Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Frågor och svar – medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan finns några av de vanligaste frågorna med svar som för närvarande ställs om coronaviruset och risken för smittspridning. Denna text uppdateras kontinuerligt

Frågor om sjukskrivning

Har du arbetsuppgifter som gör att din chef gör bedömningen att du kan jobba hemma, kan ni komma överens om det. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.Tillhör du vissa riskgrupper finns möjlighet att ansöka om ersättning. Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Ja, om du har/känner av symtom på luftvägsinfektion (svårigheter att andas, halsont, hosta och feber) ska du gå hem direkt. Sjukanmäl dig som vanligt,  du får sjuklön och sjukpenning (ingen karensdag enligt beslut från regeringen från och med 11 maj)

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola.

Blir du sjuk registrerar du din sjukfrånvaro i Medvind. När du är tillbaka i arbete friskanmäler du dig i Medvind. Du kommer att få ett ordinarie karensavdrag på din lön. Sedan kommer du behöva ansöka om ersättning för den karensdagen från Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Regeringen har tillfälligt tagit bort karensdagen. Detta gäller från den 11 mars.

Du kommer att få ett ordinarie karensavdrag på din lön. Sedan kommer du att behöva ansöka om ersättning för den karensdagen från Försäkringskassan. Det gör du här.

Sjukfrånvaro registreras i Medvind. När du är tillbaka i arbete friskanmäler du dig i Medvind.

Reglerna om smittbärarpenning innebär att den medarbetare som av läkare konstaterats bära på smitta, men inte är sjuk, och inte får komma till arbetsplatsen kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Dessa symptom kan också vara tecken på allergier eller astma så det är inte säkert att det finns anledning till oro.  Prata med din chef och be chefen att ha dialog med din kollega.

Sjukskrivning fungerar som vanligt, är du sjuk och inte kan arbeta ska du sjukskriva dig, då får du inte lön utan sjukpenning. Är du satt i karantän av myndigheterna handlar det om att du ska hålla dig hemma för att undvika smittspridning. Är du satt i karantän ska du ta kontakt med din chef för att om möjligt arbeta hemifrån.

Reglerna om smittbärarpenning innebär dock att den medarbetare som av läkare konstaterats bära på smitta, men inte är sjuk, och inte får komma till arbetsplatsen kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan

Regeringen har fattat beslut om att slopa både kravet på läkarintyg till arbetsgivaren den åttonde sjukdagen och kravet på läkarintyg till Försäkringskassan från dag 15. Dock måste läkarintyg skickas in till Försäkringskassan om du fortfarande är hemma efter 21 sjukdagar.

Från och med den 19 mars 2020 och tills vidare behöver du inte längre skicka in ett intyg till Försäkringskassan när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Detta gäller oavsett orsaken till ditt barns sjukdom eller smitta. Mer info finns hos Försäkringskassan.

Regeringen har fattat beslut om att slopa både kravet på läkarintyg till arbetsgivaren den åttonde sjukdagen och kravet på läkarintyg till Försäkringskassan från dag 15. Dock måste läkarintyg skickas in till Försäkringskassan om du fortfarande är hemma efter 21 sjukdagar.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla som har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga sådana) ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.

Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska enligt Folkhälsomyndigheten stanna hemma i minst sju dagar efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre. Du kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om du mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan du insjuknade kan du gå tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan.

Nej, om du är sjuk ska du stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Testresultatet gäller endast för tidpunkten då du tog testet och du kan ha utvecklat infektionen eller ha blivit smittad efter provtagningstillfället. AcadeMedia kan därför inte använda provresultatet för att bedöma om eller vilka medarbetare som är sjuka som kan återgå i arbete.

Om du är sjuk ska du stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det behövs inte ett test för att avgöra om en person ska stanna hemma eller inte utan Folkhälsomyndighetens råd är att alla som har symtom ska stanna hemma oavsett om de är testade eller inte.

För vissa riskgrupper finns från och med den 1 juli 2020 möjlighet att vara hemma med ersättning från Försäkringskassan. Ansökan om ersättning öppnar den 24 augusti och gäller enbart mot läkarintyg om att man tillhör någon av de riskgrupper som omfattas av regelverket. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

 

Frågor om hemarbete

Det kan du normalt sett inte. Har du arbetsuppgifter som gör att din chef gör bedömningen att du kan jobba hemma, kan ni komma överens om det. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.  Försäkringskassan har uppdaterad information om vilka regler som gäller för VAB för barn i riskgrupp på sin hemsida.

I hemmet kan det vara svårt att få till lika bra arbetsmiljömässiga förutsättningar som på arbetsplatsen. Vid hemarbete ligger ett stort ansvar på medarbetaren att se till att arbetsmiljön och arbetsställningen blir tillfredsställande. En chef som medger hemarbete ska ha gjort bedömningen utifrån att medarbetaren har teknisk utrustning och övriga förutsättningar för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt hemifrån. Här är det viktigt med en dialog mellan närmaste chef och medarbetare. Arbetsgivaren kan inte bekosta eller utföra tekniska installationer i medarbetarens hem som exempelvis bredband.

Se AcadeMedias riktlinjer för hemarbete på denna webbsida.

