Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Preliminära reflektioner på aktuella utredningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Just nu ligger två statliga utredningar om skolan på regeringens bord. De har skickats på remiss, AcadeMedia är en av många remissinstanser. Vi har valt att göra en kort sammanfattning av vår uppfattning om utredningarnas viktigaste förslag.

En viktig utgångspunkt för oss är att det råder stor enighet om de absolut viktigaste frågorna. Alla elever i Sverige ska lyckas i skolan. Det ska vara en självklarhet att alla elever ska lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet och att alla som går igenom gymnasiet ska göra det med en examen.

Just nu är vi långt från det målet. 15 procent av eleverna lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet och en tredjedel av eleverna lämnar gymnasiet utan examen. Detta är ett stort, och sedan länge identifierat problem. Inte bara för eleverna vars förutsättningar till ett framgångsrikt yrkesliv försämras, utan också för samhället som går miste om utbildad arbetskraft, vilket i förlängningen skadar Sveriges konkurrenskraft. För att målet ska uppnås måste alla skolor vara bra skolor. Först då når eleverna målen.

De två statliga utredningarna, Likvärdighetsutredningen  och Utredningen om gymnasiets och Komvux dimensionering, har nyligen lagt fram sina förslag för att lösa dessa problem.

Minskad valfrihet ingen lösning

I våra ögon kommer utredningarnas förslag inte att leda fram till att alla skolor blir bra. Bra grundskolor ger alla grundskoleelever individuella, och rätt, förutsättningar för att få behörighet till gymnasiet. Bra gymnasier ger sina elever de förutsättningar som behövs för att ta examen och därmed komma ett viktigt steg närmare att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Om utredningarnas förslag genomförs minskar i stället familjers och ungdomars möjlighet att välja skola. Det leder varken till bättre skolor eller bättre möjligheter för eleverna att lyckas i skolan.

Fokus på verkliga utmaningar krävs

Ett annat förslag är minskade resurser till friskolor. Det står i direkt strid med att alla elever, oavsett vilken skola de går i, ”får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet” (Skolverkets skrivning). I skollagens första kapitel 4§  förtydligas detta med texten ”En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”

Man löser inte skolans problem genom att minska möjligheten att välja skola, inte heller genom att elever på friskolor får mindre resurser.  Allt fokus måste i stället läggas på skolans verkliga utmaningarVi måste höja nivån i dåligt fungerande skolor, oavsett om de är kommunala eller fristående. Forskningen visar att det handlar om ordning och reda i klassrummen, fokus på kunskaper och bra lärare. Det borde inte vara svårt att enas om att det är vad skolsektorn, och politiker som fattar beslut om skolan, ska ägna sig åt. Alla skolor ska vara bra skolor.

HÄR kan du läsa mer om våra reflektioner på likvärdighetsutredningen

HÄR kan du läsa mer om våra reflektioner på utredningen om planering och dimensionering

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad