Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar – elever och vårdnadshavare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Är man osäker eller orolig och tillhör en riskgrupp ska man diskutera med sin behandlande läkare eller vårdinstans. I samråd med läkare får varje individ bedöma hur de ska förhålla sig till dagens situation.

Budskapet från regeringen och myndigheterna är dock tydligt, friska barn ska vara i skolan. Skolplikten gäller alltså och alla öppna skolor har fokus på undervisning i skolans lokaler.

Nej, barnet/eleven ska inte gå till förskolan/skolan.

Barn i både för- och grundskola ska stanna hemma om de delar hushåll med en person som har covid-19. Detta ändrades efter ett beslut från Folkhälsomyndigheten den 1 december 2020. Detta gäller oavsett om barnet/eleven har symtom eller inte.

Barnet/eleven ska stanna hemma lika länge som övriga familjen/hushållsmedlemmar sitter i karantän enligt rekommendation från läkare.

Denna regel har gällt sedan tidigare inom gymnasieskolan.

AcadeMedias beredskap för att stänga skolor och gå över till distansundervisning är god.

Så länge skolan är öppen är öppen och all undervisning sker där ska lärarna i första hand fokusera på de elever som är i skolan. Distansundervisning kan i särskilda fall ges till elever som av olika skäl inte är i skolan, även om skolan formellt är öppen. Dessa elever måste, tillsammans med sina vårdnadshavare, ta ett visst ansvar själva.

För gymnasieelever sker undervisningen på distans mellan 7 december 2020 till 24 januari 2021, enligt beslut från Folkhälsomyndigheten.

Här finns AcadeMedias riktlinjer för när distansundervisning får bedrivas.

Vi kan tyvärr inte erbjuda distansundervisning för dessa elever. Det bästa är att diskutera frågan med skolans rektor för att se om ni tillsammans kan hitta ett bra sätt att hantera situationen.

För gymnasieelever sker undervisningen på distans mellan 7 december 2020 till 24 januari 2021, enligt beslut från Folkhälsomyndigheten.

Eftersom det nu pågår smittspårning i Sverige informerar vi dem som kan ha kommit i kontakt med personen om att de kan ha utsatts för smittrisk. Här informerar vi vårdnadshavare för yngre barn/elever eller direkt till myndiga elever/deltagare.

När vi informerar påminner vi om att den som kan ha utsatts för smitta ska vara extra uppmärksamma på eventuella symptom i 14 dagar efter smittotillfället. Skulle man få symptom är det viktigt att kontakta vården för att testa sig och därefter isolera sig i väntan på provsvar. Har man däremot inga symptom och är frisk finns det ingen anledning att vara hemma utan man kan gå till skolan som vanligt.

Vi berättar inte vem som bär på smittan.

Barnet/eleven ska stanna hemma från förskolan/skolan vid symtom som tyder på infektion, till exempel snuva, svårt att andas, torrhosta, halsont och feber (även lindriga sådana). Barnet/eleven ska stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus 2 extra dygn. Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Vid konstaterad covid-19 ska barnet/eleven stanna hemma minst 7 dygn efter att barnet/eleven fått symtom, varav de 2 sista dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.

Läs mer på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

 

Speciellt för vuxenstuderande

Det bästa är om du kan prata med din lärare eller skolledare om hur du ska göra. 

Det varierar beroende på ort och utbildning. Du kommer att bli kallad och där framgår om inskrivningen sker digitalt eller på plats. 

Under hösten kommer det att göras anpassningar i undervisningen för att minska risken för smittspridning. Prata med din utbildare/handledare för att ta reda på hur planeringen ser ut för dig.

Innehållsansvarig

Uppdaterad