Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Frågor och svar – elever och vårdnadshavare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Är man osäker eller orolig och tillhör en riskgrupp ska man diskutera med sin behandlande läkare eller vårdinstans. I samråd med läkare får varje individ bedöma hur de ska förhålla sig till dagens situation.

Budskapet från regeringen och myndigheterna är dock tydligt, friska barn ska vara i skolan. Skolplikten gäller alltså och alla öppna skolor har fokus på undervisning i skolans lokaler.

Vi är extra noga med handhygien och påminner ofta om det, det är en enkel men mycket effektiv åtgärd. Vi är också mer vaksamma än vanligt på vår egen och varandras hälsa. Vi pratar också ständigt om hur man kan skydda sig själv, och andra exempelvis genom att inte ha nära fysisk kontakt med sina kompisar och andra enkla men viktiga saker. Många av våra skolor har också ändrat sina rutiner kring matservering och skolidrott enligt de riktlinjer som finns.

Nej. Det råder patientsekretess.

CSN svarar på den här frågan och många liknande på sin webbplats.

Så länge barnet/eleven är frisk så är hen välkommen till förskolan/skolan.

AcadeMedias beredskap för att stänga skolor och gå över till distansundervisning är god.

Så länge skolan är öppen måste lärarna i första hand fokusera på de elever som är i skolan. Distansundervisning kan i särskilda fall ges till elever som av olika skäl inte är i skolan, även om skolan formellt är öppen. Dessa elever måste, tillsammans med sina vårdnadshavare, ta ett visst ansvar själva. De som är hemma får samma hjälp de normalt får för att inte komma efter i sina studier. Vi rekommenderar att friska elever är i skolan och studerar, har man symtom (även lindriga sådana) på luftvägsinfektion ska man stanna hemma tills man är frisk, därefter ytterligare två dagar.

Vi kan tyvärr inte erbjuda distansundervisning för dessa elever. Det bästa är att diskutera frågan med skolans rektor för att se om ni tillsammans kan hitta ett bra sätt att hantera situationen.

Lärarna måste i första hand fokusera på de elever som är i skolan, så länge skolan är igång. Distansundervisning kan i särskilda fall ges till elever som av olika skäl inte är i skolan, även om skolan formellt är öppen. Dessa elever måste, tillsammans med sina vårdnadshavare, ta ett visst ansvar själva. De som är hemma får samma hjälp de normalt får för att inte komma efter i sina studier. Vi rekommenderar att friska elever är i skolan och studerar, har man symtom (även lindriga sådana) på luftvägsinfektion ska man stanna hemma tills man är frisk, därefter ytterligare två dagar.

Förskolor och skolor arrangerar inte allmänna sammankomster och omfattas alltså inte av denna nya lag. Det är samma personer som kommer till förskolan och skolan varje dag.

Eftersom det nu pågår smittspårning i Sverige informerar vi dem som kan ha kommit i kontakt med personen om att de kan ha utsatts för smittorisk. Här informerar vi vårdnadshavare för yngre barn/elever eller direkt till myndiga elever/deltagare.

När vi informerar påminner vi om att den som kan ha utsatts för smitta ska vara extra uppmärksamma på eventuella symptom i 14 dagar efter smittotillfället. Skulle man få symptom är det viktigt att kontakta vården för att testa sig och därefter isolera sig i väntan på provsvar. Har man däremot inga symptom och är frisk finns det ingen anledning att vara hemma utan man kan gå till skolan som vanligt.

Vi berättar inte vem som bär på smittan.

Har en elev haft symptom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, svårt att andas, hosta, halsont och feber (även lindriga sådana) ska eleven vara hemma i två dagar efter eleven blivit symptomfri. Vid övriga sjukdomar gäller de vanliga reglerna om hur länge man ska vara hemma innan man går till skolan igen.Vid konstaterad Covid-19 ska eleven stanna hemma så länge hen känner sig sjuk. Sedan ska hen vänta minst två dygn efter det att hen blivit frisk och symtomfri, innan hen går tillbaka till skolan. Man kan fortsätta att ha exempelvis torrhosta efter att ha blivit helt fri från en Covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att man först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och eleven kan återgå till skolan.

Barn ska stanna hemma från förskolan vid symptom som tyder på infektion, till exempel snuva, svårt att andas, torrhosta, halsont och feber (även lindriga sådana). Barnet kan komma tillbaka till förskolan trots att hen har kvar viss rinnsnuva/kondenssnuva eller torrhosta under förutsättning att hen är feberfri, att allmäntillståndet är opåverkat samt att hen har varit hemma från förskolan i minst sju dagar samt i övrigt symptomfri i två dygn.

Provtagning sker via din region. Mer information hittar du på Vårdguiden 1177.
Vid negativt provsvar visar du upp provresultatet för rektor. Eleven kan då återgå direkt till skolan under förutsättning att hen är feberfri och har ett gott allmäntillstånd. Vissa restsymptom kan få finnas kvar. Skillnaden mot tidigare är att barn/elever som testat negativt för Covid-19 inte behöver vara hemma minimum sju dagar inklusive två dagar efter att barnet/eleven är symtomfri, utan kan komma tillbaka när hen blir friskt.

 

När det gäller barn i förskolan rekommenderar Folkhälsomyndigheten att de i första hand ska stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Barnet kan återgå till förskolan efter att ha varit friskt i två dygn (=feberfri, har ett gott allmäntillstånd och inga restsymptom). Vid kvarvarande restsymptom, exempelvis viss rinnsnuva/kondenssnuva eller torrhosta, ska barn stanna hemma sju dagar efter första sjukdagen. Efter sju dagar är barnet välkommet till förskolan även om restsymptom kvarstår.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan det vara aktuellt med testning även av barn i förskolan vid ökad smitta lokalt eller regionalt. Om så, ska negativt provsvar visas upp för rektor. Barnet kan då återgå direkt till förskolan under förutsättning att hen är feberfri och har ett gott allmäntillstånd. Vissa restsymptom kan få finnas kvar. Skillnaden mot tidigare är att barnet som testat negativt för Covid-19 inte behöver vara hemma minimum sju dagar inklusive två dagar efter att barnet/eleven är symtomfri, utan kan komma tillbaka när hen blir frisk.

 

Speciellt för vuxenstuderande

Prata med din lärare eller skolledaren. 

Det varierar beroende på ort och utbildning. Du kommer att bli kallad och där framgår om inskrivningen sker digitalt eller på plats. 

Under hösten kommer det att göras anpassningar i undervisningen för att minska risken för smittspridning. Prata med din utbildare/handledare för att ta reda på hur planeringen ser ut för dig.

Innehållsansvarig

Uppdaterad