Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar – medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan finns några av de vanligaste frågorna med svar som för närvarande ställs om coronaviruset och risken för smittspridning. Denna text uppdateras kontinuerligt

Frågor om sjukskrivning

Ja, om du har/känner av symtom på luftvägsinfektion (svårigheter att andas, halsont, hosta och feber) ska du gå hem direkt. Sjukanmäl dig som vanligt i Medvind, du får sjuklön och sjukpenning (ingen karensdag enligt beslut från regeringen från och med 11 maj).

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk.

Medarbetaren ska stanna hemma vid symtom som tyder på infektion, till exempel snuva, svårt att andas, torrhosta, halsont och feber (även lindriga sådana) tills hen är helt symtomfri plus 2 extra dygn. Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan medarbetaren återgå till arbetet även om det hen har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Vid konstaterad Covid-19 ska medarbetaren stanna hemma minst 7 dygn efter att hen fått symtom, varav de 2 sista dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.

Mer information finns här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

När du är tillbaka i arbete friskanmäler du dig i Medvind. Du kommer att få ett ordinarie karensavdrag på din lön. Sedan kommer du behöva ansöka om ersättning för den karensdagen från Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Regeringen har tillfälligt tagit bort karensdagen. Detta gäller från den 11 mars.

Du kommer att få ett ordinarie karensavdrag på din lön. Sedan kommer du att behöva ansöka om ersättning för den karensdagen från Försäkringskassan. Det gör du här.

Sjukfrånvaro registreras i Medvind. När du är tillbaka i arbete friskanmäler du dig i Medvind.

Från och med den 15 december 2020 till 31 mars 2021 krävs läkarintyg från den 21:e sjukdagen vid sjukdom. Om din första sjukdag är före den 15 december 2020 behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden.

Från och med 15 december till 30 april behöver du som förälder inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för ditt sjuka barn vid dag 8, utan vid dag 21.

Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/andrade-tidsgranser-lakarintyg-for-sjukpenning-och-intyg-for-vab

 

 

Från och med den 15 december 2020 till 31 mars 2021 krävs läkarintyg från den 21:e sjukdagen vid sjukdom. Om din första sjukdag är före den 15 december 2020  behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden

Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/andrade-tidsgranser-lakarintyg-for-sjukpenning-och-intyg-for-vab

Medarbetaren ska stanna hemma vid symtom som tyder på infektion, till exempel snuva, svårt att andas, torrhosta, halsont och feber (även lindriga sådana) tills hen är helt symtomfri plus 2 extra dygn. Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan medarbetaren återgå till arbetet även om det hen har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Vid konstaterad Covid-19 ska medarbetaren stanna hemma minst 7 dygn efter att hen fått symtom, varav de 2 sista dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

Nej, om du är sjuk ska du stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Testresultatet gäller endast för tidpunkten då du tog testet och du kan ha utvecklat infektionen eller ha blivit smittad efter provtagningstillfället. AcadeMedia kan därför inte använda provresultatet för att bedöma om eller vilka medarbetare som är sjuka som kan återgå i arbete.

Grundregeln att bara friska personer får vara på enheten gäller fortfarande. Du kan testa dig och om svaret är negativt för Covid-19 kan du komma tillbaka till arbetet direkt när du har blivit frisk. Du behöver alltså inte vänta ytterligare två dagar. Vissa restsymptom som lätt snuva och hosta kan vara kvar.

För dig som tillhör en riskgrupp är det viktigt att  försiktighetsprincipen gäller (den betyder att vi som arbetsgivare hellre vidtar fler skyddsåtgärder än vad som är nödvändigt, än för få). Förebyggande försiktighetsåtgärder för att du ska kunna fortsätta arbeta kan handla om att göra förändringar i arbetsmiljön. Exempelvis kan man  ta bort vissa arbetsuppgifter eller ge andra arbetsuppgifter. Det är viktigt att du och din chef tillsammans riskbedömer arbetet och att anpassningar görs utifrån dina och verksamhetens behov. Om din chef gör bedömningen att du kan jobba hemma, kan din chef och du komma överens om hemarbetet efter att ha samrått med nästa chefsnivå. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.

Det är också mycket viktigt att du har en löpande dialog med vården för att riskbedöma och hitta det som just du behöver (till exempel en sjukskrivning).

Regeringen har beslutat om att förlänga ersättningen till personer i riskgrupp, till och med 30 april 2021. Beslutet innebär att det går att ansöka retroaktivt för obegränsat antal dagar under perioden 1 januari – 30 april 2021. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler.

