Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lön och arvode

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Normalt utbetalas lönen den 25:e i månaden om den inte infaller på en helgdag, då utbetalas lönen istället dag före helgdag.

Månadslön

Månadslönen beräknas för innevarande månad vilket innebär att du får lön för hela månaden även om inte alla dagar i månaden har passerat.

Exempel: månadslön för medarbetare som varit anställd under hela augusti får månadslön 1-31 augusti den 25 augusti. Det gör att en månadslön är preliminär och förändringar kan komma att inträffa på den utbetalda lönen.
Lönespecifikationen visar vilken period lönen avser.

Timlön

Lön för arbetade timmar utbetalas alltid i efterskott.
Exempel: Arbete 10-20 april utbetalas i maj, förutsatt att tidrapporten har attesterats i tid.

Ferielön

En lärare som arbetat under ett helt arbetsår har full ferielön, som motsvarar månadslönen. Under jul- och sommarferie utbetalas ferielön. Ferielönen är densamma som månadslönen om läraren inte varit frånvarande av annan anledning.
För mer information om beräkning på ferielön, läs gärna Friskoleavtalet Lärarförbundet.

Uppehållslön

Vid en uppehållsanställning fördelas lönen lika under årets alla månader. Det sker genom att man multiplicerar lönen med en uppehållsfaktor som är olika beroende på hur många kalenderdagar arbetsåret har.

Den lön du får under sommaruppehållet kallas uppehållslön.
För mer information om beräkning på uppehållslön, läs gärna Friskoleavtalet kommunal från sidan 42.

Arvode

Arvoden utbetalas för utfört uppdrag enligt överenskommelse med arbetsgivaren. Utbetalningen sker i efterskott, det vill säga månade efter utfört uppdrag.

Innehållsansvarig

Uppdaterad