Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer och rekommendationer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För att förhindra smittspridning av coronaviruset har AcadeMedia fattat beslut om en rad tillfälliga riktlinjer och rekommendationer. I varje rutin och rekommendation framgår när den uppdaterades senast. Håll koll på alla uppdateringar här.

Vid smittspridning

Riktlinjer om bekräftad smitta hos elev/medarbetare

Rutin för att anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset till Arbetsmiljöverket

Riktlinjer för när fjärr- och distansundervisning får bedrivas

Tillfälliga riktlinjer för elevhälsans hälso- och sjukvårdsinsats (HSL) för grundskola under pågående coronapandemi

Testning och vaccination

Den 9 februari upphörde rekommendationen om testning för allmänheten och därmed även rutinen om snabbtester. Rekommendationen om att stanna hemma vid sjukdom som tyder på covid-19 finns kvar. Ansvarig på varje enhet bestämmer hur man vill hantera tester som blir över.

Rekommendation för vaccination mot covid-19 inom AcadeMedia

Rekommendation om vaccination av 12-15-åringar i skolan

Förebyggande arbete

Råden till arbetsgivare om att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 togs bort den 9 februari. Arbetsgivare behöver även fortsättningsvis arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor, göra riskbedömningar och genomföra förebyggande åtgärder. Checklistan för att förebygga smitta finns kvar som stöd även ett tag framöver.

Riskbedömning av arbetsmiljö under corona

Rutin för skydd av gravida under coronapandemin

Checklista för att förebygga smitta

Övriga riktlinjer

Riktlinje för utlandsresor

Tidigare riktlinjer 

Öppet hus och Elev för en dag januari och februari 2022

Riktlinjer för sammankomster och hemarbete

Rutin för snabbtester till medarbetare

Information om gurgeltester i region Stockholm

Rekommendation om vaccination av gymnasister

Checklista för lokalt coronautbrott (använd i stället riktlinje för bekräftad smitta hos elev/medarbetare)

Riktlinje för skolstarten höstterminen 2021

Riktlinjer för enklare samkväm under pandemin

Riktlinjer för skolavslutning och studentfirande 2021

Översikt av viktiga riktlinjer för grund- och gymnasieskolor under pandemin

Riktlinjer ansiktsskydd

Riktlinjer vid hemkomst från utlandsresa

Riktlinjer för planering av verksamhet – hjälp för chefer inom vuxenutbildningen

Riktlinjer för APL och praktikplatser

Riktlinjer för hemarbete

Riktlinjer för kontoren

Riktlinjer måltidsservering

Riktlinjer möten och event

Tillfälliga riktlinjer för resor i tjänsten

Tillfälliga riktlinjer – måltidsservering

Riktlinjer för salonger/elevbehandlingar

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Riktlinjer om smittad i hushållet

Tips för idrott & hälsa under coronapandemin

Innehållsansvarig

Uppdaterad