Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Delegationsordning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i skollagen som innebär att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. AcadeMedia Juridik har med anledning av detta uppdaterat delegationsordningen med en ny nivå benämnd skolchef.

Av första dokumentet framgår vad som kan delegeras enligt skollagen. Av de tre efterföljande dokument framgår vad som ska delegeras. Dessa dokument måste fyllas i.

Delegeringsordning koncern

Huvudmannens delegering huvudmannen till utbildningsdirektör/verksamhetschef

Huvudmannens delegering verksamhetschef till skolchef

Huvudmannens delegering skolchef till rektor

Innehållsansvarig

Uppdaterad