Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetsresultat gymnasial vuxenutbildning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan.
Utbildningarna bedrivs enligt avtal med kommuner och erbjuds i form av klassrumsundervisning (närstudier) och distansundervisning eller en kombination av dessa två (flexundervisning). Utbildningarna sträcker sig från enstaka kurser till kurspaket och kompletta utbildningar – allmänna såväl som yrkesinriktade.

Inom AcadeMedia bedrivs de gymnasiala vuxenutbildningarna av NTI-skolan, Hermods, KUI, Movant och Eductus.

De koncernövergripande utgångspunkterna för den gymnasiala vuxenutbildningen inom AcadeMedia är att eleverna ska nå målen för sina kurser/sin utbildning, att de ska vara nöjda med utbildningen och att de ska nå hög förberedelse för högre studier/arbetsliv.

Kunskapsresultat

Under 2020 uppnådde 85,0 procent av eleverna i AcadeMedias gymnasiala vuxenutbildning minst betyget E (godkänt). Detta är en uppgång jämfört med före-
gående års resultat men fortsatt under förra årets riksgenomsnitt (88,7 procent). Andelen som läser på distans är dock betydligt högre inom AcadeMedias vuxenutbildning än i övriga riket (75 respektive 30 procent) och distansutbildning har såväl inom AcadeMedia som i riket generellt lägre betygsresultat än klassrumsbaserad undervisning. Delas totalresultatet istället upp i dessa olika studieformer noteras att 82,9 procent av distansdeltagarna inom AcadeMedia nådde minst betyget E, att jämföra med riksgenomsnittet för distansundervisning som låg på 83 procent. Motsvarande andel för de deltagare som genomfört utbildningen på plats (närlärande) var 93,2 procent, medan riksgenomsnittet för samma grupp var 92 procent.

Nöjdhet

I höstens mätning (2020) uppgav
86,3 procent av eleverna inom AcadeMedias gymnasiala vuxenutbildning att de var nöjda med sin utbildning och 88,7 procent kunde rekommendera den till andra. Rekommen-dationsgraden har därmed ökat ytterligare medan nöjdheten sjunkit jämfört med mätningen hösten 2019.

 

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad