Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rutiner för anmälan och utredning av kränkande behandling

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla barn och elever har rätt att inte bli utsatta för diskriminering eller annan kränkande behandling. Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret för arbetet mot kränkningar i verksamheten. Huvudmannen ska därför ha rutiner för hur en anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska göras så att den kommer såväl rektorn som huvudmannen till del. Nedan kan du läsa mer om dessa skyldigheter samt om vilka rutiner som från och med 1 mars 2020 gäller för anmälan och utredning av kränkande behandling inom AcadeMedias grund- och gymnasieskolor.

Våra skyldigheter (6 kap 10§ Skollagen)

Anmälningsskyldigheten – En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.

Utredningsskyldigheten – Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden (6 kap 10§ Skollagen).

Våra rutiner

Om någon i skolans personal uppmärksammar att en elev utsätts för kränkningar, eller genom kontakt från elev/vårdnadshavare/annan får information om att en elev upplever sig utsatt för kränkningar av något slag, ska anmäla det till rektor.

När rektor tagit emot en sådan anmälan ska denne säkerställa att samtal hålls med den elev som upplever sig utsatt för kränkande behandling, och med den/de som utpekats som de som utfört de kränkande handlingarna. Rektor ska också säkerställa att det som eleverna uppger dokumenteras, samt att kontakt med vårdnadshavare tas.

Rektor ska därefter (skyndsamt) anmäla till huvudmannen att en elev upplevt sig utsatt för kränkningar. Anmälan till huvudmannen ska göras i ärendehanteringssystemet TopDesk (https://academedia.topdesk.net).

Så snart anmälan inkommit påbörjar huvudmannen sin utredning av ärendet. Ansvariga för utredningar av kränkande behandling är våra skoljurister (Sofie Spetz, Mattias Flodwall och Frida Qvant), som i samverkan med rektor och övrig personal som kan ha kännedom om ärendet gör en allsidig och objektiv utredning för att konstatera om, och i så fall vilken typ av kränkningar som förekommit.

När huvudmannens utredning är klar ska:

  • den elev som konstaterats ha utsatts för kränkande behandling erbjudas det stöd och den hjälp som behövs för att eleven ska uppleva trygghet och studiero i skolan;
  • samtal hållas med den eller de som utfört de kränkande handlingarna. Centralt för samtalet är att det ska vara helt klart för en elev eller anställd att skolan inte accepterar beteenden och ageranden som kan uppfattas som kränkande. Det kan också vara aktuellt att vidta disciplinära åtgärder.

Samtliga åtgärder som vidtas utifrån utredningen ska dokumenteras och följas upp.

Innehållsansvarig

Uppdaterad