Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Beskrivning av uppdraget​

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Du som är innehållsansvarig för sidor på medarbetarwebben har ett viktigt uppdrag. Du är med och ser till så att våra förskolor, skolor och vuxenenheter får relevant information som underlättar deras arbete. 

Uppdraget 

Varje stab ska ha en innehållsansvarig som ansvarar för stabens information på medarbetarwebben. Som innehållsansvarig är ditt främsta fokus att se till så att informationen på medarbetarwebben är relevant och korrekt. Du ansvarar också för de bilder och dokument som du publicerar. Det är viktigt att dokumenten även finns sparade internt hos den egna staben. 

Koncernkommunikation ansvarar för att introducera nya medarbetare och kontinuerligt ta fram material för att stötta innehållsansvariga i deras arbete. På den här sidan hittar du manualer och tips. Vi har också ett gemensamt team i Teams, där vi ställer frågor och delar erfarenheter. Varje månad erbjuds samtliga innehållsansvariga att delta i ett råd med fokus på kompetensutveckling och support. Innehållsansvariga kan alltid kontakta koncernkommunikation för stöd i arbetet.

Ny som redaktör
När din chef beslutat om att du ansvara för att uppdatera sidor på medarbetarwebben kan ni kontakta AcadeMedias koncernkommunikationsavdelning. Vi hjälper dig med behörighet och introduktion i verktyget.

Målgruppsanpassad information 

Informationen på medarbetarwebben ska vara relevant och anpassad efter målgruppen som den berör. Alla innehållsansvariga har ett gemensamt ansvar för detta.  Innan du ta fram information till medarbetarwebben är det viktigt att du ställer dig frågan “Underlättar informationen för medarbetare att utföra sitt uppdrag”?  

Om svaret är ja är det bra att fundera kring: 

 • Svarar informationen på ett identifierat behov som finns? 
 • Är jag tydlig med vem texten riktar sig till? 
 • Hur många har nytta av informationen? 
 • Vad är budskapet med texten? 
 • Kan läsaren förstå texten utan att ha förkunskaper?  
 • Är allt i texten relevant för läsaren, eller finns det saker som kan tas bort för att göra texten med koncis? 

Kom ihåg att läsa igenom och kritiskt granska texten innan du publicerar. Det kan ofta vara bra att be en kollega att läsa igenom texten också.  

GDPR 

Om du behöver publicera en bild på en person behöver hen oftast fylla i en samtyckesblankett. På trygg.academedia.se finns mer information och blanketter. I AcadeMedias bildpolicy finns mer information.  

Skrivregler 

Vill du utveckla ditt skrivande rekommenderar vi dig att gå på råden för innehållsansvariga och att titta närmare på AcadeMedias skrivregler här 

Frågor 

Har du frågor eller funderingar kan du alltid vända dig till koncernkommunikation. Kontaktuppgifter finns här

Innehållsansvarig

Uppdaterad