Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Grundskola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år efter dom vunnit laga kraft
AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen5 år efter beslut
Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen5 år efter beslut
Beslut och utredning om disciplinära åtgärder 5 kap 7-13 §§ skollagenGallras vid läsårsslutSparas hos huvudmannen
Beslut om avstängning av elev3 år efter beslutSparas hos huvudmannen
Interna utredningarUtredning om behov av särskilt stöd2 år efter avslutad utredning
Kunskapsbedömning av nyanländ5 år efter utförd kunskapsbedömning
Viktiga dokumentÖverenskommelse om platsGallras vid läsårsslut
Uppsägning av platsGallras vid läsårsslut
Beslut om åtgärdsprogram grundskolan2 år efter avslutad utbildning
Beslut om placering i annan undervisningsgrupp2 år efter avslutad utbildning
Beslut om anpassad studiegång i grundskolan5 år efter avslutad utbildning
Beslut om enskild undervisning 2 år efter avslutad utbildning
Överklaganden avseende beslut om placering i särskild undervisningsgrupp5 år efter avslutad utbildning
Val av moderna språkVid inaktualitetGallras så snart eleven har börjat läsa valt språk
Beslut om förberedelseklass för nyanlända2 år efter avslutad utbildning
Beslut om placering av nyanländ i lämplig årskurs2 år efter avslutad utbildning
Önskemål om modersmålsundervisningVid inaktualitetGallras när eleven börjat läsa önskat modersmål. Starten av modersmålsundervisningen bör dokumenteras.
Avanmälan om modersmålsundervisningVid inaktualitetGallras senast i samband med att eleven slutar på skolan
Protokoll från utvecklingssamtal2 år efter avslutad utbildning
Individuell utvecklingsplan2 år efter avslutad utbildning
Skriftliga bedömningar enligt 10 kap 22 § skollagenBevarasAvser elev i årskurs 9
Terminsbetyg2 år efter avslutad utbildning
Kopior av slutbetygBevaras
Utskriven och signerad betygskatalogBevaras
Dokumentation gällande frånvaro/närvaroGallras 1 år efter läsårsslut
Beslut om befrielse från obligatoriskt inslag i grundskolan5 år efter avslutad utbildning
Elevlösningar av nationella prov3 år
Nationella prov och instruktionerSe Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2013:19) eller nederst på denna sidaVarierar beroende på ämne
Plan mot kränkande behandling10 år efter upprättad plan
OrdningsreglerGallras vid inaktualitet
Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter att samtycket upphört att gälla
Utdrag ur belastningsregistretGallras direktUtdraget uppvisas endast och får inte sparas
Anmälan om födoämnesöverkänslighet/annan specialkostVid inaktualitetGallras senast i samband med att eleven slutar på skolan
Rutiner/policies/blanketterKlasslistorGallras vid inaktualitet
ÖverenskommelserÖverenskommelse om prao-platser1 år
Kvittens vid lån av datorutrustningGallras vid inaktualitetGallras när datorn är återlämnad eller utköpt

Innehållsansvarig

Uppdaterad