Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar – medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan finns några av de vanligaste frågorna med svar som för närvarande ställs om coronaviruset och risken för smittspridning. Denna text uppdateras kontinuerligt

Frågor om sjukskrivning

Ja, om du har/känner av symtom på luftvägsinfektion (svårigheter att andas, halsont, hosta och feber) ska du gå hem direkt. Sjukanmäl dig som vanligt i Medvind, du får sjuklön och sjukpenning (ingen karensdag enligt beslut från regeringen från och med 11 maj).

Läs här om när du kan komma tillbaka till arbetet:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

När du är tillbaka i arbete friskanmäler du dig i Medvind. Du kommer att få ett ordinarie karensavdrag på din lön. Sedan kommer du behöva ansöka om ersättning för den karensdagen från Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Regeringen har tillfälligt tagit bort karensdagen. Detta gäller till och med den 30 september 2021.

Du kommer att få ett ordinarie karensavdrag på din lön. Sedan kommer du att behöva ansöka om ersättning för den karensdagen från Försäkringskassan. Det gör du här.

Sjukfrånvaro registreras i Medvind. När du är tillbaka i arbete friskanmäler du dig i Medvind.

Den tillfälliga hanteringen av läkarintyg för sjukpenning har förlängts till den 30 september 2021. Det innebär att det krävs läkarintyg från den 22:a sjukdagen.

Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler  

Vid konstaterad covid-19 ska medarbetaren stanna hemma minst 7 dygn efter att hen fått symtom, varav de 2 sista dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Om du har symtom och har gjort ett PCR-test som visar att du inte har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet när du är frisk. Följ de ordinarie rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats.

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

Nej, om du är sjuk ska du stanna hemma. Folkhälsomyndighetens rekommendation är du ska stanna hemma så länge du är sjuk (även om du har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret och har bekräftat antikroppstest).

Grundregeln att bara friska personer får vara på enheten gäller fortfarande. Du kan testa dig och om svaret är negativt för covid-19 kan du komma tillbaka till arbetet direkt när du har blivit frisk. Du behöver alltså inte vänta ytterligare två dagar. Vissa restsymptom som lätt snuva och hosta kan vara kvar.

För dig som tillhör en riskgrupp är det viktigt att  försiktighetsprincipen gäller (den betyder att vi som arbetsgivare hellre vidtar fler skyddsåtgärder än vad som är nödvändigt, än för få). Förebyggande försiktighetsåtgärder för att du ska kunna fortsätta arbeta kan handla om att göra förändringar i arbetsmiljön. Exempelvis kan man  ta bort vissa arbetsuppgifter eller ge andra arbetsuppgifter. Det är viktigt att du och din chef tillsammans riskbedömer arbetet och att anpassningar görs utifrån dina och verksamhetens behov. Om din chef gör bedömningen att du kan jobba hemma, kan din chef och du komma överens om hemarbetet efter att ha samrått med nästa chefsnivå. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.

Det är också mycket viktigt att du har en löpande dialog med vården för att riskbedöma och hitta det som just du behöver (till exempel en sjukskrivning).

Regeringen har beslutat om att förlänga ersättningen till personer i riskgrupp, till och med 30 september 2021. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Försäkringskassan har beslutat om att förlänga den tillfälliga hanteringen av intyg för vab till den 30 september 2021. Det innebär att du som ansöker om ersättning för vab ska lämna intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 22.

Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

 

Frågor om hemarbete

Regeringen har beslutat om att förlänga ersättningen till personer till närstående till personer i riskgrupp, till och med 30 september 2021.  Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler.

Har du arbetsuppgifter som gör att din chef gör bedömningen att du kan jobba hemma, kan ni komma överens om det efter att ha samrått med nästa chefsnivå. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.

 

I hemmet kan det vara svårt att få till lika bra arbetsmiljömässiga förutsättningar som på arbetsplatsen. Vid hemarbete ligger ett stort ansvar på medarbetaren att se till att arbetsmiljön och arbetsställningen blir tillfredsställande. En chef som medger hemarbete ska ha gjort bedömningen utifrån att medarbetaren har teknisk utrustning och övriga förutsättningar för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt hemifrån. Här är det viktigt med en dialog mellan närmaste chef och medarbetare. Arbetsgivaren kan inte bekosta eller utföra tekniska installationer i medarbetarens hem som exempelvis bredband.

Se AcadeMedias riktlinjer för hemarbete på denna webbsida.

Under den tid en medarbetare utför arbete för arbetsgivaren gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA) oavsett när och var arbetet utförs. I medarbetarens hem gäller dock inte arbetsgivarens försäkringar när arbete inte utförs. Om ett olycksfall händer i hemmet som inte direkt har med arbetet att göra gäller alltså inte arbetsgivarens försäkring. Därför kan det vara bra att se över sitt privata försäkringsskydd vid olycksfall. Det är också, som alltid, viktigt att medarbetaren har en hemförsäkring som kan täcka stöld eller inbrott om arbetsgivarens utrustning blir stulen. Arbetsgivaren kommer enligt de riktlinjer som gäller för hemarbete täcka medarbetarens självrisk om detta skulle inträffa.

