Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar om undersökningarna

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Allmänt

Varje enkätlänk som skickats per e-post är personlig, och kan därför inte skickas vidare till någon annan. Vet personen att hen har raderat mailet med enkätlänken så kan man invänta en påminnelse. Det skickas ut minst två påminnelser under perioden som undersökningen genomförs.

Om en person inte har fått något mail med en enkätlänk måste du kontakta din enhets kontaktperson. Be hen att kontrollera så att du säkert finns med i mottagarlistan och att din e-postadress är korrekt. Kontaktpersonen skickar de rättade uppgifterna till Demoskop. Maila academedia@demoskop.se.

Din rektor eller närmaste chef vet vem som är kontaktperson på din enhet. Om hen inte vet kan du vända dig till medarbetarundersokning@academedia.se eller kundundersokning@academedia.se.

Svaren sparas kontinuerligt. Går man ur undersökningen så kommer man sen in på samma fråga. Däremot kan man inte göra några justeringar när man klickat nästa och sparat sina svar. Då är undersökningen lagrad på Demoskops server.

Ja, den är garanterat anonym. Ingen inom AcadeMedia får se individuella resultat. Verktyget kan skicka ut automatiska påminnelser men ingen kan se vad en enskild elev/medarbetare har svarat. Inga redovisningar kommer heller att göras som visar resultat för en mindre grupp än fem personer för att säkerställa din anonymitet.

Ja. Undersökningsverktyget som används skickar automatiskt påminnelser till dem som inte svarat kopplat till ett löpnummer som systemet skapar. Inga redovisningar kommer heller att göras som visar resultat för en mindre grupp än fem personer. Det innebär också att inga redovisningar sker i ålderskategorier, på kön eller andra bakgrundsvariabler som skulle kunna innebära att enskilda svar kan spåras.

 

Elev- och vårdnadshavarundersökning

En bedömning har gjorts att det kan vara för svårt för yngre elever att besvara undersökningen då en del frågor kan vara abstrakta eller helt enkelt inte relevanta. I de yngre årskurserna och i förskolan svarar istället vårdnadshavarna på en undersökning.

Syftet är att säkerställa att så många elever som möjligt svarar på undersökningen. Med en hög svarsfrekvens blir svaren mer tillförlitliga och representativa för skolan som helhet. Det är dock mycket viktigt att inte eleverna känner sig ”övervakade” med en lärare i rummet. Lärarens uppgift är att finnas tillgänglig om det uppkommer frågor.

 

Medarbetarundersökning

Samtliga anställda som har varit anställda i mer än tre månader får svara på undersökningen.

Tremånadersregel gäller även för tjänstlediga och medarbetare som varit sjukskrivna en längre tid, det vill säga att de måste ha varit tillbaka till arbetet mer än tre månader innan genomförandet av undersökningen för att kunna ha en uppfattning om verksamheten.

Nej, huvudregeln är att konsulter som är anställda i annat eller eget bolag ska inte vara med och svara på undersökningen.

Medarbetare som arbetar inom olika verksamheter kan svara på flera undersökningar. Personen måste då vara registrerad i de olika verksamheterna i urvalet, så att hen får ett mail per arbetsställe.

Du svarar utifrån den roll du arbetar mest som.

Om du arbetar som lärare och rektor så svarar du på undersökningen i din roll som rektor.

NMI beräknas enligt en standardiserad formel enligt nedan:
NMI (skala 0-100). 100*(Medel(NMIfråga1, NMIfråga2, NMIfråga3)-1)/9.

NMI är beräknad per individ och sedan har ett medel för samtliga svar tagits fram. Det är alltså inte andel nöjda 7-10 och man kan inte bara ta medelvärdet per fråga och dela med 3. Utan det beräknas per individ och fråga och sedan slår man ihop dessa till ett totalt medel för alla svar på samtliga frågor. NMI tar hänsyn till varje enskilt svar och fördelningar i vet ej per fråga påverkar därför NMI-talet. Indexvärdet beräknas alltså utifrån ett medelvärde per svar i varje fråga som sedan slås ihop till ett totalt medelvärde.

Formeln är en standardiserad beräkningsmodell som används av flertalet företag för beräkning av NMI.

Ja, alla svar är viktiga. Ju högre svarsfrekvens desto mer tillförlitligt material. Om din enhet är för liten för att få ut en egen rapport så arbetar ni med rapporten för nästa nivå i organisationen. Även om ni inte kan se resultaten för just er enhet så kommer ni trots det kunna ha givande samtal och diskussioner i gruppen.

Medarbetare som slutar, blir föräldralediga eller sjukskrivna efter den 26 januari ska ej tas bort då det finns en möjlighet att de kan ha hunnit besvara undersökningen.

Om du har en medarbetare som har slutat, blivit föräldraledig eller sjukskriven innan 26 januari, kan du skicka dennes namn och enhet till medarbetarundersokning@academedia.se.

Under första veckan av enkätgenomförandet kan det dröja med justeringen av medarbetare som ska tas bort ur mottagarlistan, då högst prioritet ligger på att lägga till saknade medarbetare samt korrigering av felaktiga mailadresser. Därför kan det vara så att svarsfrekvensen inte stämmer i början.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad