Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Förskolans kvalitetsresultat i korthet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här kan du ta del av våra egna uppföljningar av måluppfyllelsen i förskolan och de bedömningar som återkommande görs av kvaliteten i verksamheten. Du kan också läsa om utfallet i den årliga föräldraundersökningen.

AcadeMedias svenska förskoleverksamheter har, i avsaknad av en enhetlig och nationell uppföljning, utarbetat egna verktyg för uppföljning och utveckling av kvaliteten i förskolan.  Varje halvår görs bedömningar av hur förskolorna arbetar och hur väl man lyckas i förhållande till läroplanen. Årets uppföljning visar på stigande värden inom samtliga områden och totalvärdet stiger till 5,6 jämfört med förra årets 5,2*. De områden där förskolornas undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är Språk och kommunikation respektive Normer och värden (båda på 5,8), följt av Naturvetenskap och teknik (5,7). Lägst utfall noteras för målområdena Kultur och Matematik (båda 5,5 ).

Alla förskolor inom AcadeMedia genomför också varje år en enkät bland vårdnadshavarna och de kan i hög utsträckning konstateras vara nöjda. I 2021/22 års undersökning svarade 87 procent av vårdnadshavarna i de svenska förskolorna att de kan rekommendera sitt barns förskola och 92 procent uppgav att det egna barnet trivs.

I enkäten ställs även frågor om värdegrundsarbetet och lärmiljön, exempelvis barnets trygghet i förskolan, om de vuxna ingriper om någon blir illa behandlad och om de vuxna tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker. Resultaten ligger generellt sett högt (kring 90 procent svarar något av de högsta svarsalternativen) medan utfallet på frågan om utomhusmiljön stimulerar till lek och lärande och om barnet kan få lugn och ro i förskolan ligger något lägre (73 respektive 83 procent). Andelen föräldrar som är nöjda med den pedagogiska verksamheten på sitt barns förskola är 87 procent.

Inom AcadeMedia bedrivs den svenska förskoleverksamheten av Pysslingen Förskolor, Innovitaskolan, Noblaskolan, Montessori Mondial och Vittra. I Norge bedrivs förskoleverksamheten av Espira och i Tyskland av Joki, Stepke, KTS och Espira. De senast tillgängliga enkätresultaten för de norska förskolorna visar att rekommendationsgraden bland vårdnadshavarna är 4,5 på en femgradig skala. Även de tyska verksamheterna har genomfört enkätundersökningar bland sina vårdnadshavare under våren, resultaten sammanställs för närvarande.

*Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Här kan du läsa mer om förskolans kvalitetsresultat samt se diagram och tabeller.

Här kan du läsa om kvalitetschefens kommentar till förskolans kvalitetsresultat.

Här kan du läsa om förskolans prioriterade utvecklingsområden.

Innehållsansvarig

Uppdaterad