Under den tid en medarbetare utför arbete för arbetsgivaren gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA) oavsett när och var arbetet utförs. I medarbetarens hem gäller dock  inte arbetsgivarens försäkringar när arbete inte utförs. Om ett olycksfall händer i hemmet som inte direkt har med arbetet att göra gäller alltså inte arbetsgivarens försäkring. Därför kan det vara bra att se över sitt privata försäkringsskydd vid olycksfall. Det är också, som alltid, viktigt att medarbetaren har en hemförsäkring som kan täcka stöld eller inbrott om arbetsgivarens utrustning blir stulen. Arbetsgivaren kommer enligt de riktlinjer som gäller för hemarbete täcka medarbetarens självrisk om detta skulle inträffa.

Rektor har enligt skollagen mandat att organisera arbetet på skolan utifrån omständigheterna, så att undervisning och övrig verksamhet kan säkerställas.

Har du arbetsuppgifter som gör att din chef gör bedömningen att du kan jobba hemma, kan ni komma överens om det. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.  Har du inte arbetsuppgifter som kan utföras från hemmet behöver du läkarintyg för att kunna vara hemma. Då ska du vara sjukskriven.

Sedan den 15 juni håller samtliga utbildningsformer, från förskola till vuxenutbildning, öppet. Det innebär att friska medarbetare i på alla AcadeMedias enheter ska fortsätta gå till sin arbetsplats om rektor inte fattat annat beslut för den enskilde individen.

 

Frågor om tester

Testning organiseras av hälso- och sjukvården, och varje region bestämmer hur det ska gå till. Vill du göra testet ska du alltså vända dig till hälso- och sjukvården i din region. (Länk till 1177.se)

Det är viktigt att tänka på att även om testet är negativt, den testade personen har alltså inte coronavirus i kroppen, gäller fortfarande regeln “bara friska personer är på förskolan/skolan/enheten”. Det gäller medarbetare, och nu under sommaren alla som går i sommarskola, på förskola eller på en vuxenutbildning. Detta eftersom test mot viruset har kort hållbarhet, en person som inte bär på viruset när hen testas, kan bli smittad dagen efter.

Om en person testas positivt, alltså bär på coronavirus, kommer hen att få instruktioner från hälso- och sjukvården om hur hen ska agera. Det är också hälso- och sjukvården som har ansvar för smittspårning, och för instruktioner om hur de personer som kan ha kommit i kontakt med smittan ska agera. AcadeMedia ska följa de riktlinjer som myndigheterna ger.

Har du symtom och vill ha personlig rådgivning, ring 1177.

AcadeMedia kommer inte att organisera tester av antikroppar mot Covid-19.  Testning organiseras av hälso- och sjukvården, och varje region bestämmer hur det ska gå till. Vill du göra testet ska du alltså vända dig till hälso- och sjukvården i din region. (Länk till 1177.se)

Regeln om att bara friska personer ska vara på jobbet, eller i skolan, gäller oavsett om man har antikroppar eller inte.

Det är inte en lösning i nuläget. Om du är sjuk ska du stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  Testresultatet gäller endast för tidpunkten då du tog testet och du kan ha utvecklat infektionen eller ha blivit smittad efter provtagningstillfället. AcadeMedia kan därför inte använda provresultatet för att bedöma om eller vilka medarbetare som är sjuka som kan återgå i arbete.

Lösningen i nuläget är att uppdatera riskbedömningen och handlingsplanen för att hantera bemanningssituationen.

Testresultaten för pågående infektion gäller endast för tidpunkten då testerna togs. Det betyder att dina kollegor kan ha utvecklat infektionen eller ha blivit smittade efter provtagningstillfället. AcadeMedia kan därför inte använda provresultatet för att bedöma om eller vilka medarbetare som bär på viruset eller som är smittade. Det är därför inte en lösning att testa alla på arbetsplatsen. Prata med din chef om din oro och vad vi kan göra utifrån att du tillhör en riskgrupp. Det finns information om vad som gäller för vissa riskgrupper hos Försäkringskassan.

Nej, om du är sjuk ska du stanna hemma. AcadeMedia följer Folkhälsomyndighetens riktlinje om att inte ta ställning utifrån individuella testresultat. Det nuvarande kunskapsläget om virussjukdomen gör det svårt att veta om förekomsten av antikroppar leder till immunitet eller hur länge den eventuella immuniteten kvarstår. AcadeMedia kan inte använda provresultatet för att bedöma om eller vilka medarbetare som kan återgå i arbete.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens avrådan att inte ta ställning utifrån individuella testresultat kan vi inte ta den risken. Alla med symptom (även lindriga) behöver stanna hemma. AcadeMedia kan inte använda provresultaten för att bedöma om eller vilka medarbetare som kan återgå i arbete.

 

Övriga frågor

Föräldrar som måste vara hemma från jobbet för att ta hand om barn vid en eventuell stängning av verksamheter inom skolområdet ska kunna få tillfällig föräldrapenning, enligt ett beslut av regeringen. Läs mer om detta hos Försäkringskassan (länk) under vård av barn

Innehållsansvarig

Uppdaterad