Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Koncernledning och redovisning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
KoncernekonomiStyrelse:
Kallelse
Föredragningslista
Styrelseprotokoll
BevaraDirectors Desk (moderbolaget)
Pärmar + digitalt Opto (övriga bolag)
CFO/KoncernekonomiCFO ansvarar för moderbolaget som förvaras i DD. Koncernekonomi ansvarar för övriga bolag.
Bolagsordning och stadgar
Ägardirektiv
Firmateckning
Aktiebrev
Aktiebok
BevaraDirectors Desk (moderbolaget)
Pärmar + digitalt Opto (övriga bolag)
CFO/KoncernekonomiCFO ansvarar för moderbolaget som förvaras i DD. Koncernekonomi ansvarar för övriga bolag.
Årsstämma:
Protokoll och dagordningar med bilagor
BevarasDirectors Desk (moderbolaget)
Pärmar + digitalt Opto (övriga bolag)
CFO/KoncernekonomiCFO ansvarar för moderbolaget som förvaras i DD. Koncernekonomi ansvarar för övriga bolag.
ControllingEnhets verksamhetsplaner, budget, prognos
3 årDigitalt -RPKoncerncontroller
Verksamhetsplan, budget och prognos, fastställd av styrelsen
BevaraDigitalt -RP och Directors DeskKoncerncontroller
KoncernekonomiInsiderinformation
- Loggböcker
- Insynslista
- Meddelanden till FI
BevaraDigitalt, server koncerncontrollingCFO/Koncerncontroller
Månadsbokslut
7 årDigitalt - Jeeves, Agresso och övr ek system samt Opto för påskrivna dokument (original i bolagspärmar)
Koncernekonomi/ekonomiserviceArkiveras (per bolag) enligt gällande bokslutsrutin
Koncernredovisning7 årDigitalt - OCRAKoncernekonomi
Årsbokslut/Kvartalsrapport
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Hållbarhetsredovisning
BevaraDigitalt - Opto
Påskrivna original i bolagspärm
Koncernekonomi/KoncerncontrollAvser på bolagsnivå såväl som koncernnivå.
BolagsdeklarationBevarasDigitalt -SKV. Signade kopior i OptoKoncernekonomi
Internkontrollplan
Risk- och sårbarhetsanalys
Uppföljningsrapport
3 årDirectors DeskCFO
Register bankkonton/FullmakterGallras vid inaktualitetDigitalt - Bankens system.Koncernekonomi/ekonomiservice
Bankavtal (centralkontoavtal, bankgiroavtal)BevaraDigitalt - Bankens system.Koncernekonomi
Bankavtal - övrigaBevaraPärm hos CFO samt digitaltKoncernekonomi
Delegations- och attestinstruktionBevaraDigitalt - gällande på supportwebben. Äldre versioner ekonomi servernCFO
Registrerings- och ändringsbevisGallras löpandesupportwebben samt OptoKoncernekonomiEndast aktuella tillgängliga

Innehållsansvarig

Uppdaterad