Vid vab krävs läkarintyg från den 21:e sjukdagen vid sjukdom under perioden 15 december till 30 april 2021. Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

 

Frågor om hemarbete

Regeringen har beslutat om att förlänga ersättningen till personer till närstående till personer i riskgrupp, till och med 30 april 2021. Beslutet innebär att det går att ansöka retroaktivt för obegränsat antal dagar under perioden 1 januari – 30 april 2021. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler.

Har du arbetsuppgifter som gör att din chef gör bedömningen att du kan jobba hemma, kan ni komma överens om det efter att ha samrått med nästa chefsnivå. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.

I hemmet kan det vara svårt att få till lika bra arbetsmiljömässiga förutsättningar som på arbetsplatsen. Vid hemarbete ligger ett stort ansvar på medarbetaren att se till att arbetsmiljön och arbetsställningen blir tillfredsställande. En chef som medger hemarbete ska ha gjort bedömningen utifrån att medarbetaren har teknisk utrustning och övriga förutsättningar för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt hemifrån. Här är det viktigt med en dialog mellan närmaste chef och medarbetare. Arbetsgivaren kan inte bekosta eller utföra tekniska installationer i medarbetarens hem som exempelvis bredband.

Se AcadeMedias riktlinjer för hemarbete på denna webbsida.

Under den tid en medarbetare utför arbete för arbetsgivaren gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA) oavsett när och var arbetet utförs. I medarbetarens hem gäller dock inte arbetsgivarens försäkringar när arbete inte utförs. Om ett olycksfall händer i hemmet som inte direkt har med arbetet att göra gäller alltså inte arbetsgivarens försäkring. Därför kan det vara bra att se över sitt privata försäkringsskydd vid olycksfall. Det är också, som alltid, viktigt att medarbetaren har en hemförsäkring som kan täcka stöld eller inbrott om arbetsgivarens utrustning blir stulen. Arbetsgivaren kommer enligt de riktlinjer som gäller för hemarbete täcka medarbetarens självrisk om detta skulle inträffa.

Rektor har enligt skollagen mandat att organisera arbetet på skolan utifrån omständigheterna, så att undervisning och övrig verksamhet kan säkerställas. 

För enheter där undervisningen sker på distans är huvudregeln att även medarbetare arbetar på distans. Elever som av olika skäl behöver vara på skolan måste dock i normalfallet också ha sina lärare på plats.  Det kan gälla elever som ska göra vissa praktiska moment eller har ett prov, samt elever som har särskilda behov. 

Om du arbetar hemifrån ska riktlinjer för hemarbete följas. 

 

 

Frågor om tester

Nej, om du är sjuk ska du stanna hemma. AcadeMedia följer Folkhälsomyndighetens riktlinje om att inte ta ställning utifrån individuella testresultat. Det nuvarande kunskapsläget om virussjukdomen gör det svårt att veta om förekomsten av antikroppar leder till immunitet eller hur länge den eventuella immuniteten kvarstår. AcadeMedia kan inte använda provresultatet för att bedöma om eller vilka medarbetare som kan återgå i arbete.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla gymnasieelever och vuxna testar sig om de varit i nära kontakt med någon med konstaterad smitta. Testet ska göras två gånger, på dag ett och dag fem efter att de varit i närheten av den smittade personen.

Vi uppger inte vem som är smittad, däremot kontaktar vi dem som vi vet har varit i närheten av vederbörande. Om du är orolig för att ha blivit smittad kan du testa dig för att stilla din oro, testkapaciteten idag är hög. Alla som vill testa sig kontaktar själva regionen för att boka tid, information om hur man gör finns på 1177.se. Du kan fortsätta att arbeta medan du väntar på svar så länge som du är symtomfri och ingen i ditt hushåll har testat positivt, då måste även du vara hemma.

Definitionen av nära kontakt är (observera att detta bara gäller gymnasieelever och vuxna) ” Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Kortare fysisk kontakt räknas också. Alla nära kontakter som den som är sjuk har haft 48 timmar innan personen fick symtom ska ingå i smittspårningen.” (Folkhälsomyndigheten)

Vi berättar inte vem som bär på smittan.

Rektor har information om hur vi går tillväga både vid enstaka sjukdomsfall och lokala coronautbrott. Läs mer här.

Här finns brevmall vid smitta på enhet.

 

Övriga frågor

Föräldrar som måste vara hemma från jobbet för att ta hand om barn vid en eventuell stängning av förskola eller skola ska kunna få tillfällig föräldrapenning, enligt ett beslut av regeringen. Läs mer om detta hos Försäkringskassan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 1 oktober att personer som delar hushåll med en individ som konstaterats vara smittad av covid-19 ska stanna hemma i sju dagar från den dag provet togs. Detta för att risken för att smittas i hemmet är stor. Rektor avgör om positivt testresultat behöver begäras in.

Alla som tidigare har ett positivt PCR-test eller har påvisat antikroppar inom sex månader är undantagna från denna rekommendation.

Medarbetare som stannar hemma av detta skäl och som kan jobba hemifrån bör göra det. Det bästa är om man kan arbeta hemifrån, om inte har man mot läkarintyg rätt till smittbärarpenning.

För dig som är gravid är det viktigt att  försiktighetsprincipen gäller (den betyder att vi som arbetsgivare hellre vidtar fler skyddsåtgärder än vad som är nödvändigt, än för få). Förebyggande försiktighetsåtgärder för att du ska kunna fortsätta arbeta kan handla om att göra förändringar i arbetsmiljön. Exempelvis kan man  ta bort vissa arbetsuppgifter eller ge andra arbetsuppgifter. Det är viktigt att du och din chef tillsammans riskbedömer arbetet och att anpassningar görs utifrån dina och verksamhetens behov. Om din chef gör bedömningen att du kan jobba hemma, kan din chef och du komma överens om hemarbetet efter att ha samrått med nästa chefsnivå. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.

Det är också mycket viktigt att du har en löpande dialog med vården för att riskbedöma och hitta det som just du behöver (till exempel en sjukskrivning).

Föräldrapenning kan tas ut från graviditetsvecka 32 och uttag rekommenderas starkt från graviditetsvecka 36. Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/gravida/

Folkhälsomyndighetens föreskrift att vissa lokaler måste begränsa antalet besökare gäller inte förskolor, grundskolor, gymnasieskolor eller vuxenutbildningar. Denna föreskrift började gälla den 10 januari och begränsar enbart antalet personer i lokaler som är öppna för allmänheten, såsom ”gym och sportanläggningar, badhus och handelsplatser som avses i lagen (2021:4)”. Regeln är att varje person i en sådan lokal ska disponera 10 kvadratmeter. Handelsplatserna definieras i lagen som ”köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra handelsplatser som är öppna för allmänheten”.

Vi ska självklart göra det vi kan för att minska risken för smittspridning på alla våra enheter och kontor. Att minska trängseln är ett viktigt verktyg i det arbetet. Distansundervisning för delar av elevgruppen är en metod, liksom olika anpassningar i lokalerna. Mer om det kan du läsa i våra riktlinjer för samtliga enheter.

Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrifter om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19.

Medarbetare som planerar att åka utomlands ska kontakta sin chef före resan.

Alla som kommer hem från utlandsresa ska stanna hemma och undvika nära kontakt sju dagar efter hemkomst från utlandet. Utlandsbesökare ska testas för covid-19 direkt efter hemkomst och igen dag 5 efter hemkomst. Detta gäller alla, oavsett vilket land de besökt, enligt rekommendationer från FHM från 9 februari

Din chef beslutar om du har arbetsuppgifter som gör att du kan arbeta hemifrån under karantänen. Då ska riktlinjer för hemarbete följas. Lön utgår inte under de sju karantändagarna, varför du behöver ansöka om semester eller tjänstledighet om du inte har arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån. 

Kontakta också din chef vid hemkomst från utlandet och innan du går tillbaka till jobbet.

I ett antal regioner i Sverige rekommenderas nu att man bär ansiktsmask i situationer där det inte går att hålla avstånd. Det kan då handla om kollektivtrafik eller affärer.

Det finns idag ingen generell rekommendation när det gäller användning av ansiktsskydd på arbetsplatser, förskola eller klassrumssituation i för-, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. För dig som vill använda ansiktsskydd erbjuder vi som arbetsgivare sådana kostnadsfritt. Det är upp till var och en att besluta om de vill använda ansiktsskydd i skolan.

Ansiktsskydd ska inte användas för att ersätta mer effektiva åtgärder som att stanna hemma vid symtom eller säkerställa att avstånd hålls och trängsel undviks. Det är alltså alltid viktigast att man alltid följer de grundläggande rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad