Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ferielön

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vad påverkar ferielönen?

Full ferielön betalas ut om:

 • Du har arbetat hela verksamhetsåret utan frånvaro, som inte är semesterlönegrundande**
 • Din anställning löper under hela verksamhetsåret*
 • Din arbetstid har inte ändrats under verksamhetsåret*

Faktorer som påverkar att inte full ferielön betalas ut är:

 • Din anställning har börjat någon gång under verksamhetsåret*
 • Din arbetstid har ändrats under verksamhetsåret* med följd att den genomsnittliga sysselsättningsgraden är lägre än den faktiska sysselsättningsgraden vid sommarlovets ingång
 • Du har haft frånvaro, som inte är semesterlönegrundande**, med en eller flera dagar under verksamhetsåret

*) Verksamhetsåret = Första arbetsdagen på höstterminen till och med sista arbetsdagen vid vårterminens slut

**) Följande typer av frånvaro från arbetet räknas som semesterlönegrundande:

 • Sjukdom och smitta – 180 dagar
 • Arbetsskada
 • Föräldraledighet – 120 dagar per förälder och födsel (ensam vårdnadshavare 180 dagar)
 • Tillfällig vård av barn – 120 dagar (ensam vårdnadshavare 180 dagar),
 • All tid för vilken havandeskapspenning utges
 • Närståendevård – 45 dagar
 • Viss försvarsutbildning – 60 dagar
 • Ledighet för utbildning: vid rekryteringsbidrag, facklig utbildning, viss teckenspråksundervisning svenskundervisning (SFI) -180 dagar (övrig utbildning är inte semesterlönegrundande)

Innehållsansvarig

Uppdaterad