Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Gymnasieskolans kvalitetsresultat i korthet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar du information om kunskaps- och värdegrundsresultaten på våra gymnasieskolor och resultaten från de årliga enkätundersökningarna bland eleverna.

Enligt den nationella betygsstatistiken 2020/21 ökar andelen gymnasieelever som erhållit examen under det gångna läsåret, från 90,3 till 92,0 procent (riksgenomsnitt 91,8 procent). Betygspoängen ligger kvar på samma nivå som föregående år, 14,2 poäng (riksgenomsnitt 14,5 poäng). Stora variationer på huvudmanna- och enhetsnivå kan fortfarande konstateras.

Andelen elever inom AcadeMedia som fullföljde sin gymnasieutbildning på tre år och fick examen läsåret 2020/21 (den så kallade genomströmningen) ökade till 79,2 procent vilket är en uppgång med nästan tre procentenheter. Riksgenomsnittet 2020/21 ligger på 79,6 procent, vilket är en uppgång på ungefär en procentenhet.

Precis som året innan så ställdes de nationella proven in pga. den pågående pandemin och därför finns inte några nya resultat att tillgå. Analysen av de senast tillgängliga resultaten för de nationella proven och hur väl de stämmer överens med de satta slutbetygen visade något större avvikelser uppåt jämfört med riket totalt.

Resultaten i årets enkät till gymnasieeleverna bör ses i ljuset av de markanta uppgångar som noterades i mitten av pandemin. I årets mätning sjunker rekommendationsgraden med fyra procentenheter (till 72 procent), men ligger ändå tre procentenheter över 2020 års nivå. Detsamma gäller exempelvis arbetsron som går från 71 till 68 procent, vilket ändå är fem procentenheter över 2020 års nivå. Fortfarande är variationen mellan olika huvudmän och enheter stor.

Inom AcadeMedia bedrivs gymnasieverksamheten av Cybergymnasiet, Designgymnasiet, Didaktus, Donnergymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskola, Framtidsgymnasiet, Hagströmska Gymnasiet, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Klara Teoretiska Gymnasium, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI-gymnasiet, Praktiska Gymnasiet, ProCivitas Privata Gymnasium, Rytmus, Sjölins Gymnasium och Snitz Gymnasium.

Här kan du läsa mer om gymnasieskolans kvalitetsresultat och se diagram och tabeller.

Här kan du läsa om kvalitetschefens kommentar till gymnasieskolans kvalitetsresultat.

Här kan du läsa om gymnasieskolans prioriterade utvecklingsområden.

Innehållsansvarig

Uppdaterad