Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Facklig samverkan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia har tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund tecknat ett samverkansavtal för verksamheter kopplade till Friskoleavtalet. Parterna vill genom detta avtal klargöra sin gemensamma syn på medarbetares delaktighet och inflytande samt facklig samverkan kring verksamhetsfrågor inom AcadeMedia. Samverkansavtalet gäller samtliga medarbetare på arbetsplatsen.

Gemensamma utgångspunkter och avgränsningar

Medbestämmandelagen (MBL), Arbetsmiljölagen (AML), Förtroendemannalagen (FML) och Diskrimineringslagen reglerar förhållandet mellan facklig organisation och arbetsgivaren. Lagarna reglerar vilka frågor som arbetsgivaren ska diskutera med facklig part och när det ska ske. Lagstiftningen ger dock möjlighet för lokala parter att tillsammans reglera på vilket sätt det ska ske.

Varför tecknar vi samverkansavtal?

Avtalet bygger på att möjligheter och utmaningar hanteras där de hör hemma, i första hand mellan berörda medarbetare inom arbetsgruppen eller mellan berörd medarbetare och chef. Information, dialog och erfarenhetsutbyte rörande verksamheten hanteras på ”lägsta möjliga nivå” det vill säga i arbetsgruppen eller på arbetsplatsträffar.

Samverkansavtalet ska ses dels som ett verktyg som underlättar engagemang och delaktighet för alla medarbetare i företaget och dels för att fullgöra informations- och förhandlingsskyldigheter som åligger arbetsgivaren gentemot kollektivavtalsbärande fackliga parter.

Samverkansformer

Direkt samverkan

  • fortlöpande dialog mellan medarbetare och chef kopplat till affärsplanerna (medarbetar-/utvecklingssamtal, uppföljning/utvärdering/lönesamtal)
  • arbetsplatsträffar på enhets-/avdelningsnivå som är ett forum för medarbetare och ledning att arbeta med planering, uppföljning och utveckling av verksamheten

Partsamverkan

  • lokal samverkan med arbetsplats-/lokalombud med facklig förtroendemans ställning som företräder medarbetarna på enhetsnivå (samverkan/MBL)
  • verksamhetsnivå (med verksamhetsnivå och koncernnivå i avtalet avses framgent segmentsnivå)

Relaterade länkar

Almega
Sobona, tidigare KFS
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Vision
Kommunal
Unionen
Sveriges Ingenjörer

Innehållsansvarig

Uppdaterad