Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer och rekommendationer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För att förhindra smittspridning av coronaviruset har AcadeMedia fattat beslut om en rad tillfälliga riktlinjer och rekommendationer. Från och med den 29 september 2021 lättar många av de nuvarande restriktionerna. Läs mer om vad det innebär här.

Rekommendation om vaccination av 12-15-åringar i skolan

Rekommendation om vaccination av gymnasister

Riktlinje för skolstarten höstterminen 2021

Riktlinjer för enklare samkväm under pandemin (avpublicerad)

Rutin för snabbtester för hemmabruk vid utbrott på enhet

Riktlinjer för skolavslutning och studentfirande 2021 (avpublicerad)

Översikt av viktiga riktlinjer för grund- och gymnasieskolor under pandemin (avpublicerad)

Checklista rektorer för att förebygga smitta på enhet – nya och gamla åtgärder

Rutin för skydd av gravida under coronapandemin

Riktlinjer ansiktsskydd

Riktlinjer vid hemkomst från utlandsresa (avpublicerad)

Tillfälliga riktlinjer för elevhälsans hälso- och sjukvårdsinsats (HSL) för grundskola under pågående coronapandemi

Rutin för att anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset till Arbetsmiljöverket

Riktlinjer om bekräftad smitta hos elev/medarbetare

Riktlinjer för planering av verksamhet – hjälp för chefer inom vuxenutbildningen

Riktlinjer för APL och praktikplatser

Riktlinjer för när fjärr- och distansundervisning får bedrivas

Riktlinjer för hemarbete

Riktlinjer för kontoren

Riktlinjer måltidsservering

Riktlinjer möten och event

Tillfälliga riktlinjer för resor i tjänsten

Tillfälliga riktlinjer – måltidsservering

Riktlinjer för salonger/elevbehandlingar

Riktlinjer för öppet hus och ”elev för en dag” (avpublicerad)

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Riktlinjer om smittad i hushållet (avpublicerad)

Checklista vid lokalt coronautbrott

Tips för idrott & hälsa under coronapandemin

Riskbedömning av arbetsmiljö under corona

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad