Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedia och tillgänglighet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från och med den 23 september 2019 ska alla nya webbplatser följa EU:s regler för tillgänglighet.

Europeiska unionen har bestämt att alla webbplatser inom offentlig sektor och de som finansieras av skattemedel ska kunna användas av alla. Det innebär bland annat att färger på webbplatsen behöver anpassas för personer med synnedsättning. Det betyder också att språket ska vara lättillgängligt och att teknik ska finnas för automatisk uppläsning av innehållet.

Nya webbplatser berörs från och med 23 september i år

Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019 och tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020. Publika appar berörs från och med 23 juni 2021. Intranät och extranät som lanseras före 23 september 2019 omfattas inte av någon bortre tidsgräns då de måste vara tillgängliga. Däremot ska de göras tillgängliga när de genomgår en omfattande översyn.

Vad gäller för AcadeMedia?

Ny plattform eller webbplats

Planerar ni att skapa en ny plattform ber vi er att kontakta marknadsansvarig för ditt varumärke så tar hen det vidare till digitala teamet som ansvarar för rutiner för nya plattformar.

För mer information besök webbriktlinjers webbplats.

Lagkrav från och med 23 september 2020

Vid detta datum ska samtliga webbplatser, rörlig bild, ljud och text inom offentlig sektor eller verksamheter som finansieras med skattemedel, vara tillgängliganpassade. Redan idag finns dock alla förutsättningar för att göra våra digitala produktioner tillgängliga för alla. Nedan hittar ni riktlinjer för hur ni följer webbdirektivet.

Dokument

Dokument ska vara lättlästa och tydligt strukturerade så att läsaren lätt kan ta till sig budskapet i texten. Det betyder att:

 • Dokumentet ska vara i textformat
 • Huvudsakligt språk ska vara angivet
 • Titel ska ange vad dokumentet handlar om samt visas överst i dokumentfönstret
 • Kontraster ska vara tillräckliga
 • Arbetar du i Word ska programmets rubrikfunktion med rubrik 1, 2 och så vidare, användas på ett strukturerat sätt.
 • Rubriktexter ska vara beskrivande
 • Bilder ska ha tydliga bildtexter som talar om vad bilden visar
 • Länktexter beskriver var länken leder

Rörlig bild

Om ni tar hänsyn till tillgänglighet redan på planeringsstadiet kan resultatet med ganska små åtgärder bli betydligt mer inkluderande.

Tips för att ta fram ett bra manus:

 • Låt personerna i filmen presentera sig. Då kan en person som använder hörseln för att uppfatta videon koppla rösten till namnet och har på så vis lättare för att skilja på personerna i videon.
 • Byt inte kläder på personer i filmen i onödan. Genom att till exempel låta en person behålla samma tröja genom hela filmen blir det enklare för flera kategorier av tittare att hålla reda på vem som är vem.
 • Presentera händelser med hjälp av en berättarröst och lägg in saker i handlingen som gör att man kan förstå filmen utan att behöva se bilderna.
 • Tänk igenom de olika ljudmiljöerna och fundera över vilka ljud som behöver förstärkas och vilka som kanske ska tas bort. Tänk på att inte dränka viktiga miljöljud med musik. Miljöljuden ska helst höra ihop med bilderna och föra berättelsen framåt.
 • Använd kontrast och färg konsekvent.

Sammanfattning för vad som gäller för film och animationer

 • Filmen måste ha undertexter. En filmad direktsändning får vara publicerad i två veckor utan textning eller syntolkning.
 • Pratminus i textning ska markera nya talare.
 • Erbjud stängda undertexter så användaren själv kan bestämma om de ska synas eller inte. Du måste informera om att det finns undertexter till filmen.
 • Filmen måste syntolkas. En syntolkning är en ljud- eller textbeskrivning av det som presenteras visuellt. En syntolkning behövs också för att beskriva känslor, stämningar och miljö. Bilder, diagram och animationer samt ljudsignaler måste beskrivas.
 • Textrutor i film måste syntolkas om de inte bli upplästa i filmen.
 • Du måste informera om att det finns en syntolkad version av filmen.
 • Begränsa blinkande i filmen för att inte orsaka krampanfall hos exempelvis epileptiker.
 • Tillgängliga färger och rätt kontraster ska användas (följ AcadeMedias grafiska profil).
 • Så långt det är möjligt: Använd text, inte bilder, för att visa text. Logotyper är undantagna från detta krav.
 • Erbjud alternativ för filmen, exempelvis en text med transkribering, beskrivning av miljöer som är till nytta för att förstå sammanhanget.
 • Det ska vara stor skillnad på ljudnivå på tal, förgrundsljud och bakgrundsljud.
 • Personer med nedsatt förmåga att fokusera, läsa eller behålla koncentration kan få problem om innehållet i en film börjar blinka, röra sig eller uppdateras utan att användaren bett om det. Därför måste sådana visuella distraktioner antingen upphöra efter max 5 sekunder, eller så ska det finnas en möjlighet för användaren att pausa rörelser, stoppa eller dölja dem. Exempel på sådant innehåll är animationer, video, rullande nyhetstext, annonser och statusindikatorer som till exempel en “progress-mätare”.

Sammanfattning podd- och ljudproduktion

 • Ljudfilen ska transkriberas och dokumentet ska finnas för nedladdning i anslutning till podden.


Tillgänglighetsredogörelse för academedia.se

I enlighet med gällande lagstiftning redovisar vi här en sammanställning av vilka delar av academedia.se som inte uppfyller lagkravet på tillgänglighet. Bristerna som finns på vår webbplats kommer att åtgärdas i samband med att academedia.se under hösten moderniseras och får en ny lay-out.

Nedan följer AcadeMedias tillgänglighetsredogörelsen i sin helhet.

Sammanställning WCAG 2.1 AA

1.1.1 Non-text Content

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

Då alternativ text saknas på bilder kan denna punkt inte godkännas.

Testade och påverkade länkar

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded)

Nivå A – Ej aktuell/testad.

1.2.2 Captions (Prerecorded)

Nivå A – Bedöms som godkänd.

Testade och påverkade länkar

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Testade och påverkade länkar

1.2.4 Captions (Live)

Nivå AA – Punkten ej aktuell/testad.

1.2.5 Audio Description (Prerecorded)

Nivå AA – Bedöms som ej godkänd.

Testade och påverkade länkar

1.3.1 Info and Relationships

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Testade och påverkade länkar

1.3.2 Meaningful Sequence

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

Det går att förstå struktur- och innehållets ordning med hjälp av layouten, men med skärmläsare blir det problem på en del sidor. Ett exempel på detta är sidan ”Tips om fjärr- och distansundervisning” där filmen ligger före rubriken. Detta gör att om man navigerar via rubriker får man fel information då innehållet efter rubriken inte är det som rubriken anger utan istället är en film med annat innehåll.

Testade och påverkade länkar

1.3.3 Sensory Characteristics

Nivå A – Bedöms som delvis godkänd/kan förbättras.

Kommentar

De element vi upplever som otydliga är knapparna för att stänga modal-rutan för krisinformation samt +/- knapparna för att expandera och stänga underliggande menyer i vänstermenyn på undersidor. Dessa hade kunnat förtydligas med en beskrivande titel för dem som använder skärmläsare.

Testade och påverkade länkar

1.3.4 Orientation

Nivå AA – Bedöms som godkänd.

1.3.5 Identify Input Purpose

Nivå AA – Bedöms som godkänd.

1.4.1 Use of Color

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

Länkar visas i vissa fall enbart med en färgförändring från övrig text och i bland inte ens det, vilket gör det svårt att få en överblick över vart länkarna leder vidare.

Testade och påverkade länkar

1.4.2 Audio Control

Nivå A – Punkten ej aktuell/testad.

1.4.3 Contrast (Minimum)

Nivå AA – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

Många av färgerna som används på webbplatsen når inte upp till de kontrastnivåer som krävs. Av de profilfärger som används på AcadeMedia är det enbart de röda och lila komplementfägerna som klarar test mot vit bakgrund/text. I den grafiska profilen nämns en mörkare nyans av den gröna koncernfärgen som kan användas för länkar på webben men denna har inte påträffats under testerna.

Testade och påverkade länkar

1.4.4 Resize text

Nivå AA – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

På sidorna kan texten inte förstoras till 200% utan att man som besökare behöver skrolla i två riktningar för att se allt innehåll.

Testade och påverkade länkar

1.4.5 Images of Text

Nivå AA – Punkten ej aktuell/testad.

1.4.10 Reflow

Nivå AA – Bedöms som ej godkänd.

Testade och påverkade länkar

1.4.11 Non-text Contrast

Nivå AA – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

Ikonerna för ”lyssna och skriv ut” har en låg kontrastnivå.  Även textbeskrivningen till ikonen har för låg kontrastnivå mot den vita bakgrunden.

Testade och påverkade länkar

1.4.12 Text Spacing

Nivå AA – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

Vid ökat avstånd mellan bokstäver och rader klipps en del innehåll bort. Detta sker framför allt i boxar med en begränsad höjd.

Testade och påverkade länkar

1.4.13 Content on Hover or Focus

Nivå AA – Bedöms som godkänd.

2.1.1 Keyboard

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

Det är idag inte möjligt att nå dropdowns i huvudmenyn eller länkarna för att expandera/stänga undermenyer i vänstermenyn på undersidor.

Testade och påverkade länkar

2.1.2 No Keyboard Trap

Nivå A – Bedöms som godkänd.

2.1.4 Character Key Shortcuts

Nivå A – Bedöms som godkänd.

2.2.1 Timing Adjustable

Nivå A – Punkten ej aktuell/testad.

