Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Frågor och svar – rektor/enhetschef

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan finns några av de vanligaste frågorna med svar som för närvarande ställs till eller av våra rektorer och enhetschefer om coronaviruset och risken för smittspridning. Denna text uppdateras kontinuerligt. 

Frågor om medarbetare

Redan beviljad semester kan arbetsgivaren rekommendera att ställa in. Ny semesterledighetsansökan för resan bör då avslås, se riktlinjer för resor. Är medarbetaren frisk vid hemkomst ska hen arbeta och är hen sjuk eller visar symtom ska hen vara hemma.

Alla medarbetare jobbar hemifrån om detta är möjligt och får då lön. Arbetsgivaren kan dock tillfälligt omplacera medarbetaren till en annan enhet om behov finns.

Om medarbetaren är sjuk, så får hen ersättning enligt ordinarie rutiner från arbetsgivaren och  Försäkringskassan.

Utifrån vårt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar behöver du som chef ta hänsyn till varje enskilt fall och lyssna in medicinsk expertis. Viktigt att du har en dialog med din medarbetare och gör anpassningar utifrån situationen. Be medarbetare kontakta sin behandlande läkare/vårdinstans för bedömning och förhållningssätt om den är osäker och vid behov få läkarintyg om att hen tillhör en riskgrupp som kan stanna hemma med ersättning från Försäkringskassan. Mer information finns här https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler . Du som rektor/chef kan inte göra den medicinska bedömningen utan du får göra anpassningar baserat på bedömning från vården.

För rätt till ersättning från Försäkringskassan krävs läkarintyg som visar hög risk för att bli allvarligt sjuk av covid-19. Dessutom krävs att det saknas möjlighet för medarbetaren att utföra sitt arbete i hemmet. Det krävs även att du som arbetsgivare inte har kunnat erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte har gått att anpassa situationen på arbetsplatsen, så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning.

Ja, det krävs läkarintyg. Mer information om vilka som räknas som riskgrupper finns på Försäkringskassans hemsida.

Ja, din medarbetare kan säga nej beroende på av vilken anledning vi skickar hem hen. Om medarbetaren uppvisar tydliga sjukdomstecken kan hen inte neka. Om det är väldigt lindriga symptom så kan medarbetaren neka. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla som har luftvägssymtom (även lindriga sådana) ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Nej, enligt Folkhälsomyndigheten ska man vara på jobbet om man är frisk och man kan inte vara hemma på grund av oro att bli smittad. Viktigt att du har en dialog med din medarbetare.

Det är rektor tillsammans med närmaste chef som avgör hur arbetet på skolan ska organiseras vid en eventuell stängning. Den generella regeln är att man arbetar om man är frisk även om skolan är stängd. Vid behov kan det betyda att arbete görs hemifrån.

Vi har inte diskuterat att införa zoner i dagsläget. Vid befarad smitta på en enhet skall naturligtvis största försiktighet iakttas för att isolera smittan.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för dem som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19.  Den som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp söker ersättning gör det direkt till Försäkringskassan, varken hen eller arbetsgivaren ska lämna in någon sjukanmälan. Ansökan om ersättning öppnar den 24 augusti och kan sökas retroaktivt från den 1 juli. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Formellt finns inte någon rätt till ledighet innan Försäkringskassan har fattat ett beslut. I avvaktan på beslut från Försäkringskassan kan du som chef bevilja tjänstledighet utan lön med löneavdrag för frånvaron från första frånvarodagen. Om Försäkringskassan beviljar ersättningen kommer vi att omvandla tjänstledigheten till nya frånvarolönearter som är semester/feriegrundande för medarbetaren.

Har medarbetaren arbetsuppgifter som gör att du i samråd med din närmaste chef gör bedömningen att hen kan jobba hemma, kan ni komma överens om det. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.

Regeringen har fattat beslut om att slopa kravet på läkarintyg den åttonde sjukdagen från och med den 13 mars. Däremot gäller fortfarande regeln om läkarintyg från och med sjukdag 21 för att uppbära ersättning från Försäkringskassan. Det läkarintyget ska Försäkringskassan ha, precis som i vanliga fall.

Regeringen har tagit bort karensdagen från och med den 11 mars.

Medarbetaren kommer att få ett ordinarie karensavdrag på sin lön från AcadeMedias sida. Sedan får medarbetaren  ansöka om ersättning för den karensdagen från Försäkringskassan. Det görs här:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/login?logintarget=kae.ersattningforkarens.ansok-inloggad#/

Sjukfrånvaro registreras som vanligt i Medvind.

Rektor har enligt skollagen mandat att organisera arbetet på skolan utifrån omständigheterna, så att undervisning och övrig verksamhet kan säkerställas.

För medarbetare på våra enheter gäller att i och med att samtliga skolformer nu håller öppet har distansundervisning och därmed hemarbete i stort sett upphört. Har du arbetsuppgifter som gör att din chef gör bedömningen att du kan jobba hemma,  kan ni komma överens om det. Då ska riktlinjer för hemarbete följas. Har du inte arbetsuppgifter som kan utföras från hemmet behöver du läkarintyg för att kunna vara hemma. Då ska du vara sjukskriven.

Försäkringskassan har information här om vad som gäller i dessa fall 

Om  en medarbetare  under en längre period eller vid mer än enstaka tillfällen kommer att vara den enda medarbetaren på arbetsplatsen bör chef göra en riskbedömning tillsammans med medarbetaren, och skyddsombud om sådant finns att tillgå, för att avgöra om det går att genomföra ensamarbete på arbetsplatsen på ett tryggt sätt. Det bör finnas tydliga direktiv för hur medarbetaren ska agera om något oförutsett händer.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla som har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga sådana) ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. En medarbetare ska stanna hemma så länge hen känner sig sjuk. Därefter ska medarbetaren vänta minst två dygn efter det att hen blivit frisk och symtomfri, innan personen går tillbaka till jobbet.

Man kan fortsätta att ha torrhosta efter att man blivit helt fri från en Covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att man först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och medarbetaren kan återgå till arbetet. Om du eller en läkare bedömer att du är sjuk i Covid-19 ska du stanna hemma sju dagar efter första symptomet visade sig och därefter ytterligare två dagar. Detta oavsett hur länge du varit symptomfri.

Du hittar information om detta under rubriken Medarbetare i dessa frågor och svar.

Det finns inget formellt hinder för chefer att använda denna möjlighet. Det är dock viktigt att notera att skillnaden mellan hur man ska agera om testet är positivt eller negativt, är liten. Man får inte, även om provet är negativt, komma tillbaka till arbetsplatsen förrän man är helt fri från symtom.

Om du vill använda denna väg, kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog för information om hur du går tillväga.

För vissa riskgrupper finns från och med den 1 juli 2020 möjlighet att vara hemma med ersättning från Försäkringskassan. Ansökan om ersättning öppnar den 24 augusti och gäller enbart mot läkarintyg om att man tillhör någon av de riskgrupper som omfattas av regelverket. Läs mer här:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-ga

Formellt finns inte någon rätt till ledighet innan Försäkringskassan har fattat ett beslut. I avvaktan på beslut från Försäkringskassan kan du som chef bevilja tjänstledighet utan lön med  löneavdrag för frånvaron från första frånvarodagen. Om Försäkringskassan beviljar ersättningen kommer vi att omvandla tjänstledigheten till nya frånvarolönearter som är semester/feriegrundande för medarbetaren.

 

Ansökan om tjänstledighet gör medarbetaren via Medvind (Tjänstledighet mer än 1 månad). Instruktion hittar du här: Ansöka om mer än en månads tjänstledighet

 

Har medarbetaren arbetsuppgifter som gör att du i samråd med din närmaste chef gör bedömningen att hen kan jobba hemma, kan ni komma överens om det. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.

 

Frågor om verksamhetsplanering

Information om riskgrupper hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer är att skolor ska hållas öppna tills annat meddelas ur ett smittskyddsperspektiv.

Vi stänger enheter på myndigheters uppmaning eller beslut. Vi stänger också enheter om vi på grund av personalbrist eller andra omständigheter inte kan garantera säkerheten eller verksamhetens drift på en acceptabel nivå i lokalerna (observera att vi inte själva ansvar för bedömning av smittspridning).

Om en skola/enhet skall stängas sker det i dialog mellan rektor/platschef och dennes chefer. Ytterst fattas beslut om stängning av enheten av segmentschef (huvudman) tillsammans med AcadeMedias kristeam. En rektor ska alltså inte på eget initiativ fatta beslut om att stänga en skola/enhet.

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Folkhälsomyndighetens bedömning kan tjäna som underlag för sådana beslut.

Som rektor behöver du planera för att driva och organisera verksamheten utifrån alternativa lösningar och arbetssätt (till exempel att arbeta hemifrån där det är möjligt eller ställa om för att driva verksamheten i mindre skala). Identifiera, avgränsa och prioritera för hur verksamhet ska hanteras utifrån de förutsättningar som gäller nu.

Om man är sjuk ska man sjukskriva sig oavsett befattning. Däremot kan vissa yrkesgrupper arbeta hemifrån medan andra inte har arbetsuppgifter som möjliggör distansarbete även i normalfall. En sjukskriven medarbetare får inte lön från arbetsgivaren utan ersätts enligt rutiner för sjukdom oavsett befattning.

 

Eftersom vården vanligtvis inte testar misstänkta fall, kommer vi framöver inte att veta om en elev eller medarbetare är smittad av corona eller något annat virus vid sjukdom.

Det är vår rekommendation att de föräldramöten som skulle äga rum i mars eller april skjuts upp till maj. I det fall att detta blir ett långvarigare utbrott av smittan så kommer vi ompröva vårt beslut när det gäller föräldramöten och i de fall det går kommunicera med vårdnadshavare på annat sätt.

Det är rektor tillsammans med närmaste chef som avgör hur arbetet på skolan ska organiseras vid en eventuell stängning. Den generella regeln är att man arbetar om man är frisk även om skolan är stängd.

Vi utgår ifrån att verksamheten agerar självständigt så långt det är möjligt, det vill säga precis som vanligt.

Uppkommer läget då en enheten inte kan fungera utan att den får hjälp av en annan enhet, ska Trygghetsdirektör Paula Hammerskog kontaktas. I nuläget ska vi undvika att flytta elevgrupper till andra lokaler och därmed skapa nya grupper.

Kan verksamheten inte fungera/drivas vidare utan att vi tar in externa vikarier så kan det vara en lösning på kort sikt. Beslut sker i dialog med närmaste chef.

Kontakta närmaste chef för att resonera i avvägningsfrågor. Finns fortsatt osäkerhet kontaktas trygghetsdirektör Paula Hammerskog.

Är du osäker på din enhets städrutiner – kontakta ditt städbolag för att säkerställa de rutiner som finns.

Om ni anser att det finns behov av mer tvål och handsprit så köper ni det. Att ha en mycket god handhygien är ett av de bästa, och enklaste sätten  att förebygga smittspridning

AcadeMedia avråder i nuläget samtliga medarbetare från att delta vid eller arrangera inresande fysiska möten och sammankomster med många deltagare. Fysiska möten med flera inresande ska också undvikas. Rådfråga din närmaste chef om du anser att det är viktigt att genomföra ett större möte den närmaste tiden.

Öppet hus som sker fysiskt eller motsvarande aktiviteter ska ställas in tills vidare.

Vi stoppar tills vidare alla utbildnings/skolrelaterade utlandsresor för elever och medarbetare.

Vi måste som stor aktör i en samhällsbärande sektor följa de expertråd som ges från bland annat regering och Folkhälsomyndigheten. Just nu är rådet att hålla för- och grundskolor öppna. För att det ska fungera krävs att alla med symtom på luftvägsinfektion (även milda) stannar hemma tills de är helt friska samt två ytterligare dagar.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor och vuxenutbildningar ska flytta över undervisningen till fjärr- och distansundervisning från 2020-03-18. AcadeMedia följer denna rekommendation för alla dessa utbildningar där det är möjligt.

Bland våra vårdnadshavare/föräldrar finns många individer som har jobb som är viktiga för att samhället ska fungera, som poliser, vårdpersonal och medarbetare inom omsorgen. Stängda för- och grundskolor får konsekvenser för flera sektorer i samhället som är absolut nödvändiga.

Vi har också många barn som inte har något tryggt hem att gå till under dagarna. Därför väljer vi att hålla våra för- och grundskolor öppna så länge riktlinjerna från myndigheterna inte säger något annat.

Ja, barn och elever kan fortsätta att själva ta både varm och kall mat i bufféserveringen på skolan. Skolor som önskar gå över till tallriksservering har möjlighet att göra detta. Mer information om skollunch finns i våra tillfälliga riktlinjer för måltidsservering.

Nej, skolor arrangerar inte allmänna sammankomster och omfattas alltså inte av denna nya lag. Det gör de inte eftersom det är samma personer som kommer till förskolan och skolan varje dag.

 

Frågor om barn och elever

Ja. Alla barn och elever som har sjukdomssymptom ska skickas hem.

Elever har rätt att vara i skolan, därför kan vi inte tvinga elever att gå hem. När det är möjligt bör vårdnadshavare kontaktas.

Ja, om Folkhälsomyndigheten inte kommer med andra direktiv och efter varje arbetsplats bedömning om lämplighet.

För närvarande avråder vi från utflykter med barn och elever till offentliga rum såsom exempelvis till museum. Promenad till lekparker för lek utomhus går bra så länge vi tillämpar försiktighetsprincipen och inte låter barnen ingå i större folksamlingar.

Vi agerar inte på annat sätt än vid andra tillfällen då samma situation uppstår.

Det betyder att om vi på enheten anser att barnets allmäntillstånd är för dåligt för att vara på förskolan ber vi vårdnadshavare att hämta barnet.

Samma rutin som vanligt. Barn som blir sjuka under dagen på förskolan/skolan ska skyndsamt hämtas av vårdnadshavare (eller gå hem själva om de brukar göra det i vanliga fall).

Ja så länge det inte finns några andra direktiv  från Folkhälsomyndigheten. Gör dock en egen bedömning om lämpligheten och väg in eventuell oro från exempelvis vårdnadshavare.

Skolverket har beslutat att ställa in vårens nationella prov för landets grund- och gymnasieskolor samt komvux.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor och vuxenutbildningar ska flytta över undervisningen till fjärr- och distansundervisning från 2020-03-18. AcadeMedia följer denna rekommendation för alla utbildningar där det är möjligt.

AcadeMedias vägledning för hur fjärr- och distansundervisning utförs hittar du på denna webbsida 

Just nu finns ingen liknande rekommendation för för- och grundskolor. För dem gäller den särskilda förordningen beslutad av regeringen 2020-03-16. Förordningen gäller formellt enbart om en grundskola är stängd. Beslut om stängning fattas av huvudmannen.

Fjärr- och distansundervisning i grundskolan kan i särskilda fall ges till elever som av olika skäl inte är i skolan, även om skolan formellt är öppen. Dessa elever måste, tillsammans med sina vårdnadshavare, ta ett visst ansvar själva. De som är hemma ska få samma hjälp de normalt får för att inte komma efter i sina studier. Vi rekommenderar att friska elever på för- och grundskola är i skolan. Har man symtom (även lindriga sådana) på luftvägsinfektion ska man stanna hemma tills man är frisk, därefter ytterligare två dagar.

Här finns AcadeMedias nya riktlinjer för fjärr- och distansundervisning. 

Nej, i dagsläget behöver elever ett läkarintyg eller rekommendation från läkare om de har behov av att studera hemifrån på grund av anhörigas smittkänslighet. Vi godkänner alltså inte  distansundervisning av denna anledning. Vidare dialog tas direkt med rektor.

Innehållsansvarig

Uppdaterad