Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Föräldraledighet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vård av barn

I samband med barns födelse, eller från den dag du får ett adopterat barn i din vård, har den andre föräldern möjlighet att vara hemma med ersättning under tio dagar. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, de tio dagarna ska tas ut inom 60 dagar efter barnets födelse eller adoptivbarnets hemkomst. Ersättningen du får heter tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.
I Medvind rapporterar du in frånvaron som heter 10 dgr vid födelse/adoption.

10 dgr vid födelse/adoption är semesterlönegrundande.

10 dagar vid barns födelse

I samband med barns födelse, eller från den dag du får ett adopterat barn i din vård, har den andre föräldern möjlighet att vara hemma med ersättning under tio dagar. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, de tio dagarna ska tas ut inom 60 dagar efter barnets födelse eller adoptivbarnets hemkomst. Ersättningen du får heter tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.
I Medvind rapporterar du in frånvaron som heter 10 dgr vid födelse/adoption. 

10 dgr vid födelse/adoption är semesterlönegrundande.

Graviditetsledig

Graviditetspenning betalas ut till den havande föräldern när arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Försäkringskassan fattar beslut om graviditetspenning.

När Försäkringskassan beviljat graviditetspenning, ansöker medarbetaren om graviditetsledig via frånvarofliken i Medvind och chef meddelar AcadeMedia lön om avdraget ska göras på innevarande månadslön. Detta för att undvika att löneskuld uppstår i samband med föräldraledigheten. 

Graviditetsledighet är semestergrundande.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Föräldraledighet mindre än en månad

Den som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet ska anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt.
En förälder har rätt att vara helt ledig från arbetet tills barnet är 18 månader. Vid adoption gäller hel ledighet tills 18 månader förflutit sedan man fick barnet i sin vård.
Föräldraledighet ansöks om under fliken Ledighetsansökan i Medvind och när chef attesterat månaden görs avdraget på lönen nästkommande månad.
Glöm inte att ange barnets födelsedatum eller beräknade förlossningsdatum i ansökan.
De första 120 kalenderdagarna av föräldraledigheten är semesterlönegrundande.

Föräldraledighet mer än en månad

Den som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet ska anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt.
Föräldraledigheten ansöks om under fliken Ledighetsansökan i Medvind.
När ansökan är godkänd hanteras detta som ett innevarande avdrag, det vill säga avdraget på lönen sker den månaden som föräldraledigheten gäller.
Glöm inte att ange barnets födelsedatum eller beräknade förlossningsdatum i ansökan.
De första 120 kalenderdagarna av föräldraledigheten är semesterlönegrundande.

Föräldraledighetstillägg

Om det är första gången du ansöker om föräldraledighet för ditt barn och du har varit månadsanställd i minst 1 år i följd har du rätt till föräldraledighetstillägg.
Vill du veta mer om utbetalningen av föräldraledighetstillägg, läs gärna dokumentet Föräldraledighetstillägg.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad