Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Vuxenutbildningens kvalitetsresultat i korthet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här kan du ta del av våra kvalitetsresultat inom vuxenutbildningen för de elva varumärken som utför tjänster för kommuner, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskola över hela landet.

Vuxenutbildningen inom AcadeMedia är i indelad i fem olika verksamhetsområden: Svenska för invandrare (sfi), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Arbetsförmedlingstjänster samt Yrkeshögskoleutbildning.

Betygssammanställningarna för 2021 visar att andelen som har avslutat sina kurser med ett godkänt betyg (lägst betyg E) ökat inom den grundläggande vuxenutbildningen medan den minskat något inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Fortsatt ligger båda dessa utfall under riksgenomsnitten men direkta jämförelser är inte helt rättvisande beroende på att andelen som studerar på distans är betydligt högre inom AcadeMedia än i övriga riket. Andelen med examen inom yrkeshögskolan ligger kvar på 68 procent (exklusive nyförvärvet KYH stiger den istället till 70 procent). Detta är en något lägre andel än senast publicerade riksgenomsnitt.

AcadeMedias vuxenutbildning gör regelbundet även uppföljningar av hur nöjda deltagarna är med den verksamhet som erbjuds. Resultatet från hösten 2021 visar att deltagarnas nöjdhet är fortsatt hög (86,0 procent) och har ökat något jämfört med utfallet från förra mätningen (85,5 procent). Benägenheten att rekommendera AcadeMedias verksamheter har istället minskat och ligger nu på 87,1 procent (87,7 procent 2020).

AcadeMedias vuxenutbildning bedrivs inom varumärkena Hermods, Eductus, NTI-skolan (NTI), Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), Coachning och Utveckling, EC Utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, Movant, KYH, The Game Assembly samt Plushögskolan som består av Teknikhögskolan, Affärshögskolan samt Vårdyrkeshögskolan.

Läs mer och se diagram och tabeller:

Innehållsansvarig

Uppdaterad