2.2.2 Pause, Stop, Hide

Nivå A – Punkten ej aktuell/testad.

2.3.1 Three Flashes or Below Threshold

Nivå A – Punkten ej aktuell/testad.

2.4.1 Bypass Blocks

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

Det finns idag inga dolda länkar att hoppa direkt till innehåll, navigation eller sök på sidorna.

Testade och påverkade länkar

2.4.2 Page Titled

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

Vid kontroll av webbplatsen har sidor haft unika titlar vilket är korrekt. Det har dock påträffats dokument som inte haft en välformulerad titel.

Testade och påverkade länkar

2.4.3 Focus Order

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Testade och påverkade länkar

2.4.4 Link Purpose (In Context)

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

På sidan ”Rapporter och presentationer” visas länkar som enbart ikoner och dessa läses också upp av skärmläsare som en engelsk beskrivning av själva ikonen. Det finns dock inget sätt att tyda ut vilken rapport det handlar om eller vad som händer när man klickar på länken. Ett exempel är om man står på länken för presentationen ”Q3 2019/2020” då enbart ”Länk, pie_chart” läses upp. Andra sidor har inte lika allvarliga fel.  Det kan handla om länkar som bara säger ”Läs mer” där det hade varit tydligare om länken haft en beskrivning som ”Läs mer om miljö”.

Testade och påverkade länkar

2.4.5 Multiple Ways

Nivå AA – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

På webbplatsen ”corporate.academedia.se” finns ingen länk för att söka fram innehåll, det enda alternativ som ges till besökaren är alltså att navigera via länkar och menyer.

Testade och påverkade länkar

2.4.6 Headings and Labels

Nivå AA – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

Punkten kan inte godkännas då rubriknivåer hoppas över och på vissa ställen ligger i fel ordning. På några ställen används också rubriker med samma text eller liknande text flera gånger på samma sida vilket kan förvirra personer som navigerar via rubrikerna på sidan.

Testade och påverkade länkar

2.4.7 Focus Visible

Nivå AA – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

Fokusmarkering visas ibland inte alls på element och vissa element får bara en markering, vilket gör den svår att följa om man navigerar sidan med tangentbord.

Testade och påverkade länkar

2.5.1 Pointer Gestures

Nivå A – Bedöms som godkänd.

2.5.2 Pointer Cancellation

Nivå A – Bedöms som godkänd.

2.5.3 Label in Name

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Testade och påverkade länkar

2.5.4 Motion Actuation

Nivå A – Punkten ej aktuell/testad.

3.1.1 Language of Page

Nivå A – Bedöms som godkänd.

3.1.2 Language of Parts

Nivå AA – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

På sidor som visar innehåll på annat språk eller länkar till innehåll på annat språk ska detta markeras i koden med ett attribut för att exempelvis skärmläsare skall veta hur innehållet skall hanteras.

Testade och påverkade länkar

3.2.1 On Focus

Nivå A – Bedöms som godkänd.

3.2.2 On Input

Nivå A – Bedöms som godkänd.

3.2.3 Consistent Navigation

Nivå AA – Bedöms som godkänd.

3.2.4 Consistent Identification

Nivå AA – Bedöms som delvis godkänd/kan förbättras.

Kommentar

En del element som används runt om på webbplatsen visas inte på ett konsekvent sätt. Sammanhanget kan tala om vad elementet gör eller används till, men upplevelsen kan förbättras genom att till exempel markera knappar och länkar på samma sätt på alla sidor.

Testade och påverkade länkar

3.3.1 Error Identification

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Testade och påverkade länkar

3.3.2 Labels or Instructions

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Testade och påverkade länkar

3.3.3 Error Suggestion

Nivå AA – Punkten ej aktuell/testad

3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data)

Nivå AA – Punkten ej aktuell/testad.

4.1.1 Parsing

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

Denna punkt markeras som ej godkänd då fel påträffats när sidan validerats, det kan handla om attribut som inte får användas på vissa element, html-taggar i innehåll som inte öppnats eller stängts korrekt, html-taggar som används som inte längre bör användas.

Testade och påverkade länkar

4.1.2 Name, Role, Value

Nivå A – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

Punkten markeras som icke godkänd då olika delar av sidan inte har markerats med semantiska element, eller roller, vilket gör att sidan inte kan navigeras med hjälp av så kallade landmärken. Det finns också element som behöver tydligare beskrivning för personer med skärmläsare. Text, title, aria-label eller aria-labelledby saknas vilket påverkar bedömningen.

Testade och påverkade länkar

4.1.3 Status Messages

Nivå AA – Bedöms som ej godkänd.

Kommentar

Sektioner som uppdateras utan att fokus byts för användaren bör markeras så att användare får uppdaterat innehåll uppläst via aria-live eller en statusroll. Det skulle bland annat behövas på söksidan där man med skärmläsare inte får någon indikation på att en live-sökning sker eller när resultat laddats in.

Testade och påverkade länkar

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad