Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Frågor och svar – rektor/enhetschef

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan finns några av de vanligaste frågorna med svar som för närvarande ställs till eller av våra rektorer och enhetschefer om coronaviruset och risken för smittspridning. Denna text uppdateras kontinuerligt. 

Frågor om medarbetare

Utifrån vårt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar behöver du som chef agera på varje enskilt fall. Det är viktigt att du har nära dialog med din medarbetare och gör anpassningar utifrån situationen. Be medarbetaren kontakta sin behandlande läkare/vårdinstans för bedömning och förhållningssätt om hen är osäker. Vid behov ska hen få läkarintyg om att hen tillhör en riskgrupp som kan stanna hemma med ersättning från Försäkringskassan. Mer information finns här https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler. Du som rektor/chef kan inte göra den medicinska bedömningen utan du får göra anpassningar baserat på bedömning från vården.

Ja, det krävs läkarintyg. Mer information om vilka som räknas som riskgrupper finns på Försäkringskassans webbplats.

Ja, din medarbetare kan säga nej om det handlar om lindriga symptom. Om medarbetaren uppvisar tydliga sjukdomstecken kan hen inte neka.

Nej, enligt Folkhälsomyndigheten ska man vara på jobbet om man är frisk och man kan inte vara hemma på grund av oro för at bli smittad. Det är viktigt att prata om den här oron och att vidta de åtgärder ni kan på enheten.

Från och med den 1 november 2020 ändras reglerna för när läkarintyg måste lämnas in för att sjukpenning ska betalas ut. Från detta datum krävs läkarintyg från den 15:e sjukdagen. Detta gäller alla sjukskrivningar från den 1 november, den som sjukskriver sig före detta datum ska lämna in läkarintyg från den 21 sjukdagen. För vab krävs från och med den 1 november läkarintyg från den 8:e dagen. Detta är en återgång till Försäkringskassans tidigare regler för läkarintyg.

Regeringen har tagit bort karensdagen från och med den 11 mars.

Medarbetaren kommer att få ett ordinarie karensavdrag på sin lön från AcadeMedias sida. Sedan får medarbetaren  ansöka om ersättning för den karensdagen från Försäkringskassan. Det görs här:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/login?logintarget=kae.ersattningforkarens.ansok-inloggad#/

Sjukfrånvaro registreras som vanligt i Medvind.

Rektor har enligt skollagen mandat att organisera arbetet på skolan utifrån omständigheterna, så att undervisning och övrig verksamhet kan säkerställas.

För medarbetare på våra enheter gäller att i och med att samtliga skolformer nu håller öppet har distansundervisning och därmed hemarbete i stort sett upphört.

Är frågan om hemarbete ändå aktuell är det du som chef som gör bedömningen om medarbetaren har arbetsuppgifter som går att utföra hemifrån, här ska riktlinjer för hemarbete följas

Försäkringskassan har information här om vad som gäller i dessa fall.

Du hittar information om detta under rubriken Medarbetare i dessa frågor och svar.

För vissa riskgrupper finns möjlighet att vara hemma med ersättning från Försäkringskassan. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-ga

Har medarbetaren arbetsuppgifter som gör att du i samråd med din närmaste chef gör bedömningen att hen kan jobba hemma, kan ni komma överens om det. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för dem som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19.  Den som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp söker ersättning gör det direkt till Försäkringskassan, varken hen eller arbetsgivaren ska lämna in någon sjukanmälan. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Har medarbetaren arbetsuppgifter som gör att du i samråd med din närmaste chef gör bedömningen att hen kan jobba hemma, kan ni komma överens om det. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.

 

Frågor om verksamhetsplanering

Information om riskgrupper hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vi stänger enheter på myndigheters uppmaning eller beslut. Vi stänger också enheter om vi på grund av personalbrist eller andra omständigheter inte kan garantera säkerheten eller verksamhetens drift på en acceptabel nivå i lokalerna (observera att vi inte själva ansvar för bedömning av smittspridning).

Om en skola/enhet ska stängas sker det i dialog mellan rektor/platschef och huvudmannen. Vid tveksamheter, kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, 0733-34 87 50, paula.hammerskog@academedia.se, som är ansvarigt för coronafrågor inom koncernen.

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Folkhälsomyndighetens bedömning kan tjäna som underlag för sådana beslut.

Föräldramöten och utvecklingssamtal bör hållas digitalt om inte särskilda skäl finns. Om möten hålls i skolans lokaler ska de genomföras så att alla kan hålla fysisk distans.

Vi utgår ifrån att verksamheten agerar självständigt så långt det är möjligt, det vill säga precis som vanligt.

