Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar – elever och vårdnadshavare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

 

Är man osäker eller orolig och tillhör en riskgrupp ska man diskutera med sin behandlande läkare eller vårdinstans. I samråd med läkare får varje individ bedöma hur de ska förhålla sig till dagens situation.

Budskapet från regeringen och myndigheterna är dock tydligt, friska barn ska vara i skolan. Skolplikten gäller alltså och alla öppna skolor har fokus på undervisning i skolans lokaler.

Alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon av er har covid-19. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Ni kan bli uppmanade att testa er även om ni inte har symtom. Den som är vaccinerad och symtomfri behöver inte stanna hemma.

Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/ 

Utgångspunkten i höst är att undervisning ska ske på plats igen för alla elever och deltagare. Det kommer alltså inte vara nödvändigt med fjärr- och distansundervisning i förebyggande syfte i samma uträckning längre.

När undervisningen sker i skolan ska lärarna i första hand fokusera på de elever som är i skolan. Distansundervisning kan i särskilda fall ges till elever som exempelvis är hemma med symptom, även om skolan formellt är öppen. Dessa elever måste, tillsammans med sina vårdnadshavare, ta ett visst ansvar själva.

 

När skolan är öppen och all undervisning sker där ska lärarna i första hand fokusera på de elever som är i skolan. Distansundervisning kan i särskilda fall ges till elever som av olika skäl inte är i skolan, även om skolan formellt är öppen. Dessa elever måste, tillsammans med sina vårdnadshavare, ta ett visst ansvar själva.

Riktlinjer för när skolorna får använda sig av fjärr- och distansundervisning finns här.

Om man varit i nära kontakt med en person som har konstaterad covid-19 kommer man få information och bli uppmanad att testa sig. Informationen kommer antingen från den smittade själv, i dialog med en smittspårare, eller av en smittspårare i ansvarig region. Man kan fortsätta att arbeta/studera medan man väntar på testsvar så länge som man är symtomfri och ingen i det egna hushållet har testat positivt. Om man inte blivit kontaktad är man inte i gruppen som behöver testa sig. Vi berättar inte vem som bär på smittan.

Om man är fullvaccinerad sedan två veckor tillbaka är man undantagen från smittspårningen.

 

 

Barnet/eleven ska stanna hemma från skolan vid symtom som tyder på infektion, till exempel snuva, svårt att andas, torrhosta, halsont och feber (även lindriga sådana). Barnet/eleven ska stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus två (2) extra dygn. Om sju (7) dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till skolan även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Vid konstaterad covid-19 ska barnet/eleven stanna hemma minst sju (7 )dygn efter att barnet/eleven fått symtom, varav de två (2) sista dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.

Läs mer på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

Det beror på vilket land ni reser in från. Den 1 juni upphör regler om isolering och testning av svenska medborgare vid inresa till Sverige från följande länder:

Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ruwanda, San Marino, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

Utländska medborgare, och svenska medborgare som reser in från andra länder, ska testa sig och isolera sig i sju dagar.

Observera att listan på länder uppdateras löpande. Håll dig uppdaterad genom att titta här: Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet  samt även Folkhälsomyndighetens anpassning av rekommendationer för dig som reser in i Sverige från utlandet. 

I ett antal regioner i Sverige rekommenderas att man bär munskydd i situationer där det inte går att hålla avstånd. Det kan då handla om kollektivtrafik eller affärer.

Det finns idag ingen generell rekommendation när det gäller användning av munskydd på arbetsplatser, förskola eller klassrumssituation i för-, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. För dig som vill använda munskydd erbjuder vi som arbetsgivare sådana kostnadsfritt. Det är upp till var och en att besluta om de vill använda munskydd i skolan.

Munskydd ska inte användas för att ersätta mer effektiva åtgärder som att stanna hemma vid symtom eller säkerställa att avstånd hålls och trängsel undviks. Det är alltså alltid viktigast att man alltid följer de grundläggande rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19.

Förskolebarn behöver inte testa sig. Däremot rekommenderar Folkhälsomyndigheten att grundskoleelever, gymnasieelever och vuxna testar sig om de varit i nära kontakt med någon med konstaterad smitta.  Det skiljer sig dock en del åt mellan regionerna hur detta görs. Vuxna och gymnasieelever ska testa sig två två gånger, på dag ett och dag fem efter att de varit i närheten av den smittade personen. Du kan fortsätta att studera medan du väntar på svar så länge som du är symtomfri och ingen i ditt hushåll har testat positivt. Om du studerar som vanligt, rekommenderas testning även dag 3.

Vi uppger inte vem som är smittad, däremot kontaktar vi dem som vi vet har varit i närheten av vederbörande. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller hela landet, Sveriges 21 regioner har dock olika regler för hur man får testa sig. Om de regionala reglerna gör att det är inte är möjligt att testa sig enligt rekommendationen från FHM anpassar vi oss till de regionala reglerna. Det kan betyda att testning inte kan genomföras alls eftersom vissa regioner enbart testar dem som har symtom.

Definitionen av nära kontakt lyder  ”Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Kortare fysisk kontakt räknas också. Alla nära kontakter som den som är sjuk har haft 48 timmar innan personen fick symtom ska ingå i smittspårningen.” (Folkhälsomyndigheten) Observera att förskolebarn är undantagna, och att alla regioner inte testar grundskoleelever som inte har symtom.

Nej, barnet/eleven ska stanna hemma vid sjukdomssymptom. Folkhälsomyndighetens rekommendation är du ska stanna hemma så länge du är sjuk (även om du har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret och har bekräftat antikroppstest).

Barn ska stanna hemma vid symptom som tyder på infektion (även vid huvudvärk och magbesvär). Det gäller även vid lindriga symptom.

Om barnet tillfrisknar inom ett dygn, ska barnet stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus två (2) extra dygn innan återgång till förskolan. Inga snuva eller minsta symptom får då förekomma, utan barnet ska vara helt friskt. Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

Alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon av er har covid-19. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Ni kan bli uppmanade att testa er även om ni inte har symtom.

Den som är dubbelvaccinerad och symtomfri behöver inte stanna hemma.

Läs mer om förhållningsreglerna här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/ 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som delar hushåll med en individ som konstaterats vara smittad av covid-19 ska stanna hemma i sju dagar från den dag provet togs. Detta för att risken för att smittas i hemmet är stor. Rektor avgör om positivt testresultat behöver begäras in.

 

Speciellt för vuxenstuderande

Det bästa är om du kan prata med din lärare eller skolledare om hur du ska göra. 

Det varierar beroende på ort och utbildning. Du kommer att bli kallad och där framgår om inskrivningen sker digitalt eller på plats. 

Prata med din utbildare/handledare för att ta reda på hur planeringen ser ut för dig.

Innehållsansvarig

Uppdaterad