Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ferielön

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vad påverkar ferielönen?

Full ferielön betalas ut om:

 • Du har arbetat hela verksamhetsåret utan frånvaro, som inte är semesterlönegrundande**
 • Din anställning löper under hela verksamhetsåret*
 • Din arbetstid har inte ändrats under verksamhetsåret*

Faktorer som påverkar att inte full ferielön betalas ut är:

 • Din anställning har börjat någon gång under verksamhetsåret*
 • Din arbetstid har ändrats under verksamhetsåret* med följd att den genomsnittliga sysselsättningsgraden är lägre än den faktiska sysselsättningsgraden vid sommarlovets ingång
 • Du har haft frånvaro, som inte är semesterlönegrundande**, med en eller flera dagar under verksamhetsåret

*) Verksamhetsåret = Första arbetsdagen på höstterminen till och med sista arbetsdagen vid vårterminens slut

**) Följande typer av frånvaro från arbetet räknas som semesterlönegrundande:

 • Sjukdom och smitta – 180 dagar
 • Arbetsskada
 • Föräldraledighet – 120 dagar per förälder och födsel (ensam vårdnadshavare 180 dagar)
 • Tillfällig vård av barn – 120 dagar (ensam vårdnadshavare 180 dagar),
 • All tid för vilken havandeskapspenning utges
 • Närståendevård – 45 dagar
 • Viss försvarsutbildning – 60 dagar
 • Ledighet för utbildning: vid rekryteringsbidrag, facklig utbildning, viss teckenspråksundervisning svenskundervisning (SFI) -180 dagar (övrig utbildning är inte semesterlönegrundande)

Innehållsansvarig

Uppdaterad