Uppkommer läget att då enheten inte kan fungera utan att den får hjälp av en annan enhet, ska huvudmannen och trygghetsdirektör Paula Hammerskog kontaktas, tel 0733-34 87 50, paula.hammerskog@academedia.se. I nuläget ska vi undvika att flytta elevgrupper till andra lokaler och därmed skapa nya grupper.

Kan verksamheten inte fungera/drivas vidare utan att vi tar in externa vikarier så kan det vara en lösning på kort sikt. Beslut sker i dialog med närmaste chef.

Kontakta närmaste chef för att resonera i avvägningsfrågor. Finns fortsatt osäkerhet kontaktas trygghetsdirektör Paula Hammerskog, 0733-34 87 50, paula.hammerskog@academedia.se.

Vi stoppar tills vidare alla utbildnings- och skolrelaterade utlandsresor för elever och medarbetare. Endast verksamhetskritiska resor får göras.

Ja, barn och elever kan fortsätta att själva ta både varm och kall mat i bufféserveringen på skolan. Skolor som önskar gå över till tallriksservering har möjlighet att göra detta. Mer information om skollunch finns i våra tillfälliga riktlinjer för måltidsservering.

För att blivande elever ska kunna göra ett övertänkt och informerat skolval är det viktigt att de har möjlighet att besöka skolor de är intresserade av. De mest efterfrågade sätten att besöka en skola är öppet hus samt vad som brukar kallas “elev för en dag”. Vid ett öppet hus kan man normalt anlända när som helst under ett tidsspann då ett antal lärare och elever är på plats för att visa skolan och svara på frågor. “Elev för en dag” kan genomföras på många olika sätt, exempelvis genom att skugga en av skolans elever hela eller delar av skoldagen, eller att en grupp intresserade kommer till skolan samtidigt och får gå på några lektioner som hålls bara för dem.

Under coronapandemin har samtliga enheter inom AcadeMediakoncernen hårda restriktioner på vilka som får vistas i lokalerna. Vi har därför skapat särskilda riktlinjer för att på ett så smittsäkert sätt som möjligt kunna genomföra både öppet hus och “elev för en dag” på plats i skolan (alltså inte digitalt vilket naturligtvis också är tillåtet).

Du hittar riktlinjer för öppet hus och ”elev för en dag” här.

Ja, läs mer i Riktlinje verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

 

Frågor om barn och elever

Ja, alla barn och elever som har sjukdomssymptom ska skickas hem.

Ja, om Folkhälsomyndigheten inte kommer med andra direktiv och efter varje arbetsplats bedömning om lämplighet. Om du behöver ersätta prao har du mer information på Skolverkets webbplats.

För närvarande avråder vi från utflykter med barn och elever till offentliga rum som exempelvis till museer. Promenad till lekparker för lek utomhus går bra så länge vi tillämpar försiktighetsprincipen och inte låter barnen ingå i större folksamlingar.

Använd kollektiva färdmedel så lite som möjligt och definitivt inte i rusningstid. Vi använder bara kollektivtrafiken om det är nödvändigt under denna period.

Den möjligheten finns vid särskilda skäl. Rektor beslutar om detta i samråd med skolchef.

Nej, i dagsläget behöver elever ett läkarintyg eller rekommendation från läkare om de har behov av att studera hemifrån på grund av anhörigas smittkänslighet. Vi godkänner alltså inte  distansundervisning av denna anledning. Vidare dialog tas direkt med rektor.

Barn ska stanna hemma från förskolan vid symtom som tyder på infektion, till exempel snuva, svårt att andas, torrhosta, halsont och feber (även lindriga sådana).

Barnet får komma tillbaka till förskolan efter att det blivit symtomfritt + två extra dagar. Är barnet symtomfritt efter tre dagar ska man hålla barnet hemma i ytterligare två dagar, alltså totalt fem dagar.

Om barnet har varit hemma i sju dygn, och de två sista dygnen varit feberfritt och haft ett gott allmäntillstånd får barnet komma tillbaka till förskolan. Milda symtom, som viss rinnsnuva eller torrhosta, får finnas kvar.

Om orsaken till symtomen är kända sedan tidigare (exempelvis astma eller allergi) och alltså inte kan antas bero på Covid-19, kan barnet vara i förskolan som vanligt.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens text om detta. Information om elever i förskolan står mot slutet under rubriken ”Så länge stannar förskolebarn hemma”.

Om eleven får symtom, till exempel snuva, andningsbesvär, hosta, halsont och feber (även lindriga sådana) som tyder på Covid-19 ska sjukvården kontaktas för testning (1177) och vara hemma tills testsvaret kommit. Om testet är negativt kan eleven komma tillbaka så fort hen är frisk. Om eleven inte testas ska eleven vara hemma i två dagar efter att eleven blivit symtomfri. Om eleven varit hemma i sju dagar, de två sista utan feber och med gott allmäntillstånd, kan eleven komma tillbaka även om vissa restsymtom finns kvar (exempelvis torrhosta och snuva).

Vid konstaterad Covid-19 ska eleven stanna hemma i minst sju dygn efter symtomutbrott, de två sista dygnen ska eleven vara feberfri och på väg att bli frisk. Eleven kan ha vissa restsymtom som exempelvis torrhosta och rinnsnuva/kondenssnuva under förutsättning att hen är feberfri och att allmäntillståndet är gott under dessa två dygn.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens text om detta. Information om elever från förskoleklass och uppåt finns under mellanrubriken ”Hur länge bör jag stanna hemma?”.

 

 

Frågor om smitta

Vi informerar om någon har varit på skolan med bekräftad covid-19. Detta är inte formell smittspårning, sådan kan bara initieras av myndigheter. Får vi frågan kommer vi att hjälpa till att smittspåra.

Vi informerar dock alla som kan ha kommit i kontakt med personen för att berätta att de kan ha utsatts för smittrisk, det gäller både medarbetare och vårdnadshavare samt myndiga elever/deltagare.

Informationen ska ske skriftligt. Mall för hur mailet kan se ut hittar du HÄR. Normalt sett ska du informera klassen/gruppen, och andra som personen i fråga har kommit i nära kontakt med. Är du osäker får du gärna kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se eller 0733 34 87 50.

När ni informerar ska ni påminna om att den som kan ha utsatts för smitta ska vara extra uppmärksamma på eventuella symptom i 14 dagar efter ett smittotillfälle. Skulle man få symptom är det viktigt att kontakta vården för att testa sig och därefter isolera sig i väntan på provsvar. Har man däremot inga symptom och är frisk finns det ingen anledning att vara hemma utan man kan gå till arbetet eller komma till skolan som vanligt.

Vi informerar aldrig vem som bär på smittan, däremot finns inget som hindrar att hen gör det själv om hen vill. Det ska dock ske efter det att du informerat om hur de som kan ha utsatts för smittorisk bör agera.

Har du ett större utbrott på enheten finns information om hur du går till väga här.

Ja, om det är minst sju dagar sedan symtomdebut och medarbetaren har varit symptomfri i två dagar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 1 oktober att personer som delar hushåll med en individ som konstaterats vara smittad av covid-19 ska stanna hemma i sju dagar från den dag provet togs. Detta för att risken för att smittas i hemmet är stor. Detta gäller medarbetare, elever på gymnasiet samt deltagare på våra vuxenutbildningar. Du som rektor avgör om positivt testresultat behöver begäras in.

Förskolebarn, elever i grundskolan, och alla som tidigare har ett positivt PCR-test eller har påvisat antikroppar inom sex månader är undantagna från denna rekommendation.

Medarbetare som stannar hemma av detta skäl och som kan jobba hemifrån bör göra det. Det bästa är om man kan arbeta hemifrån, om inte har man mot läkarintyg rätt till smittbärarpenning.

Elever och vuxendeltagare bör om möjligt erbjudas undervisning på distans.

Har du frågor om detta, kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se eller 0733-34 87 50

Vi har inte infört zoner i dagsläget. Vid befarad smitta på en enhet skall naturligtvis största försiktighet iakttas för att isolera smittan.

Nej, i dagsläget behöver medarbetare och elever formellt ett läkarintyg eller rekommendation från läkare om de har behov av att arbeta eller studera hemifrån på grund av anhörigas smittkänslighet. Det bästa är alltid att hitta en lösning tillsammans, där vi kan kombinera elevens rätt till fullgod undervisning med minskad risk för att utsätta någon för smitta.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla som har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga sådana) ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. En medarbetare ska stanna hemma så länge hen känner sig sjuk. Därefter ska medarbetaren vänta minst två dygn efter det att hen blivit frisk och symtomfri innan personen går tillbaka till jobbet.

Om en medarbetare får symtom som är snabbt övergående, till exempel vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner sig helt bra, behöver hen inte ta ett test för covid-19. Däremot bör hen ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att hen inte blir sjuk. Därefter kan medarbetaren gå tillbaka till arbetet.

