Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sammanställningarna för 2021 visar att resultatutvecklingen inom de flesta områdena inom AcadeMedias vuxenutbildning går åt rätt håll, även om vi ännu inte totalt sett är på de nivåer vi skulle önska gällande betygsresultaten. Med tanke på den förbättrade uppföljningen av de vuxenstuderande och ett mer proaktivt arbete för att snabbt kunna sätta in rätt stödåtgärder när det behövs så talar det mesta för att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta.

En viktig parameter att ta hänsyn till när betygsresultaten analyseras är också att andelen som läser på distans är högre inom AcadeMedias vuxenutbildningar än i övriga riket, och att distansutbildningar generellt sett har lägre betygsresultat än klassrumsbaserad utbildning. Detta är något som AcadeMedias verksamheter arbetar för att förändra och vidareutveckling av distanspedagogiken pågår för att i ännu högre grad kunna möta de vuxenstuderandes behov.

Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia

När det gäller deltagarupplevelsen (dvs. deltagarnas nöjdhet och rekommendationsgrad) så är den fortsatt hög och stabil, vilket i sig är anmärkningsvärt med tanke på de omfattande anpassningar som fått göras under pandemin. En särskild utmaning i detta har varit att tvingas genomföra stora delar av verksamheten på distans för deltagare som valt och/eller behöver undervisning i närlärande (klassrum). Parallellt med detta ökade också antalet deltagare väsentligt.

Årets resultat talar för att AcadeMedias vuxenutbildning har uppvisat god förmåga att möta de utmaningar som man ställts inför under pandemin.

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad