Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Beslutsblanketter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här finner du mallar för de olika beslut som måste fattas enligt gällande skollag liksom generiska avtalsmallar som kan anpassas lokalt för din verksamhet. Tänk på att alltid stämma av lokala anpassningar med AcadeMedias jurister innan de används. Här finns även de rutiner och riktlinjer som AcadeMedias jurister tagit fram. Kontakta juridik på juridik@academedia.se

Beslutsblanketter

Dessa blanketter avser samtliga verksamhetsformer. Nedan finns även specifika blanketter för respektive verksamhetsform. Notera att en incidentrapport inte behöver fyllas i vid olyckshändelser. Här kan du läsa mer om vad du som medarbetare/chef ska göra vid tillbud eller olycksfall.

Samråd med kommunen inför utbildningsstart

Incidentrapport

Beslut om skriftlig varning

Meddelande om kvarsittning

Beslut om tillfällig omplacering

Beslut om tillfällig placering vid annan skolenhet

 

Specifika blanketter avseende för- och grundskola

Beslut om ställföreträdande för rektor

Beslut att inte flytta upp elev till nästa årskurs

Beslut om avstängning

 

Specifika blanketter avseende gymnasiet

Rektors beslut om omedelbar avstängning av elev

Beslut om att avsluta utbildning utan att den är slutförd

Utredning avstängningsärende

Uppföljning avstängningsärende

Innehållsansvarig

Uppdaterad