Vid konstaterad Covid-19 ska medarbetaren stanna hemma så länge hen känner sig sjuk. Sedan ska hen vänta minst två dygn efter det att hen blivit frisk och symtomfri, innan hen går tillbaka till skolan. Man kan fortsätta att ha vissa restsymptom som exempelvis torrhosta och rinnsnuva/kondenssnuva under förutsättning att hen är feberfri och att allmäntillståndet är opåverkat.

Vid ett negativt coronatest kan medarbetaren komma tillbaka direkt när symtomen upphör, man behöver alltså inte vänta i två extra dagar.

Här gäller olika förutsättningar för förskola och grundskola/gymnasium.

I förskolan gäller följande:

Oavsett eventuella testresultat att barnet ska vara hemma. Detta eftersom Folkhälsomyndigheten inte rekommenderar provtagning för små barn. Barnet kan återgå till förskolan efter att ha varit friskt i två dygn (=feberfri och har ett gott allmäntillstånd). Vissa kvarstående milda symptom som lätt snuva och hosta får finnas kvar. Om det finns kvarstående symtom ska barnet vara hemma minst sju dagar efter att de första symtomen kom. Detta gäller även för barn som har testats negativt för coronaviruset.

För grundskola och gymnasium gäller följande: 

Testet ska göras via regionen enligt Vårdguiden 1177.

Vid positivt provsvar ska eleven vara hemma till dess hen är symptomfri, plus ytterligare två dagar och minst sju dagar från första symptom.

Vid negativt provsvar visar vårdnadshavare/myndig elev upp provresultatet för rektor. Eleven kan då återgå direkt till skolan under förutsättning att hen är feberfri och har ett gott allmäntillstånd. Vissa restsymtom som exempelvis lätt snuva och hosta kan få finnas kvar. Skillnaden mot tidigare är att elever som testat negativt för Covid-19 inte behöver vara hemma minimum sju dagar inklusive två dagar efter att eleven är symtomfri, utan kan komma tillbaka när hen blir frisk.

För medarbetare gäller följande:

Testet ska göras via regionen enligt Vårdguiden 1177.

Vid positivt provsvar ska medarbetaren vara hemma till dess hen är symptomfri, plus ytterligare två dagar och minst sju dagar från första symptom.

Vid negativt provsvar kontaktar medarbetaren sin chef, som avgör om provsvar behöver visas upp. Medarbetaren kan då återgå direkt till arbete under förutsättning att hen är feberfri och har ett gott allmäntillstånd. Vissa restsymtom som exempelvis lätt snuva och hosta kan få finnas kvar. Skillnaden mot tidigare är att personer som testat negativt för Covid-19 inte behöver vara hemma minimum sju dagar inklusive två dagar efter att eleven är symtomfri, utan kan komma tillbaka när hen blir frisk.

 

 

 

Ja, alla barn och elever som har sjukdomssymptom ska skickas hem.

Ja, om eleven kan ta sig till skolan utan att använda kollektivtrafik. Om eleven inte kan gå, cykla eller åka bil ska de vara hemma. Enligt förordning 2020:115 paragraf 11a kan skolan anordna alternativ undervisning om de anser att det är möjligt, då detta är en ”personlig situation som följer av covid-19”.

Ja, under förutsättning att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt, det vill säga inte via kollektivtrafiken och den som lämnar får inte komma in i lokalerna.

Här gäller olika förutsättningar för förskola och grundskola/gymnasium.

I förskolan gäller att oavsett eventuella testresultat att barnet ska vara hemma. Detta eftersom Folkhälsomyndigheten inte rekommenderar provtagning för små barn.  Barnet kan återgå till förskolan efter att ha varit friskt i två dygn (=feberfri och har ett gott allmäntillstånd). Vissa kvarstående milda symptom som lätt snuva och hosta får finnas kvar. Om det finns kvarstående symtom ska barnet vara hemma minst sju dagar efter att de första symtomen kom. Detta gäller även för barn som har testats negativt för coronaviruset.

För grundskola och gymnasium gäller följande.

Testet ska göras via regionen enligt Vårdguiden 1177. Vid negativt provsvar visar vårdnadshavare/myndig elev upp provresultatet för rektor. Eleven kan då återgå direkt till skolan under förutsättning att hen är feberfri och har ett gott allmäntillstånd. Vissa restsymptom som exempelvis lätt snuva och hosta kan få finnas kvar. Skillnaden mot tidigare är att elever som testat negativt för Covid-19 inte behöver vara hemma minimum sju dagar inklusive två dagar efter att eleven är symtomfri, utan kan komma tillbaka när hen blir frisk.

Innehållsansvarig

Uppdaterad