Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedias skrivregler

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lika viktigt som det är att ha ett vänligt och professionellt tilltal, är det att i skrift uttrycka sig korrekt. Inom koncernen följer vi myndigheternas skrivregler och Tidningarnas Telegrambyrå (TT):s språkliga rekommendationer. Nedan är några av dem viktigaste reglerna återgivna. Mer detaljerade råd om ordval och meningsbyggnad finns på TT:s webbplats.

Rubrik

Rubriken är det första läsaren ser och bör vara informativ och intresseväckande. Skriv korta och lättbegripliga rubriker. Försök att inte  upprepa substantiv, adjektiv och verb i rubrik och ingress.

Ingress

Vid sidan av rubriken är ingressen textens viktigaste del. Den ska väcka läsarens intresse och vara slagkraftig. Textens viktigaste uppgifter måste finnas i ingressen och i de första styckena. En läsare ska genom att läsa rubrik, ingress och det första stycket i texten förstå vad texten handlar om och vem den vänder sig till.

Löpande text

Skriv inte långa och krångliga meningar. Två korta meningar är ofta bättre än en lång. Extremt korta meningar kan dock ge texten en stötig och ibland till och med komisk prägel.

Välj korta ord hellre än långa om de har samma innebörd.

Skriv hellre ge än avge, resa än avresa, läge än belägenhet, straff än bestraffning.

Infinitivmärket ”att”

Var uppmärksam på infinitivmärket att. Det försvinner alltför ofta i löpande texter. Vi skriver alltså:

Vi kommer att besöka banken”.

Vi skriver inte:

Vi kommer besöka banken”.

Värdeladdade ord

Var uppmärksam på värdeladdade ord och ord som kan innebära ett ställningstagande om det inte uttryckligen finns beslut från chef att texten ska vara värdeladdad. Att skriva värdeneutralt har stor betydelse för intrycket vi gör på våra målgrupper.

Vi skriver till exempel:

vårdnadshavare

medarbetare

Inte

föräldrar

anställda

Förkortningar

Vi skriver ut förkortningar, även sådana som är relativt vanliga. Handlar det om långa namn eller uttryck som ofta förkortas kan man vid första tillfället skriva ut hela namnet, och lägga till förkortningen inom parentes. Därefter skriver man bara förkortningen. Huvudregeln är  att alltid skriva ut förkortningar.

Stor och liten bokstav

Namn skrivs med stor första bokstav (versal). Vi skriver Vittra, Maria, Skolverket, Malmö kommun och Hemsöborna. Stor bokstav används också efter kolon. Det gäller även replikliknande utsagor utan citattecken:

Svaret kom direkt: ”Vi har gjort ett misstag.”

Som en känd person uttryckte det: Att vara eller inte vara, det är frågan.

Namn/ord som inleds med stor bokstav:

Mellansverige, Storstockholm, Sydamerika, Berlinmuren, Enköpingsbanan, Frödingdikter, Mozartinspirerad, New York-tidning, Norrlandsfrågan, Sundsvallsområdet, Storstockholmsregionen, Östersjötrafiken.

Modeord och uttryck

Undvik att uttrycka dig klichéartat, eller att använda liknelser. Skriv istället vad du menar och använd orden som bäst beskriver vad du vill ha sagt.

 

Flera handfasta tips och råd om skrivande finns på  Tidningarnas Telegrambyrås webbplats.

Innehållsansvarig

Uppdaterad