Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar – elever och vårdnadshavare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

 

Är man osäker eller orolig och tillhör en riskgrupp ska man diskutera med sin behandlande läkare eller vårdinstans. I samråd med läkare får varje individ bedöma hur de ska förhålla sig till dagens situation.

Budskapet från regeringen och myndigheterna är dock tydligt, friska barn ska vara i skolan. Skolplikten gäller alltså och alla öppna skolor har fokus på undervisning i skolans lokaler.

Nej, barnet/eleven ska inte gå till förskolan/skolan.

Barn i både för- och grundskola ska stanna hemma om de delar hushåll med en person som har covid-19. Detta ändrades efter ett beslut från Folkhälsomyndigheten den 1 december 2020. Detta gäller oavsett om barnet/eleven har symtom eller inte.

Barnet/eleven ska stanna hemma lika länge som övriga familjen/hushållsmedlemmar sitter i karantän enligt rekommendation från läkare.

Denna regel har gällt sedan tidigare inom gymnasieskolan.

AcadeMedias beredskap för att stänga skolor och gå över till distansundervisning är hög.

Så länge skolan är öppen är öppen och all undervisning sker där ska lärarna i första hand fokusera på de elever som är i skolan. Distansundervisning kan i särskilda fall ges till elever som av olika skäl inte är i skolan, även om skolan formellt är öppen. Dessa elever måste, tillsammans med sina vårdnadshavare, ta ett visst ansvar själva.

Många gymnasieskolor har delar av undervisningen på distans, liksom en del grundskolor (endast högstadiet). Riktlinjer för när skolorna får använda sig av fjärr- och distansundervisning finns här.

 

Så länge skolan är öppen är öppen och all undervisning sker där ska lärarna i första hand fokusera på de elever som är i skolan. Distansundervisning kan i särskilda fall ges till elever som av olika skäl inte är i skolan, även om skolan formellt är öppen. Dessa elever måste, tillsammans med sina vårdnadshavare, ta ett visst ansvar själva.

Många gymnasieskolor har delar av undervisningen på distans, liksom en del grundskolor (endast högstadiet). Riktlinjer för när skolorna får använda sig av fjärr- och distansundervisning finns här.

Eftersom det nu pågår smittspårning i Sverige informerar vi dem som kan ha kommit i kontakt med personen om att de kan ha utsatts för smittrisk. Här informerar vi vårdnadshavare för yngre barn/elever eller direkt till myndiga elever/deltagare.

När vi informerar påminner vi om att den som kan ha utsatts för smitta ska vara extra uppmärksamma på eventuella symptom i 14 dagar efter smittotillfället. Skulle man få symptom är det viktigt att kontakta vården för att testa sig och därefter isolera sig i väntan på provsvar. Har man däremot inga symptom och är frisk finns det ingen anledning att vara hemma utan man kan gå till skolan som vanligt.

Vi berättar inte vem som bär på smittan.

Barnet/eleven ska stanna hemma från förskolan/skolan vid symtom som tyder på infektion, till exempel snuva, svårt att andas, torrhosta, halsont och feber (även lindriga sådana). Barnet/eleven ska stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus 2 extra dygn. Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Vid konstaterad covid-19 ska barnet/eleven stanna hemma minst 7 dygn efter att barnet/eleven fått symtom, varav de 2 sista dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.

Läs mer på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

Folkhälsomyndighetens föreskrift att vissa lokaler måste begränsa antalet besökare gäller inte förskolor, grundskolor, gymnasieskolor eller vuxenutbildningar. Denna föreskrift började gälla den 10 januari och begränsar enbart antalet personer i lokaler som är öppna för allmänheten, såsom ”gym och sportanläggningar, badhus och handelsplatser som avses i lagen (2021:4)”. Regeln är att varje person i en sådan lokal ska disponera 10 kvadratmeter. Handelsplatserna definieras i lagen som ”köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra handelsplatser som är öppna för allmänheten”.

