Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Skyddade personuppgifter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Om du är utsatt för ett allvarligt och konkret hot finns möjligheten att ansöka om skyddade personuppgifter hos Skatteverket. Detta gäller alla barn/elever och medarbetare inom Academedia-koncernen. Exempel på sådana fall kan vara att du utsatts för våld, hot om våld, förföljelse eller andra trakasserier. Läs mer om detta hos Skatteverket.

Definition

Skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet som man också kan säga, är ett samlingsnamn för tre olika typer av skydd som är; sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter.

Sekretessmarkering

En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av personuppgifterna i folkbokföringsregistret. Det innebär att Skatteverket för in en markering vid personens personuppgifter som anger att ingen får lämna ut uppgifterna utan tillstånd och säkerhetskontroll.

Myndigheter

Vanligtvis är personuppgifter som förvaras hos myndigheter, så som namn, personnummer och adress offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten. Detta gäller emellertid inte om uppgifterna är sekretessmarkerade. Sekretessmarkering är det första och vanligaste steget när en person är föremål för ett konkret och allvarligt hot och vill få sina personuppgifter skyddade. Om en persons uppgifter är sekretessmarkerade i databasen hos Skatteverket och andra myndigheter innebär det att de ska vara försiktiga med att lämna ut uppgifterna. Markeringen är inte bindande, utan det är i samband med att uppgifterna begärs ut som ett beslut fattas om de ska lämnas ut eller inte.

AcadeMedias verksamheter

När en person beviljats sekretessmarkering för sina personuppgifter hos Skatteverket och andra myndigheter innebär det att myndigheterna ska vara försiktiga med att lämna ut uppgifterna. AcadeMedias verksamheter, som inte omfattas av offentlighetsprincipen ska också iaktta samma försiktighet som myndigheterna vid sekretessmarkerade personuppgifter. En sekretessmarkering omfattar alla personuppgifter, men det framgår inte av själva markeringen vilken uppgift om personen som ska skyddas.

Notera att hemligt nummer inte är samma sak som sekretessmarkering.

Skyddad folkbokföring

Om sekretessmarkering inte bedöms utgöra ett tillräckligt skydd kan Skatteverket besluta om skyddad folkbokföring, vilket gör det möjligt för en person att flytta men ändå vara folkbokförd på den gamla orten. Personen blir ”på församlingen skriven” med adress Skatteverket, som eftersänder all post. Detta är ett starkare skydd än en sekretessmarkering, eftersom barnets/elevens nya adress aldrig förs in i folkbokföringen, och lämnas aldrig ut till andra myndigheter.

Fingerade personuppgifter

Om man är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till liv, hälsa eller frihet kan man få fingerade personuppgifter eller så kallad ny identitet. Det innebär att man får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och nytt personnummer. Notera att fingerade personuppgifter ska hanteras som vanliga personuppgifter, vid allvarlig hotbild har skolan förmodligen inte kännedom om att elevens personuppgifter är fingerade.

Innehållsansvarig

Uppdaterad