Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Tjänstepension

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Pensionen består av tre delar, Allmän pension, Tjänstepension och Privat sparande, som kan illustreras med hjälp av en pyramid. Hur stora delarna är i förhållande till varandra är individuellt för dig. På minpension.se kan du få en överblick över din totala pension samt göra prognoser.

Tjänstepensionen är en viktig del av din framtida pension. Ju högre inkomst du har, desto viktigare är tjänstepensionen. Det beror på att du bara får allmän pension upp till ett visst tak. Vill du lära dig mer om tjänstepension? Se Alectas film om vad tjänstepension innebär.

Pensionsavtal

Som anställd inom AcadeMedia har du tjänstepension enligt ITP-planen. Läs AcadeMedias pensionspolicy.

Vilket pensionsavtal har jag?

Verksamheterna inom AcadeMedia tillämpar olika pensionsavtal, du kan söka fram vilket avtal som din verksamhet tillämpar på sidan om kollektivavtal. Du kan också se vad som gäller för dig i förmånswebben på sidan Min kompensation.

ITP 1 (mer information från Collectum)

Anställda födda 1979 eller senare omfattas normalt av ITP1. Bolag med avtalstillhörighet ITP1 tillämpar ITP1 för samtliga anställda (se pensionspolicy för avtalstillhörighet). För en anställd som tillhör ITP1, gäller premiebestämd ålderspension och sjukpension – oavsett hur mycket han eller hon tjänar.

ITP 2 (mer information från Collectum och Alecta)

Anställda födda 1978 eller tidigare omfattas av ITP2, om bolaget har avtalstillhörighet ITP1/ITP2 (se pensionspolicy för avtalstillhörighet). Alla anställda som tillhör ITP 2 har sjukpension och förmånsbestämd ålderspension. För anställda med lön över 7,5 inkomstbasbelopp ingår även familjepension. I ITP2 ingår ITPK vilket är en premiebestämd del.

ITPK

ITPK är ett val inom ITP2 där du bestämmer hur en del av din tjänstepension ska förvaltas. Ändrar du dig i framtiden, kan du flytta dina pengar, genom att göra en kapitalflytt. Du kan också bestämma om alla pengar ska sparas till din egen pension eller om du vill lägga till skydd för dina efterlevande om du skulle avlida i förtid. Den ITPK-premie din arbetsgivare betalar in till dig motsvarar 2 procent av din lön och är bara en del av din tjänstepension.

Alternativ ITP

Anställda inom ITP2 som har en pensionsmedförande lön överstigande 10 inkomstbasbelopp, så kallade 10-taggare, omfattas av alternativ ITP. Alternativ ITP är en premiebaserad plan som ger en pensionsnivå som bestäms av inbetalda premier jämte uppkommen avkastning. Den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp kommer att utgöra underlaget för alternativ ITP i det valda försäkringsbolaget. Syftet med att AcadeMedia tillämpar denna pensionslösning är för att öka medarbetares inflytande och möjlighet att själv välja förvaltningen av de pengar som avsätts till pension. Detta med hjälp av individuell rådgivning från pensionsrådgivare. Alternativ ITP följer med vid flytt mellan bolag inom koncernen. För mer information, se pensionspolicy.

Förklaring till blanketter vid anmälan av alternativ ITP

Vid anmälan av alternativ ITP ska två blanketter undertecknas av arbetstagaren och arbetsgivaren. Den första blanketten är en anmälan av alternativ ITP och därmed också en förflyttning från ITP2 till alternativ ITP. Den andra blanketten är en överenskommelse om att ITPK ska ingå i alternativ ITP, vilket betyder att individuellt val av separat ITPK ej skall ske. Regeln gäller för nya avtal. Befintliga medarbetare, vilka redan omfattas av alternativ ITP, tillåts möjlighet att låta premien för ITPK ingå som en del i premien till alternativ ITP.

Relaterade länkar

Minpension.se
Pensionsmyndigheten
Alecta
Collectum
Söderberg och Partners

Innehållsansvarig

Uppdaterad