Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Information om gurgeltester i region Stockholm

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från och med den 8 november finns gurgeltester tillgängliga för beställning för alla grund- och gymnasieskolor i region Stockholm. 

Gurgeltest är betydligt mer skonsamt än att topsa i näsa eller svalg vilket gör testningen enklare för barn på låg- och mellanstadiet. Just nu sprids coronaviruset snabbast bland barn och elever på mellanstadiet i Stockholm. 

Du hittar vägledning, beställningsformulär, brevmallar med mera här. 

Covid-19 klassas fortfarande som en samhällsfarlig sjukdom, varför smittspårning ska genomföras när nya fall upptäcks. Alla som varit i nära kontakt (mindre än 2 meter under minst 15 minuter) med en person med konstaterad smitta ska provtas. Provtagning ska genomföras även om den person det gäller är symtomfri. Personer som är dubbelvaccinerade eller har haft covid-19 de senaste 6 månaderna som inte behöver provtas. Det är fortfarande möjligt att använda de snabbtester som finns kvar på vissa skolor. 

Rektorer och enhetschefer på grundskolor, gymnasieskolor i Stockholm ska precis som tidigare:

 • Ta reda på när den smittade varit på skolan och identifiera vilka personer hen har varit i nära kontakt med 48 timmar före symtomdebut. 
 • Informera dessa personer (elever och medarbetare) och eventuella vårdnadshavare om att de har utsatts för en smittorisk samt rekommendera dem att testa sig. 
 • Alla personer med symtom som kan tyda på covid-19 bör skickas hem. 

Ny process från den 8 november

 • Medarbetare och elever som har utsatts för smitta ska informeras om att skolan kommer att beställa gurgeltester till skolan. Eleven/medarbetaren tar med testet och utför det hemma. Testet tas med tillbaka till skolan dagen efter. 
 • Rektor behöver utse en person som koordinerar beställning och insamling av tester på skolan. Företaget Samtrans lämnar och hämtar prover på skolan. 

Innehållsansvarig

Uppdaterad