Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Jämställdhet och mångfald

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på jobbet oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet sker med aktiva åtgärder genom att identifiera och undanröja risker för diskriminering och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Arbetet utförs fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera) och inom fem områden:

• arbetsförhållanden

• bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor

• rekrytering och befordran

• utbildning och övrig kompetensutveckling

• möjligheter att förena arbete och föräldraskap.

Alla arbetsgivare/enheter med minst 25 anställda dokumenterar alla delar av arbetet.

De sju diskrimineringsgrunderna är följande: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning och ålder.

Vi arbetar för att främja en jämn könsfördelning, även på ledande positioner. Vi arbetar kontinuerligt med våra riktlinjer enligt de fyra stegen för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Samverkan

Arbetsgivare och representanter för arbetstagarna ska samverka i det förebyggande arbetet. Arbetstagarna företräds då ofta av de fackliga organisationerna. Om det behövs ska fackförbundens representanter företräda samtliga anställda på arbetsplatsen oavsett facktillhörighet.

Samverkan är nödvändig för att fånga upp alla anställdas arbetsförhållanden, villkor och synpunkter. Det ger ett så komplett underlag som möjligt för arbetet. Det ger också arbetsgivaren bättre möjlighet att vidta konkreta, utvärderingsbara och relevanta åtgärder.

DO granskar

Årligen granskar DO ett urval av arbetsgivarna. Urvalet sker på DO:s initiativ. En del av DO:s tillsynsuppdrag handlar om att granska att arbetsgivare följer diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder mot diskriminering för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Länkar

DO 

Innehållsansvarig

Uppdaterad