Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar – rektor/enhetschef

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om corona. Frågorna och svaren uppdateras kontinuerligt.

Du kan alltid kontakta din närmaste chef för att resonera i avvägningsfrågor. Finns fortsatt osäkerhet kontaktas corona-ansvarig Paula Hammerskog, 0733-34 87 50, paula.hammerskog@academedia.se

Frågor om medarbetare, barn och elever och deltagare

Nej, alla som har symtom som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma. Alla från förskoleklass och uppåt rekommenderas att testa sig, och stanna hemma tills provsvaret kommit. Detta gäller även alla som är fullvaccinerade. Förskolebarn rekommenderas att stanna hemma om de är sjuka.

Alla som testas positivt ska stanna hemma i sju dygn efter att de fått symtom, de sista två dygnen ska vara symtomfria. Detta gäller oavsett om man tagit ett PCR-test eller ett antigentest (snabbtest).

Barn som inte testas ska stanna hemma tills de är friska, plus två symtomfria dygn. Har de varit hemma i sju dagar får de komma tillbaka även om de har lindriga symtom. Vuxna som inte testar sig ska vara hemma i sju dygn från symtomutbrott, även de kan komma tillbaka till jobbet/studier med  lindriga restsymtom.

Om testet är negativt, stanna hemma tills du är frisk.

Från och med 1 november 2021 gäller uppdaterade rekommendationer kring testning och att stanna hemma vid luftvägsinfektion. Förändringen handlar om att fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som haft covid-19 inom sex månader inte behöver testas vid luftvägssymtom och feber.

Testning fortsätter att gälla för personer som är ovaccinerade från förskoleklass och uppåt, om de inte haft covid-19 under de senaste 6 mån. Andra grupper som fortsatt kommer rekommenderas testning är personer som vet att de blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. I väntan på provsvar ska man stanna hemma. Personer som testar positivt för covid-19 ska stanna hemma minst sju dygn efter att de fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

De nya rekommendationerna innebär också att barn i förskoleåldern, de som nyligen haft covid-19 och fullvaccinerade personer kan återvända till arbete, skola och förskola om de har varit feberfria i minst ett dygn och känner sig friska. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår. I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Mer information om testning och om att stanna hemma finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Regionerna ger råd om hur man ska göra om någon i hushållet får ett positivt testsvar, dessa råd ska följas. De som är fullvaccinerade och symtomfri behöver dock inte stanna hemma om någon i hushållet är smittad. Under tiden någon i hushållet väntar på provsvar kan barn och ungdomar gå på förskola och i skolan som vanligt.

Vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig bör även fortsättningsvis hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Vid risk för smitta ska det alltid göras en riskbedömning. Om riskerna inte kan åtgärdas, ska HR kontaktas för rådgivning. Riskbedömning ska alltid göras om en individ i riskgrupp arbetar i samma arbetslag eller på annat sätt fysiskt nära en person som är ovaccinerad, i dessa lägen ska HR alltid kontaktas . 

AcadeMedias rekommendation är att alla medarbetare som kan ska vaccinera sig.  Vaccination skyddar både dig själv och andra. Vi erbjuder dig därför att vara ledig med lön för att vaccinera dig. Information om hur du bokar tid för vaccination hittar du på 1177 Vårdguiden.

Rekommendationen om att testa sig vid symtom gäller för ovaccinerade personer även efter 1 november 2021.

Från och med 1 oktober upphör flera tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin. Det gäller bland annat ersättning för karens, riskgruppsersättning och ersättning för sjuklönekostnader. Det kommer vara möjligt att söka ersättning i efterhand för dagar före 1 oktober 2021.

Regeringen tar även bort undantaget som gällt för läkarintyg. Det innebär att anställda kommer behöva visa läkarintyg för sin arbetsgivare dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan dag 15 när hen ansöker om sjukpenning. Detta gäller om första sjukdag är 1 oktober 2021.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Regeringen tar bort undantaget som gällt för läkarintyg. Det innebär att anställda behöver visa läkarintyg dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan dag 15 när hen ansöker om sjukpenning. Detta gäller om första sjukdag är 1 oktober 2021.

Arbetssökande, egenföretagare och behovsanställda ansöker om sjukpenning direkt från Försäkringskassan.

Det krävs intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 8 i barnets sjukperiod när en anställd ansöker om ersättning för vab.

Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Alla som var på enheten samtidigt ska få ett meddelande om att en person som testats positivt för covid-19 varit där. I meddelandet ska det stå att de som bedöms ha varit i nära kontakt med den smittade kommer att få ytterligare ett meddelande med vidare instruktioner.

I meddelande nummer två till dem som bedöms ha varit i nära kontakt uppmanar vi alla att göra ett PCR-test för covid-19. Undantag är alla som är fullvaccinerade, och minst 14 dagar mellan sista sprutan och det eventuella smittotillfället. Den som har symtom ska du alltid testa sig, oavsett om hen är vaccinerad eller inte.

Man kan fortsätta att arbeta/studera medan man väntar på testsvar så länge som man är symtomfri och ingen i det egna hushållet har testat positivt.

Rektors/enhetschefs uppgift

Du som rektor/enhetschef ska kontakta dem som varit i nära kontakt med en smittad (se nedan för definition). Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller hela landet, Sveriges 21 regioner har dock olika regler för hur man får testa sig. Om de regionala reglerna gör att det är inte är möjligt att testa sig enligt rekommendationen från FHM anpassar vi oss till de regionala reglerna. Det kan betyda att testning inte kan genomföras alls eftersom vissa regioner enbart testar dem som har symtom. Du kan också använda AcadeMedias snabbtester i detta läge. Läs mer här: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/riktlinjer-om-bekraftad-smitta-hos-elev-medarbetare/rutin-for-snabbtestning-vid-smittoutbrott/

Definitionen av nära kontakt lyder ”Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Kortare fysisk kontakt räknas också. Alla nära kontakter som den som är sjuk har haft 48 timmar innan personen fick symtom ska ingå i smittspårningen.” (Folkhälsomyndigheten).  Observera att detta inte gäller barn i förskolan.

Här finns förslag på brevmall vid smitta på enhet: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/mall-for-mail-med-information-om-smitta-pa-enhet/

Från och med 1 november 2021 gäller uppdaterade rekommendationer.

Vi förväntas att se till att de barn som ska vaccineras har samtycke samt en ifylld hälsodeklaration från vårdnadshavare. Skolan rekommenderar, precis som myndigheterna, alla som kan att vaccinera sig, det gör vi genom att erbjuda vaccin i skolans lokaler. Det får inte förekomma någon som helst påtryckning mot dem som inte vill, varje tendens till grupptryck före eller emot vaccinet måste också motverkas.

Regionerna eller kommunen kommer att kontakta varje enskild skola, ingen behöver alltså själv ta kontakt för att få ett vaccinationsteam till skolan. Avvakta alltså kontakt, och information från din region/kommun. När du fått kontakt och därmed vet var och hur detta kommer att genomföras på just din skola, informera om det via Schoolsoft.

Läs rekommendationen om vaccination för 12- 15-åringar här: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/rekommendation-om-vaccination-av-12-15-aringar-pa-skolor/

 

Frågor om verksamhetsplanering

Vi stänger enheter på myndigheters uppmaning eller beslut. Vi stänger också enheter om vi på grund av personalbrist eller andra omständigheter inte kan garantera säkerheten eller verksamhetens drift på en acceptabel nivå i lokalerna (observera att vi inte själva ansvar för bedömning av smittspridning).

Om en skola/enhet ska stängas (för grund- och gymnasieskolor övergå till distansundervisning) sker det i dialog mellan rektor/platschef och huvudmannen. Vid tveksamheter, kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, 0733-34 87 50, paula.hammerskog@academedia.se , som är ansvarig för coronafrågor inom koncernen.

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Folkhälsomyndighetens bedömning kan tjäna som underlag för sådana beslut.

Utgångspunkten är att all undervisning ska bedrivas på plats. Det är bara i undantagsfall som det är möjligt att erbjuda fjärr- och distansundervisning, exempelvis om skolan behöver stänga på grund av ett smittoutbrott. Läs mer här: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/skolan-under-coronapandemin-hosten-2021

Besöksförbudet upphör från den 29 september. Det betyder att vi kan ha föräldramöten i lokalerna utan särskilda anpassningar, samma sak gäller Öppet hus och Elev för en dag. Det innebär dock inte att man måste göra som man alltid har gjort. Överväg gärna att ha fler Öppna hus för sprida ut antalet besökare på fler tillfällen, kanske kan man ha två föräldramöten där ett är digitalt och ett på plats. Påminn också i inbjudningar och på webbar att det är viktigt att stanna hemma vid symtom. Formuleringen ”får du symtom är du välkommen en annan gång, hör av dig till oss så ordnar vi det” eller varianter på den har använts under pandemin.

Det finns inga övergripande centrala riktlinjer för hur Öppna hus, Elev för en dag eller föräldramöten ska gå till, beslut om den här typen av evenemang ska fattas utifrån varje enhets förutsättningar.

Ja, det kan vi. Samtidigt har vi lärt oss mycket under pandemin, vissa möten kan till och med bli mer effektiva digitalt.

Ja, från den 29 september kan man hämta inomhus. Eller utomhus, båda fungerar alltså utmärkt.

Ja. Restriktionerna som gällt här försvinner den 29 september.

Ja, sådana möten kan genomföras normalt. Påminn dock under lång tid framåt att enbart symtomfria personer får vara på plats, har man symtom stannar man hemma.

Den frågan bör alltid diskuteras med skolchef eller motsvarande. Vi har inget regelstöd för att begränsa exempelvis vårdnadshavares rätt att komma oanmäld till skolans lokaler varför viss försiktighet när det gäller begränsningar är viktig. En gradvis övergång till normalläge skapar troligen trygghet för alla.

Jo, det behöver vi. Folkhälsomyndigheten säger att anpassningar som inte har så stor påverkan på barns och ungdomars välbefinnande, eller på den pedagogiska verksamheten, kan vara kvar. Anpassningar som kan hjälpa till att hålla oss friska, och som inte påverkar särskilt mycket, är bra att behålla. Vad som behålls, och vad man släpper på, avgörs av den som är ansvarig för verksamheten, alltså rektor i samarbete med skolchef.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns förslag på förebyggande åtgärder: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/vad-galler-i-skolan-fran-29-september/#forslag

Vi har fullt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar och det är viktigt att fortsätta vidta de åtgärder som behövs för minska risken för smitta. Vilka åtgärder det är på varje enskild arbetsplats beror precis som tidigare bland annat på vilken verksamhet som bedrivs, hur lokalerna ser ut och vilka som vistas i lokalerna. Ett nära samarbete med skyddsombud, elevskyddsombud och tät dialog med facket och elevorganisationerna rekommenderas samt riskbedömningar vid behov.

 

Folkhälsomyndigheten säger att anpassningar som inte har så stor påverkan på barns och ungdomars välbefinnande, eller på den pedagogiska verksamheten, kan vara kvar. Anpassningar som kan hjälpa till att hålla oss friska, och som inte påverkar särskilt mycket, är bra att behålla. Vad som behålls, och vad man släpper på, avgörs, av den som är ansvarig för verksamheten, alltså rektor i samarbete med skolchef.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns förslag på förebyggande åtgärder: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/vad-galler-i-skolan-fran-29-september/#forslag

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad