Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetsresultat yrkeshögskola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Yrkeshögskoleutbildningen är en statligt reglerad och kontrollerad eftergymnasial utbildningsform. Inom Academedia är det Hermods, EC-utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, The Game Assembly , KUI, KYH, Movant och Plushögskolan (Teknikhögskolan, Affärshögskolan och Vårdyrkeshögskolan) som bedriver YH-utbildning.

Yrkeshögskolan ska bedriva utbildningar som ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar och som leder till jobb. Arbetsgivarna på arbetsmarknaden är här en nyckel till framgång. De är beställare och kravställer också kvaliteten i utbildningen. De engagerar sig på olika sätt, bland annat i utbildningarnas respektive ledningsgrupp, genom att ge möjlighet till LIA (Lärande i arbete), erbjuda föreläsningar och framhålla vad de som arbetsgivare ser för behov och kompetens inom respektive bransch.

De koncernövergripande utgångspunkterna för yrkeshögskolan inom AcadeMedia är att de studerande ska nå målen för examen, att de ska vara nöjda med utbildningen, att de ska nå hög förberedelse för yrkesliv och få anställning som överensstämmer med utbildningens inriktning.

Kunskapsresultat

År 2021 var det 68 procent av de studerande inom AcadeMedias yrkeshögskole-
verksamhet som slutförde sin utbildning och nådde en examen, vilket är samma nivå som året innan. Exkluderas nyförvärvet KYH har istället andelen ökat med två procentenheter, till 70 procent. Riksgenomsnittet för 2021 är ännu inte fastställt men det senast publicerade riksgenomsnittet låg på 72 procent (2020).

 

Nöjdhet

Inom AcadeMedias yrkeshögskola var 82,1 procent av de studerande nöjda med utbildningen i allmänhet och lika många, 82,1 procent, kunde rekommendera utbildningsanordnaren till andra. Både nöjdheten och rekommendationsgraden är därmed lägre jämfört med senaste mätningen.

 

 

 

Sysselsättning efter examen

Årligen genomförs en uppföljning av de examinerades sysselsättning 6 månader efter examen. Uppföljningen visar att 88 procent av de som examinerades 2021 hade arbete 6 månader efter avslutade studier, vilket är en uppgång med 4 procentenheter jämfört med året innan. Riksgenomsnittet för 2021 är ännu inte fastställt men det senaste publicerade riksgenomsnittet låg på 89 procent (2020).­

 

73 procent av de som hade arbete 6 månader efter examen uppger att arbetet överensstämmer helt eller till största delen med utbildningen. Utfallet är något lägre än förra årets mätningar men fortsatt högre än det senast publicerade riksgenomsnittet på 65 procent (examinerade 2020).

 

 

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad