Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rutiner och riktlinjer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia Juridik har tagit fram rutiner och riktlinjer vid hanteringen av kränkande behandling och klagomål mot utbildningen. Dessa rutiner innehåller även en blankett som ska fyllas i. AcadeMedia Juridik har även tagit fram en riktlinje avseende utdrag ur belastningsregistret och hur länge en eventuell kopia på utdraget ska sparas.

Riktlinjer gällande utdrag ur belastningsregistret

För- och grundskolan

Av regleringen i 2 kap. skollagen (2010:800) framgår bland annat att den som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen ska till den som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Den som inte har lämnat registerutdrag får inte anställas. Vidare framgår att på begäran av den som har lämnat ett registerutdrag ska det återlämnas i original (2 kap. 33 § skollagen).

När någon erbjuds anställning i för- och grundskolan är det alltså ett absolut krav att denne lämnar ett utdrag ur belastningsregistret till arbetsgivaren. Notera att detta gäller all personal som anställs i för- och grundskolan, även vaktmästare samt administrativ personal och inte endast rektorer och lärare. När arbetstagaren lämnar utdraget ska vi ta en kopia på det, lämna tillbaka originalet till arbetstagaren, spara kopian samt göra en notering om att utdraget har lämnats in. Kopia på utdraget ska sparas i 1 år. Syftet med att spara utdraget ur belastningsregistret är att kunna visa att vi uppfyllt de lagkrav som gäller.

Det finns inga krav på att kuvertet innehållande utdraget ur belastningsregistret måste vara oöppnat vid mottagandet.

Blanketten hittar du på Polisens hemsida här

Gymnasiet

Det framgår av lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (2013:852) att den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, en region, ett företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

I gymnasieskolan finns alltså bara en frivillig registerkontroll som endast omfattar personal som ska ha direkt och regelbunden kontakt med barn i sitt arbete. Arbetstagaren ska på begäran visa upp ett utdrag ur belastningsregistret till arbetsgivaren. När arbetstagaren har visat upp utdraget får vi endast göra en notering om att utdraget har visats upp. Observera att det inte är tillåtet att ta en kopia eller att spara utdraget.

Ovanstående omfattar även uppdragstagare, de som är anställda hos någon som har ingått avtal med den som bedriver verksamheten samt de som gör praktiktjänstgöring.

Det är upp till rektorn att avgöra om utdrag ur belastningsregistret ska begäras av arbetstagaren.

Innehållsansvarig

Uppdaterad