Rektor har enligt skollagen mandat att organisera arbetet på skolan utifrån omständigheterna, så att undervisning och övrig verksamhet kan säkerställas. 

För enheter där undervisningen sker på distans är huvudregeln att även medarbetare arbetar på distans. Elever som av olika skäl behöver vara på skolan måste dock i normalfallet också ha sina lärare på plats.  Det kan gälla elever som ska göra vissa praktiska moment eller har ett prov, samt elever som har särskilda behov. 

Om du arbetar hemifrån ska riktlinjer för hemarbete följas. 

 

Frågor om tester och vaccin

Nej, om du är sjuk ska du stanna hemma. Folkhälsomyndighetens rekommendation är du ska stanna hemma så länge du är sjuk (även om du har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret och har bekräftat antikroppstest).

Om man varit i nära kontakt med en person som har konstaterad covid-19 kommer man få information och bli uppmanad att testa sig. Informationen kommer antingen från den smittade själv, i dialog med en smittspårare, eller av en smittspårare i ansvarig region. Man kan fortsätta att arbeta/studera medan man väntar på testsvar så länge som man är symtomfri och ingen i det egna hushållet har testat positivt. Om man inte blivit kontaktad är man inte i gruppen som behöver testa sig.

Om du är fullvaccinerad sedan två veckor tillbaka är du undantagen från smittspårningen. Men om du har/får symtom ska du alltid testa dig.

 

Ja, alla medarbetare får vaccinera sig på betald arbetstid.

 

Övriga frågor

Föräldrar som måste vara hemma från jobbet för att ta hand om barn vid en eventuell stängning av förskola eller skola ska kunna få tillfällig föräldrapenning, enligt ett beslut av regeringen. Detta gäller till och med 30 september. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon av er har covid-19. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Ni kan bli uppmanade att testa er även om ni inte har symtom.

Den som är dubbelvaccinerad och symtomfri behöver inte stanna hemma.

Läs mer om förhållningsreglerna här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som delar hushåll med en individ som konstaterats vara smittad av covid-19 ska stanna hemma i sju dagar från den dag provet togs. Detta för att risken för att smittas i hemmet är stor. Rektor avgör om positivt testresultat behöver begäras in.

Om du fått förhållningsregler att inte gå till arbetet och det inte är möjligt att arbeta hemifrån, kan du ha rätt till smittbärarpenning. Du söker själv smittbärarpenning via Försäkringskassan. Frånvaron ska rapporteras in som sjukdom via Medvind och därefter hanterar din chef ärende vidare i lönesystemet.

Läs mer om smittbärarpenning här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

För dig som är gravid är det viktigt att försiktighetsprincipen gäller (den betyder att vi som arbetsgivare hellre vidtar fler skyddsåtgärder än vad som är nödvändigt, än för få). Läs mer här: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/rutin-for-skydd-av-gravida-under-coronapandemin/

Socialstyrelsen har bedömt att gravida, under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt vid en covid-19 infektion. Det innebär att om du är gravid så kan du ansöka om graviditetspenning. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Föräldrapenning kan tas ut från graviditetsvecka 32 och uttag rekommenderas starkt från graviditetsvecka 36. Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/gravida/

Det beror på vilket land ni reser in från. Den 1 juni upphörde regler om isolering och testning av svenska medborgare vid inresa till Sverige från följande länder:

Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ruwanda, San Marino, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

Utländska medborgare, och svenska medborgare som reser in från andra länder, ska testa sig och isolera sig i sju dagar.

Undantag för testning görs för alla som är fullvaxinerade, och alla som rest inom Norden eller den som har vaccinerats med en dos minst tre veckor före ankomst till Sverige, och för dem som haft covid-19 under de senaste sex månaderna. Inte heller den som har två vaccindoser behöver testa sig.

Observera att listan på länder uppdateras löpande. Håll dig uppdaterad genom att titta här: Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet  samt även Folkhälsomyndighetens anpassning av rekommendationer för dig som reser in i Sverige från utlandet. 

I ett antal regioner i Sverige rekommenderas att man bär munskydd i situationer där det inte går att hålla avstånd. Det kan då handla om kollektivtrafik eller affärer.

Det finns idag ingen generell rekommendation när det gäller användning av munskydd på arbetsplatser, förskola eller klassrumssituation i för-, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. För dig som vill använda munskydd erbjuder vi som arbetsgivare sådana kostnadsfritt. Det är upp till var och en att besluta om de vill använda munskydd i skolan.

Munskydd ska inte användas för att ersätta mer effektiva åtgärder som att stanna hemma vid symtom eller säkerställa att avstånd hålls och trängsel undviks. Det är alltså alltid viktigast att man alltid följer de grundläggande rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad