Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Gemensamma kvalitetsuppföljningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen, vilken syftar till att ge underlag till verksamheten plan mot diskriminering och kränkande behandling. Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid vårterminens start, som ger oss såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på verksamheten. Enkäten genomförs både i förskolan, grundskolan inklusive fritidshemmet.

Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen (årskurs 1-9), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3). Två gånger om året görs bedömningar av måluppfyllelsen och den pedagogiska processen i förskolan.

Sammantaget ger det såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för att kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att bedöma i vilken utsträckning de nationella målen nåtts under det gångna läsåret.

I juni varje år sammanställs alla betyg och omdömen, samt resultaten på de nationella proven för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden i läroplanen nås under läsåret (resultatkvalitet). Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport och verksamhetsplaner tas fram för hur huvudman och skolenheten ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Innehållsansvarig

Uppdaterad