Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Koncernledning och redovisning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
KoncernekonomiStyrelse:
Kallelse
Föredragningslista
Styrelseprotokoll
BevaraAdmincontrol (moderbolaget)
Pärmar + digitalt Opto (övriga bolag)
CFO/KoncernekonomiCFO ansvarar för moderbolaget som förvaras i DD. Koncernekonomi ansvarar för övriga bolag.
Bolagsordning och stadgar
Ägardirektiv
Firmateckning
Aktiebrev
Aktiebok
BevaraAdmincontrol (moderbolaget)
Pärmar + digitalt Opto (övriga bolag)
CFO/KoncernekonomiCFO ansvarar för moderbolaget som förvaras i DD. Koncernekonomi ansvarar för övriga bolag.
Årsstämma:
Protokoll och dagordningar med bilagor
BevarasAdmincontrol (moderbolaget)
Pärmar + digitalt Opto (övriga bolag)
CFO/KoncernekonomiCFO ansvarar för moderbolaget som förvaras i DD. Koncernekonomi ansvarar för övriga bolag.
ControllingEnhets verksamhetsplaner, budget, prognos
3 årDigitalt -RPKoncerncontroller
Verksamhetsplan, budget och prognos, fastställd av styrelsen
BevaraDigitalt -RP och AdmincontrolKoncerncontroller
KoncernekonomiInsiderinformation
- Loggböcker
- Insynslista
- Meddelanden till FI
BevaraDigitalt, server koncerncontrollingCFO/Koncerncontroller
Månadsbokslut
7 årDigitalt - Jeeves, Agresso och övr ek system samt Opto för påskrivna dokument (original i bolagspärmar)
Koncernekonomi/ekonomiserviceArkiveras (per bolag) enligt gällande bokslutsrutin
Koncernredovisning7 årDigitalt - OCRAKoncernekonomi
Årsbokslut/Kvartalsrapport
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Hållbarhetsredovisning
BevaraDigitalt - Opto
Påskrivna original i bolagspärm
Koncernekonomi/KoncerncontrollAvser på bolagsnivå såväl som koncernnivå.
BolagsdeklarationBevarasDigitalt -SKV. Signade kopior i OptoKoncernekonomi
Internkontrollplan
Risk- och sårbarhetsanalys
Uppföljningsrapport
3 årAdmincontrolCFO
Register bankkonton/FullmakterGallras vid inaktualitetDigitalt - Bankens systemKoncernekonomi/ekonomiservice
Bankavtal (centralkontoavtal, bankgiroavtal)BevaraDigitalt - Bankens systemKoncernekonomi
Bankavtal - övrigaBevaraPärm hos CFO samt digitaltKoncernekonomi
Delegations- och attestinstruktionBevaraDigitalt - gällande på supportwebben. Äldre versioner ekonomi servernCFO
Registrerings- och ändringsbevisGallras löpandesupportwebben samt OptoKoncernekonomiEndast aktuella tillgängliga

Innehållsansvarig

Uppdaterad