Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rutiner och riktlinjer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia Juridik har tagit fram rutiner och riktlinjer vid hanteringen av kränkande behandling och klagomål mot utbildningen. Dessa rutiner innehåller även en blankett som ska fyllas i. AcadeMedia Juridik har även tagit fram en riktlinje avseende utdrag ur belastningsregistret.

Riktlinjer gällande utdrag ur belastningsregistret

För- och grundskolan

Från och med den 1 juli 2021 gäller ändrade regler kring registerutdrag inför anställning. Tidigare har gällt att den som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen ska till den som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Nu ändras reglerna på så sätt att den som erbjuds anställning ska visa upp utdraget. Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Den som inte har visat upp registerutdrag får inte anställas.

När någon erbjuds anställning i för- och grundskolan är det alltså ett absolut krav att denne visar upp ett utdrag ur belastningsregistret till arbetsgivaren. Notera att detta gäller all personal som anställs i för- och grundskolan, även vaktmästare samt administrativ personal och inte endast rektorer och lärare. När arbetstagaren visar upp utdraget ska vi göra en notering att utdraget har visats upp. Vi får inte ta någon kopia och inte heller spara utdraget eller uppgifterna som förekommer där på något annat sätt. Syftet med att göra en notering om att utdraget har visats upp är att kunna visa att vi uppfyllt de lagkrav som gäller.

Det finns inga krav på att kuvertet innehållande utdraget ur belastningsregistret måste vara oöppnat vid mottagandet.

Blanketten hittar du på Polisens hemsida här

Gymnasiet

Från och med den 1 juli 2021 ändras reglerna om registerutdrag inför anställning i gymnasieskolan på så sätt att samma regler gäller som för grundskolan. Det innebär att det inte längre är frivilligt, utan obligatoriskt att visa upp registerutdrag inför anställning i gymnasieskolan. När arbetstagaren har visat upp utdraget får vi endast göra en notering om att utdraget har visats upp. Observera att det inte är tillåtet att ta en kopia eller spara utdraget eller uppgifterna som förekommer där på något annat sätt. Syftet med att göra en notering om att utdraget har visats upp är att kunna visa att vi uppfyllt de lagkrav som gäller.

Ovanstående omfattar även uppdragstagare, de som är anställda hos någon som har ingått avtal med den som bedriver verksamheten samt de som gör praktiktjänstgöring.

Innehållsansvarig

Uppdaterad