Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Uttag av semesterdagar (semesteromställning)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia tillämpar vi främst två olika kollektivavtal som är anpassade till vår bransch. Det är Friskoleavtalet och Utbildningsavtalet. Inom dessa avtal tillämpas olika semestertyper, vi kallar det nedan semestertyp A och semestertyp B. Vilket avtal du tillhör framgår av information som finns på  Medarbetarwebben/Om din anställning/kollektivavtal och facklig samverkan

Semestertyp A
1 jan-31 dec,  Intjänande & uttag år 1, dvs dagarna tjänas in och tas ut under samma år

Den anställde kan ta ut betald semester samma år som den också tjänas in, anställd får tillgång till semesterdagar enligt sin semesterrätt i januari och förväntas tjäna in den under kalenderåret, först den 31 december är all betald semester intjänad.
Om den anställde påbörjar anställning senare under året får man tillgång till det antal semesterdagar man förväntas hinna tjäna in t o m 31 december.
Om den anställde avslutar sin anställning eller har frånvaro som inte är semestergrundande, t ex tjänstledighet, föräldraledighet, sjukskrivning under kalenderåret kan man ev. ha gjort ett uttag av betalda semesterdagar. Inträffar ett överuttag av semesterdagar är den anställde återbetalningsskyldig. I början av varje år görs en beräkning på föregående års intjänade- och uttagna dagar.

Semestertyp B
1 apr- 31 mar, Intjänande år 1, uttag år 2, dvs dagarna tjänas in år 1 och tas ut år 2

Den anställde tjänar först in betalda semesterdagar under perioden 1 april till 31 mars (intjänandeår), de intjänade dagarna får sedan tas ut under perioden 1 april år till 31 mars nästkommande år (uttagsår). Antalet anställningsdagar under intjänandeåret är det som avgör hur många betalda semesterdagar den anställde får att ta ut under uttagsåret.

Semester för anställda med ferietjänst och uppehållstjänst

Anställda med ferietjänst och uppehållstjänst kan inte ta ut semester under arbetsåret, för dem anses semesterledighet förlagd till tid räknat fr o m första vardagen av sommarferien/sommaruppehållsperioden. Intjänade semestertillägg (0,8%) betalas ut i klumpsumma på julilönen. Anställda med ferietjänst eller uppehållstjänst äger inte rätt att spara semesterdagar.

För anställda med ferietjänst och uppehållstjänst ska semestern räknas in och läggas ut i samband med sommarferien/sommaruppehållsperioden, ingen semester får tas ut under övrig tid. En lärare med ferietjänst eller medarbetare med uppehållstjänst har inte rätt att spara semester. Önskar den anställda vara ledig under den övriga tiden ska hen ansöka om tjänstledighet. Till julilönen betalas semesterersättning ut på de betalda semesterdagarna, ingen rapportering i tidrapporten ska göras.

 

Sparad semester

Det antal betalda semesterdagar som överstiger 20 dagar får sparas i högst 5 år. Efter varje avslutat semesterår görs en semesteromställning i lönesystemet, detta för stämma  av årets intjänade och uttagna semesterdagar.

Om man inte har använt all sin intjänade semester kan en del sparas eller betalas ut. Man får spara dagar som överstiger 20 st och de får sparas i högst 5 år, har de inte använts när 5 år passerat så betalas de ut i pengar.

Man måste använda alla årets dagar innan man får ta av de sparade och de tas automatiskt ut så att de äldsta används först.
Om man har tjänat in över 20 dagar men använt färre semesterdagar kommer dagarna upp till 20 stycken att betalas ut i pengar, detsamma gäller om man tjänat in färre än 20 dagar, då kan inga dagar sparas utan de som ej använts betalas ut i pengar.
Exempel:
Lotta har 25 betalda semesterdagar men har bara använt 14 st, dagarna upp till 20 betalas då ut i pengar= 6 st och antalet dagar över 20 läggs på sparår ett= 5 dagar.
Jenny påbörjade sin anställning 1 juli och har bara tjänat in 13 betalda semesterdagar, hon har använt 10 av dessa, de 3 kvarvarande kommer då att betalas ut i pengar

Semesterersättning

Semesterersättning är 5,4% av månadslön, när man tar ut betald semester får man semesterlön (4,6%) och sedan också semestertillägg (0,8%). Semesterlönen är den lön du får den dag du tar semester och semestertillägget betalas ut månaden efter uttaget (när uppgifterna från tidrapporten kommit in i lönesystemet.
Vid sammanfallande semesterår innebär det här att det kan behöva göras en justering av semesterlönen beroende på vad intjänade semesterdagar har för intjänat värde vid uttaget, det kan ändras under året om man t ex ändrar sin faktiska tjänstgöringsgrad.

Övrig information

Semesterdagarnas värde tjänas in till den faktiska sysselsättningsgrad man haft under intjänandeåret. Vid varierad sysselsättningsgrad är det årets genomsnitt som blir värdet.

När man tar semester får man först vanligt månadslön (lönesystemet vet inte ännu att det ska vara semester).
När man sedan rapporterar semester i sin tidrapport så kollar lönesystemet vad man har haft för genomsnittlig sysselsättningsgrad dittills, och justerar lönen som betalades ut för de dagar som nu visar sig vara semester, det kan då bli en justering nedåt (ett avdrag) om man t ex haft lägre tjänstgöringsgrad tidigare under intjänandeåret och semesterdagen då har ett lägre värde än den aktuella sysselsättningsgrad man har nu, eller en justering uppåt om man vid uttaget får lön för en lägre sysselsättningsgrad än man haft tidigare och semesterdagen just då beräknas få ett högre genomsnittligt värde under året. Semestern betalas ut enligt de aktuella uppgifter som lönesystemet har vid det tillfället (men kan inte titta framåt).
Om man tar ut semester vid en sysselsättningsgrad, och sedan ändrar sysselsättningsgrad senare på året, görs en beräkning när intjänandeåret är slut (semesteromställning). En justering av semesterdagarnas värde kan alltså vara aktuell även i februari när semesteromställningen görs.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad