Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för grundskolorna under covid-19

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under pågående pandemi av covid-19 har regeringen beslutat att Sveriges grundskolor ska hållas öppna. För att vägleda oss i hur vi ska agera finns dessa riktlinjer framtagna. De gäller för AcadeMedias grundskolor under perioden då Sveriges regering och myndigheter utfärdat särskilda rekommendationer och åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

Rekommendationer för att minska risken för smittspridning på skolor

Målet med dessa rekommendationer är att minska risken för smittspridning och att de ska vara en hjälp för dig som rektor i att vidta relevanta åtgärder. Vad som ska göras på varje enhet avgörs lokalt utifrån varje enhets lokala förutsättningar. Rektor har enligt skollagen mandat att organisera arbetet på skolan utifrån omständigheterna, så att undervisning och övrig verksamhet kan säkerställas (2 kap. 9-10 §§ skollagen). Vissa av de föreslagna åtgärderna är dock obligatoriska, vilket tydligt markeras nedan.

Obligatoriska åtgärder

  • Medarbetare, vårdnadshavare och elever ska regelbundet informeras om vikten av att stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lindriga sådana.
  • Det ska finnas tydlig information på skolan om vikten av god handhygien, alltså att elever och medarbetare tvättar händerna regelbundet, efter varje rast samt före och efter måltider. Denna information ska finnas i form av instruktiva anslag med bilder.
  • Verksamheten ska organiseras så att risken för trängsel undviks.
  • Vid måltidsservering bör skolan minska risken för trängsel och köbildning.
  • Inga andra än elever och medarbetare har tillträde till lokalerna utom vid akuta situationer (exempelvis vattenläckor, blåljuspersonal vid utryckning etcetera).
  • Lämning och hämtning av elever sker utomhus.

Rekommenderade åtgärder

  • Idrottslektioner hålls utomhus
  • APT-möten och arbetslagsmöten ska om möjligt hållas digitalt istället för fysiskt.
  • Föräldramöten och utvecklingssamtal ska om möjligt hållas digitalt, föräldrarmöten kan vid behov också skjutas upp.
  • På de grundskolor som också har förskolor gäller rekommendationerna ovan även förskolorna.

AcadeMedia följer den lagstiftning, samt de riktlinjer och rekommendationer som finns när det gäller hur arbetet bedrivs, och när vi kan bedriva undervisning på distans (se länk nedan för hur detta regelverk ser ut).

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/nya-regler-om-forskolor-och-skolor-behover-stanga-pa-grund-av-coronaviruset-eller-covid-19

Innehållsansvarig

Uppdaterad