Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Delegationsordning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i skollagen som innebär att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. AcadeMedia Juridik har med anledning av detta uppdaterat delegationsordningen med en ny nivå benämnd skolchef.

Av första dokumentet framgår vad som kan delegeras enligt skollagen. Av de tre efterföljande dokument framgår vad som ska delegeras. Dessa dokument måste fyllas i.

Delegeringsordning koncern 20180927

Huvudmannens delegering huvudmannen till utbildningsdirektör/verksamhetschef 20180927

Huvudmannens delegering verksamhetschef till skolchef 20180927

Huvudmannens delegering skolchef till rektor 20180927

Innehållsansvarig

Uppdaterad