Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar – rektor/enhetschef

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan finns några av de vanligaste frågorna med svar som för närvarande ställs till eller av våra rektorer och enhetschefer om coronaviruset och risken för smittspridning. Denna text uppdateras kontinuerligt. 

Frågor om medarbetare

Utifrån vårt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar behöver du som chef agera på varje enskilt fall. Det är viktigt att du har nära dialog med din medarbetare och gör anpassningar utifrån situationen. Be medarbetaren kontakta sin behandlande läkare/vårdinstans för bedömning och förhållningssätt om hen är osäker. Vid behov ska hen få läkarintyg om att hen tillhör en riskgrupp som kan stanna hemma med ersättning från Försäkringskassan. Mer information finns här https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler. Du som rektor/chef kan inte göra den medicinska bedömningen utan du får göra anpassningar baserat på bedömning från vården.

Ja, det krävs läkarintyg. Mer information om vilka som räknas som riskgrupper finns på Försäkringskassans webbplats.

Ja, din medarbetare kan säga nej om det handlar om lindriga symptom. Om medarbetaren uppvisar tydliga sjukdomstecken kan hen inte neka.

På enheter som undervisar på 100% distans är huvudregeln att även medarbetare arbetar på distans. Det är rektor som organiserar arbetet på skolan och avgör vilka som behöver vara på plats. Dessa enheter ska ta emot elever med särskilda behov, samt elever som genomför praktiska moment eller har prov som inte kan göras på distans.

De som arbetar på övriga enheter bör ta upp frågan med rektor, kan arbetsuppgifter genomföras från hemmet utan att det påverkar verksamheten negativt får de genomföras i hemmet.

Oro i sig är inte ett skäl till att vara hemma med lön.

Från och med den 15 december 2020 till 30 juni 2021 krävs läkarintyg från den 21:e sjukdagen vid sjukdom. Om din första sjukdag är före den 15 december 2020 behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden.

Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Regeringen har tagit bort karensdagen från och med den 11 mars.

Medarbetaren kommer att få ett ordinarie karensavdrag på sin lön från AcadeMedias sida. Sedan får medarbetaren  ansöka om ersättning för den karensdagen från Försäkringskassan. Det görs här:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/login?logintarget=kae.ersattningforkarens.ansok-inloggad#/

Sjukfrånvaro registreras som vanligt i Medvind.

Rektor har enligt skollagen mandat att organisera arbetet på skolan utifrån omständigheterna, så att undervisning och övrig verksamhet kan säkerställas.

På enheter som undervisar på 100% distans är huvudregeln att även medarbetare arbetar på distans. Det är rektor som organiserar arbetet på skolan och avgör vilka som behöver vara på plats. Dessa enheter ska ta emot elever med särskilda behov, samt elever som genomför praktiska moment eller har prov som inte kan göras på distans.

De som arbetar på övriga enheter bör ta upp frågan med rektor, kan arbetsuppgifter genomföras från hemmet utan att det påverkar verksamheten negativt får de genomföras i hemmet.

Försäkringskassan har information här om vad som gäller i dessa fall.

Du hittar information om detta under rubriken Medarbetare i dessa frågor och svar.

För en medarbetare som tillhör en riskgrupp är det viktigt att  försiktighetsprincipen gäller (den betyder att vi som arbetsgivare hellre vidtar fler skyddsåtgärder än vad som är nödvändigt, än för få). Förebyggande försiktighetsåtgärder för att medarbetaren ska kunna fortsätta arbeta kan handla om att göra förändringar i arbetsmiljön. Exempelvis kan man ta bort vissa arbetsuppgifter eller ge andra arbetsuppgifter. Det är viktigt att du som chef och medarbetaren tillsammans riskbedömer arbetet och att anpassningar görs utifrån medarbetarens och verksamhetens behov. Om du som chef gör bedömningen att medarbetaren kan jobba hemma, kan du som chef och medarbetaren komma överens om hemarbetet efter att ha samrått med nästa chefsnivå. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.

Det är också mycket viktigt att medarbetaren har en löpande dialog med vården för att riskbedöma och hitta det som just medarbetaren behöver (till exempel en sjukskrivning).

Regeringen har beslutat om att förlänga ersättningen till personer i riskgrupp, till och med 30 juni 2021. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Regeringen har beslutat om att förlänga ersättningen till personer till närstående till personer i riskgrupp, till och med 30 juni 2021. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler.

Har medarbetaren arbetsuppgifter som gör att du i samråd med din närmaste chef gör bedömningen att hen kan jobba hemma, kan ni komma överens om det. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.

För en medarbetare som är gravid är det viktigt att försiktighetsprincipen gäller (den betyder att vi som arbetsgivare hellre vidtar fler skyddsåtgärder än vad som är nödvändigt, än för få).  Läs mer här: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/rutin-for-skydd-av-gravida-under-coronapandemin/


Socialstyrelsen har bedömt att gravida, under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt vid en covid-19 infektion. Det innebär att gravida kan ansöka om graviditetspenning. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler


Föräldrapenning kan tas ut från graviditetsvecka 32 och uttag rekommenderas starkt från graviditetsvecka 36. Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/gravida/

Information om riskgrupper hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vid vab krävs läkarintyg från den 21:e sjukdagen vid sjukdom under perioden 15 december till 30 juni 2021. Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler.

Det beror på vilket land medarbetaren reser in från. Den 1 juni upphör regler om isolering och testning vid inresa till Sverige från följande länder:

De länder svenska medborgare nu kan resa från utan testning och isolering är:

Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ruwanda, San Marino, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

Utländska medborgare, och svenska medborgare som reser in från andra länder, ska testa sig och isolera sig i sju dagar. Fullvaccinerade får resa in utan testning och karantän.

För mer information, se Folkhälsomyndighetens anpassning av rekommendationer för dig som reser in i Sverige från utlandet. 

 

Frågor om verksamhetsplanering

Vi stänger enheter på myndigheters uppmaning eller beslut. Vi stänger också enheter om vi på grund av personalbrist eller andra omständigheter inte kan garantera säkerheten eller verksamhetens drift på en acceptabel nivå i lokalerna (observera att vi inte själva ansvar för bedömning av smittspridning).

Om en skola/enhet ska stängas (för grund- och gymnasieskolor övergå till distansundervisning) sker det i dialog mellan rektor/platschef och huvudmannen. Vid tveksamheter, kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, 0733-34 87 50, paula.hammerskog@academedia.se, som är ansvarigt för coronafrågor inom koncernen.

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Folkhälsomyndighetens bedömning kan tjäna som underlag för sådana beslut.

Föräldramöten och utvecklingssamtal bör hållas digitalt om inte särskilda skäl finns. Om möten hålls i skolans lokaler ska de genomföras så att alla kan hålla fysisk distans.

Vi utgår ifrån att verksamheten agerar självständigt så långt det är möjligt, det vill säga precis som vanligt.

Uppkommer läget att då enheten inte kan fungera utan att den får hjälp av en annan enhet, ska huvudmannen och trygghetsdirektör Paula Hammerskog kontaktas, tel 0733-34 87 50, paula.hammerskog@academedia.se. I nuläget ska vi undvika att flytta elevgrupper till andra lokaler och därmed skapa nya grupper.

Kan verksamheten inte fungera/drivas vidare utan att vi tar in externa vikarier så kan det vara en lösning på kort sikt. Beslut sker i dialog med närmaste chef.

Kontakta närmaste chef för att resonera i avvägningsfrågor. Finns fortsatt osäkerhet kontaktas trygghetsdirektör Paula Hammerskog, 0733-34 87 50, paula.hammerskog@academedia.se.

Vi stoppar tills vidare alla utbildnings- och skolrelaterade utlandsresor för elever och medarbetare. Endast verksamhetskritiska resor får göras.

Ja, barn och elever kan fortsätta att själva ta både varm och kall mat i bufféserveringen på skolan. Skolor som önskar gå över till tallriksservering har möjlighet att göra detta. Mer information om skollunch finns i våra tillfälliga riktlinjer för måltidsservering.

Öppna hus genomförs just nu enbart digitalt, länkar till dessa ska finnas på varje skolas hemsida. Informationskvällar kan hållas digitalt, eller ersättas med kontaktuppgifter för att kunna ställa frågor.

 

 

Ja, läs mer i Riktlinje verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Folkhälsomyndighetens föreskrift att vissa lokaler måste begränsa antalet besökare gäller inte förskolor, grundskolor, gymnasieskolor eller vuxenutbildningar. Denna föreskrift började gälla den 10 januari och begränsar enbart antalet personer i lokaler som är öppna för allmänheten, såsom ”gym och sportanläggningar, badhus och handelsplatser som avses i lagen (2021:4)”. Regeln är att varje person i en sådan lokal ska disponera 10 kvadratmeter. Handelsplatserna definieras i lagen som ”köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra handelsplatser som är öppna för allmänheten”.

Vi ska självklart göra det vi kan för att minska risken för smittspridning på alla våra enheter och kontor. Att minska trängseln är ett viktigt verktyg i det arbetet. Distansundervisning för delar av elevgruppen är en metod, liksom olika anpassningar i lokalerna. Mer om det kan du läsa här i våra riktlinjer för samtliga enheter.

Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrifter om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19.

Elever i karantän har rätt till möjlig undervisning när de följer råd från FHM, vilket här är fallet. Distansundervisning i form av hemuppgifter bör vara möjlig undervisning även i lägre årskurser och förskoleklass. För äldre elever finns ofta även möjligheter till fjärrundervisning.

Barn, elever och medarbetare med pollenallergi (som haft pollenallergi och allergimedicinering tidigare år) behöver inte stanna hemma om förkylningssymtomen avtar efter allergimedicinering.

Om allergimedicinen inte hjälper ska personen stanna hemma och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid sjukdom. Läs mer här på Folkhälsomyndighetens webb

 

Frågor om barn och elever

Ja, alla barn och elever som har sjukdomssymptom ska skickas hem.

Ja, om Folkhälsomyndigheten inte kommer med andra direktiv och efter varje arbetsplats bedömning om lämplighet. De elever som har praktik eller APL ska om möjligt fortsätta vara på sina praktikplatser så länge företaget/arbetsgivaren tillåter det och myndigheternas direktiv inte säger något annat. Detta gäller även sedan gymnasieskolans undervisning övergått till distans från den 7 december 2021.

För mer information, se AcadeMedias tillfälliga riktlinjer för APL och praktikplatser. 

Om du behöver ersätta prao har du mer information på Skolverkets webbplats.

För närvarande avråder vi från utflykter med barn och elever till offentliga rum som exempelvis till museer. Promenad till lekparker för lek utomhus går bra så länge vi tillämpar försiktighetsprincipen och inte låter barnen ingå i större folksamlingar.

För närvarande avråder vi från att använda kollektiva färdmedel.

Den möjligheten finns vid särskilda skäl. Rektor beslutar om detta i samråd med skolchef.

För gymnasieelever sker undervisningen på distans mellan 7 december 2020 till 6 januari 2021, enligt beslut från Folkhälsomyndigheten.

Nej, i dagsläget behöver elever ett läkarintyg eller rekommendation från läkare om de har behov av att studera hemifrån på grund av anhörigas smittkänslighet. Vi godkänner alltså inte  distansundervisning av denna anledning. Vidare dialog tas direkt med rektor.

För gymnasieelever sker undervisningen på distans mellan 7 december 2020 till 6 januari 2021, enligt beslut från regeringen.

Barnet/eleven ska stanna hemma från skolan vid symtom som tyder på infektion, till exempel snuva, svårt att andas, torrhosta, halsont och feber (även lindriga sådana). Barnet/eleven ska stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus två (2) extra dygn. Om sju (7) dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till skolan även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Vid konstaterad covid-19 ska barnet/eleven stanna hemma minst 7 dygn efter att barnet/eleven fått symtom, varav de 2 sista dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

Det beror på vilket land medarbetaren reser in från. Den 1 juni upphör regler om isolering och testning vid inresa till Sverige från följande länder:

De länder svenska medborgare nu kan resa från utan testning och isolering är:

Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ruwanda, San Marino, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

Utländska medborgare, och svenska medborgare som reser in från andra länder, ska testa sig och isolera sig i sju dagar. För mer information, se Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet  samt även Folkhälsomyndighetens anpassning av rekommendationer för dig som reser in i Sverige från utlandet. 

Barn ska stanna hemma vid symptom som tyder på infektion (även vid huvudvärk och magbesvär). Det gäller även vid lindriga symptom.

Om barnet tillfrisknar inom ett dygn, ska barnet stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus två (2) extra dygn innan återgång till förskolan. Inga snuva eller minsta symptom får då förekomma, utan barnet ska vara helt friskt. Om sju (7) dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

 

Frågor om smitta

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla grundskoleelever, gymnasieelever och vuxna testar sig om de varit i nära kontakt med någon med konstaterad smitta. Observera dock att alla regioner inte testar grundskoleelever som inte har symtom, det är alltså inte möjligt att genomföra tester överallt i landet.  Testet ska göras två gånger, på dag ett och dag fem efter att de varit i närheten av den smittade personen. Man kan fortsätta att arbeta/studera medan man väntar på svar så länge som man är symtomfri och ingen i personens hushåll har testat positivt. De väljer att arbeta/studera rekommenderas att testa sig även dag 3.

Du som rektor/enhetschef ska kontakta dem som varit i nära kontakt med en smittad (se nedan för definition). Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller hela landet, Sveriges 21 regioner har dock olika regler för hur man får testa sig. Om de regionala reglerna gör att det är inte är möjligt att testa sig enligt rekommendationen från FHM anpassar vi oss till de regionala reglerna. Det kan betyda att testning inte kan genomföras alls eftersom vissa regioner enbart testar dem som har symtom.

Definitionen av nära kontakt lyder ”Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Kortare fysisk kontakt räknas också. Alla nära kontakter som den som är sjuk har haft 48 timmar innan personen fick symtom ska ingå i smittspårningen.” (Folkhälsomyndigheten).  Observera att detta inte gäller barn i förskolan.

Här finns förslag på brevmall vid smitta på enhet.

Vi informerar aldrig vem som bär på smittan, däremot finns inget som hindrar att hen gör det själv om hen vill. Det ska dock ske efter det att du informerat om hur de som kan ha utsatts för smittorisk bör agera.

Har du ett större utbrott på enheten finns information om hur du går till väga här.

Ja, om det är minst sju dagar sedan symtomdebut och medarbetaren har varit symptomfri i två dagar. Detta gäller även om medarbetaren har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

Nej, medarbetaren ska, liksom andra som delar hushåll med en konstaterat smittad person, stanna hemma. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som delar hushåll med en individ som konstaterats vara smittad av covid-19 ska stanna hemma i sju dagar från den dag provet togs. Sedan tidigare gäller denna regel medarbetare, gymnasieelever och vuxenstuderande, från den 1 december gäller den också förskolebarn och grundskoleelever. Du som rektor avgör om positivt testresultat behöver begäras in.

Alla som tidigare har ett positivt PCR-test eller har påvisat antikroppar inom sex månader är undantagna från denna rekommendation.

Medarbetaren ska kontakta vården för förhållningsregler. Förhållningsreglerna kan till exempel vara att medarbetaren inte får gå till arbetet. Om medarbetaren fått förhållningsregler att inte gå till arbetet och det inte är möjligt att arbete hemifrån, kan medarbetaren ha rätt till smittbärarpenning. Medarbetaren söker själv smittbärarpenning via Försäkringskassan. Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/arbetssokande/smittbararpenning. Frånvaron ska rapporteras in och attesteras som sjukdom via Medvind och därefter hanteras som ett ärende till LÖN via Servicewebben. Använd formuläret Smittbärare och tillfällig förbyggande sjukpenning riskgrupp. Bocka i “smittbärare”.

Elever och vuxendeltagare bör om möjligt erbjudas undervisning på distans.

Har du frågor om detta, kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se eller 0733-34 87 50

Vi har inte infört zoner i dagsläget. Vid befarad smitta på en enhet skall naturligtvis största försiktighet iakttas för att isolera smittan.

Nej, i dagsläget behöver medarbetare och elever formellt ett läkarintyg eller rekommendation från läkare om de har behov av att arbeta eller studera hemifrån på grund av anhörigas smittkänslighet. Det bästa är alltid att hitta en lösning tillsammans, där vi kan kombinera elevens rätt till fullgod undervisning med minskad risk för att utsätta någon för smitta.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla som har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga sådana) ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Vid kortvariga symtom som går över inom ett dygn ska medarbetaren stanna hemma minst två dygn efter det att hen blivit frisk och symtomfri, innan personen går tillbaka till jobbet. Om medarbetaren har symtom mer än ett dygn ska hen stanna hemma minst 7 dygn. Om det har gått 7 dygn sedan insjuknandet och de två sista dygnen har varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan medarbetaren återgå till arbete även om hen har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Vid konstaterad covid-19 ska medarbetaren stanna hemma minst 7 dygn efter att du fått symtom, varav minst de 2 sista dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.

Man kan fortsätta att ha torrhosta efter att ha blivit helt frisk från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att man först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och medarbetaren kan återgå till arbete eller skola.

Läs mera på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

Om någon på skolan konstaterats smittad med corona så ska du följa våra riktlinjer för detta och informera de som kan ha haft kontakt med personen i fråga. Se våra riktlinjer för detta HÄR.  

Nej. Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 1 december att även grundskoleelever  som delar hushåll med en individ som konstaterats vara smittad av covid-19 ska stanna hemma i sju dagar från den dag provet togs. Denna rekommendation innebär att barnen inte ska vara i skolan.

Sedan tidigare gäller denna regel medarbetare, gymnasieelever och vuxenstuderande, från den 1 december gäller den också förskolebarn och grundskoleelever.

Alla som tidigare har ett positivt PCR-test eller har påvisat antikroppar inom sex månader är undantagna från denna rekommendation.

 

 

Nej. Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 1 december att även förskolebarn som delar hushåll med en individ som konstaterats vara smittad av covid-19 ska stanna hemma i sju dagar från den dag provet togs. Denna rekommendation innebär att barnen inte ska vara i förskolan.

Sedan tidigare gäller denna regel medarbetare, gymnasieelever och vuxenstuderande, från den 1 december gäller den också förskolebarn och grundskoleelever.

 

Barn/elev som varit sjuk ska alltid stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus 2 extra dygn. Detta gäller även om barnet/eleven kan uppvisa ett negativt corona-test.

Läs mer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

AcadeMedia och regionala skyddsombud har gjort övergripande riskbedömningar som har resulterat i åtgärder som behöver genomföras lokalt. Mer information, handledning och mallar för riskbedömning får du från din skolchef och HR.

I ett antal regioner rekommenderas alla att bära ansiktsskydd i exempelvis kollektivtrafiken och i affärer. Ofta ingår även formuleringen ”i situationer där det inte går att hålla avstånd.”

Det finns idag ingen generell rekommendation när det gäller användning av ansiktsmask på arbetsplatser, förskola eller klassrumssituation i för-, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. För medarbetare och elever som vill använda ansiktsskydd kan vi dock erbjuda dessa kostnadsfritt. Det är upp till var och en att besluta om en vill använda ansiktsskydd i skolan.

Ansiktsskydd ska inte användas för att ersätta mer effektiva åtgärder som att stanna hemma vid symtom eller säkerställa att avstånd hålls och trängsel undviks. Det är alltså alltid viktigt att man alltid följer de grundläggande rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19.

Ansiktsskydd typ II 11R som täcker både näsa och mun finns att beställas via Staples via ditt vanliga konto. Om du inte har handlat på Staples tidigare behöver du skapa ett konto. Mer information om detta finns HÄR.

Nej, personen ska stanna hemma vid sjukdomssymptom. Folkhälsomyndighetens rekommendation är du ska stanna hemma så länge du är sjuk (även om du har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret och har bekräftat antikroppstest).

Ja, senast från och med vecka 19 erbjuder AcadeMedia snabbtestester för covid-19 på enheter där smitta konstaterats, som en extra trygghetsåtgärd.

Elever och medarbetare som har minsta symptom är inte aktuella för dessa snabbtester – de ska stanna hemma och testa sig den vanliga vägen i sin region. Symtomfria personer som har varit i nära kontakt med en bekräftat smittad person på enheten ska även göra ett PCR-test via sin region, snabbtestet är ett komplement som innebär att den som eventuellt testar positivt snabbare kan isolera sig hemma.

Läs mer här.

 

Ja, alla medarbetare får vaccinera sig på betald arbetstid.

Innehållsansvarig

Uppdaterad