Vi ska självklart göra det vi kan för att minska risken för smittspridning på alla våra enheter och kontor. Att minska trängseln är ett viktigt verktyg i det arbetet. Distansundervisning för delar av elevgruppen är en metod, liksom olika anpassningar i lokalerna. Mer om det kan du läsa i AcadeMedias riktlinjer för samtliga enheter.

Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrifter om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19.

Nej, barn och elever ska stanna hemma och undvika nära kontakt sju dagar efter hemkomst från utlandet. Barn från förskoleklass och upp ska testas för covid-19 direkt efter hemkomst och igen dag 5 efter hemkomst. Detta gäller alla, oavsett vilket land de besökt, enligt rekommendationer från FHM. Alla barn, oavsett ålder, ska följa rekommendationen att stanna hemma och undvika nära kontakter, förskolebarn behöver dock inte testas.

För mer information – se rekommendationer från FHM här.

I ett antal regioner i Sverige rekommenderas nu att man bär ansiktsskydd i situationer där det inte går att hålla avstånd. Det kan då handla om kollektivtrafik eller affärer.

Det finns idag ingen generell rekommendation när det gäller användning av ansiktsskydd på arbetsplatser, förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola, eller vuxenutbildning. Du som går på våra grundskolor, gymnasier och vuxenutbildningar har dock kostnadsfri tillgång till ansiktsskydd på våra skolor. Det är upp till var och en att besluta om de vill använda ansiktsskydd i skolan.

Ansiktsskydd ska inte användas för att ersätta mer effektiva åtgärder såsom att undvika situationen, stanna hemma vid symtom eller säkerställa att avstånd hålls. Det är alltså alltid viktigast att man alltid följer de grundläggande rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19.

Förskolebarn behöver inte testa sig. Däremot rekommenderar Folkhälsomyndigheten att grundskoleelever, gymnasieelever och vuxna testar sig om de varit i nära kontakt med någon med konstaterad smitta.  Det skiljer sig dock en del åt mellan regionerna hur detta görs. Vuxna och gymnasieelever ska testa sig två två gånger, på dag ett och dag fem efter att de varit i närheten av den smittade personen. Du kan fortsätta att studera medan du väntar på svar så länge som du är symtomfri och ingen i ditt hushåll har testat positivt. Om du studerar som vanligt, rekommenderas testning även dag 3.

Vi uppger inte vem som är smittad, däremot kontaktar vi dem som vi vet har varit i närheten av vederbörande. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller hela landet, Sveriges 21 regioner har dock olika regler för hur man får testa sig. Om de regionala reglerna gör att det är inte är möjligt att testa sig enligt rekommendationen från FHM anpassar vi oss till de regionala reglerna. Det kan betyda att testning inte kan genomföras alls eftersom vissa regioner enbart testar dem som har symtom.

Definitionen av nära kontakt lyder  ”Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Kortare fysisk kontakt räknas också. Alla nära kontakter som den som är sjuk har haft 48 timmar innan personen fick symtom ska ingå i smittspårningen.” (Folkhälsomyndigheten) Observera att förskolebarn är undantagna, och att alla regioner inte testar grundskoleelever som inte har symtom.

Nej, barnet/eleven ska stanna hemma vid sjukdomssymptom. Folkhälsomyndighetens rekommendation är du ska stanna hemma så länge du är sjuk (även om du har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret och har bekräftat antikroppstest).

 

Speciellt för vuxenstuderande

Det bästa är om du kan prata med din lärare eller skolledare om hur du ska göra. 

Det varierar beroende på ort och utbildning. Du kommer att bli kallad och där framgår om inskrivningen sker digitalt eller på plats. 

Under hösten kommer det att göras anpassningar i undervisningen för att minska risken för smittspridning. Prata med din utbildare/handledare för att ta reda på hur planeringen ser ut för dig.

Innehållsansvarig

Uppdaterad