Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för höstens verksamhet – hjälp för chefer inom vuxenutbildningen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias trygghetsdirektör
Skapad: 2020-08-24
Berörda: AcadeMedias vuxenutbildning

AcadeMedia följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi har ett gemensamt ansvar att fatta beslut i enighet med våra och Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att bidra till minskad smittspridning.

Efter beslut av regeringen kommer vuxenutbildningen stegvis att återgå till klassrumsundervisning under hösten 2020. Återgången kommer att ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i samråd med kunderna. Så länge coronapandemin pågår kommer anpassningar att behöva göras för att förhindra smittspridning. Huvudprincipen för är att vårt kärnuppdrag ska genomföras. Verksamhetens planering hanteras av lokal chef.

Anpassningar för varje enhet beslutas av lokal chef i samråd med kunden. För att underlätta beslutsfattandet har vi sammanfattat våra riktlinjer nedan.

Hemarbete

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som kan arbeta hemifrån ska göra det. Denna rekommendation gäller t o m 31 december 2020. Vårt uppdrag har alltid prioritet och rekommendationen om hemarbete gäller inte om medarbetarens arbetsuppgifter kräver närvaro på arbetsplatsen. Det är chefen som avgör om uppdraget kan genomföras via hemarbete eller kräver närvaro på arbetsplatsen.

Chefer ska under uppstarten av hösten stämma av med varje medarbetare så att alla som ska arbeta hemma har goda förutsättningar att göra det. Medarbetarens datorskärm, stol och skrivbord kan vid behov budas till hem. Fraktkostnader står arbetsgivaren för. Om en medarbetare av någon anledning inte kan arbeta hemifrån, så görs individuella överenskommelser.

Klassrumsundervisning

Återgången till platsbunden undervisning kommer att ske stegvis i samråd med kunden. Vår huvudprincip är följande

 • Uppstart ska ske i mindre grupper i lokalerna.
 • Deltagare som tappar i progression får undervisning i skolan.
 • Deltagare som kan fortsätta på distans flyttas tillbaka

Lokaler

 • Lokaler och scheman ska anpassas så att det är möjligt att hålla fysisk distans till andra människor.
 • Många elever reser kollektivt till skolan. Platsbunden undervisning bör i möjligaste mån schemaläggas så att elever och medarbetare inte behöver åka i rusningstrafik.
 • Elever och medarbetare ska regelbundet informeras om att stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lindriga sådana. Detta kan t ex göras genom skyltning eller via lärplattform.
 • Sätt upp tydlig information om vikten av god handhygien.
 • Uppmuntra elever att vara ute på rasterna. Se till att klasserna har rast vid olika tidpunkter.
 • Inga andra än elever och medarbetare har tillträde till lokalerna utom vid akuta situationer, samt underhåll/städning.

Interna möten

 • Huvudprincipen är att fysiska möten eller sammankomster ska undvikas.
 • Om ett fysiskt möte är nödvändigt så får max 10 personer delta och lokalen ska medge fysisk distans.

Externa möten

 • Möten med huvudmän, näringslivsråd och liknande ska ske på distans så långt det är möjligt.

Resor

 • Medarbetare som måste arbeta på arbetsplatsen räknas som en prioriterad målgrupp i kollektivtrafiken och får använda denna för att ta sig till och från jobbet. Undvik rusningstrafik om det är möjligt.
 • Vi avråder från resor mellan enheterna.
 • Om en längre resa är nödvändig ska den primärt göras med bil.
 • Om en medarbetare anser sig behöva hyra bil (eller åka taxi) för att genomföra ett nödvändigt möte, ska detta godkännas av dig som chef innan resan genomförs.

Ledarskap

 • Boka upp kontinuerliga avstämningar, både individuella möten och för hela gruppen. Hellre ofta och korta (15 minuter), än sällan. Diskutera den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.
 • Boka in digitala ”fika” för teamet/orten/regionen någon/några gånger per vecka (om inte medarbetarna själva har ombesörjt det). De som kan, deltar.

Medarbetare inom riskgrupper

 • Ha en nära dialog med din medarbetare som kan befinna sig i riskgrupp eller har nära anhöriga som är riskgrupp – Om det fungerar för verksamheten möjliggör distansarbete annars hänvisa till Försäkringskassans regelverk om ekonomiskt stöd för riskgrupper.
 • Utifrån vårt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar behöver du som chef ta hänsyn till varje enskilt fall och lyssna in medicinsk expertis. Viktigt att du har en dialog med din medarbetare och gör anpassningar utifrån situationen. Be medarbetare kontakta sin behandlande läkare/vårdinstans för bedömning och förhållningssätt om den är osäker och vid behov få läkarintyg om att hen tillhör en riskgrupp som kan stanna hemma med ersättning från Försäkringskassan. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida. Du som rektor/chef kan inte göra den medicinska bedömningen utan du får göra anpassningar baserat på bedömning från vården.
 • För rätt till ersättning från Försäkringskassan krävs läkarintyg som visar hög risk för att bli allvarligt sjuk av covid-19. Dessutom krävs att det saknas möjlighet för medarbetaren att utföra sitt arbete i hemmet. Det krävs även att du som arbetsgivare inte har kunnat erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte har gått att anpassa situationen på arbetsplatsen, så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning.
 • Oro är inte grund för att anse sig vara i riskgrupp.
 • Kontakta din närmaste chef eller HR för att hitta den bäst fungerande lösningen för alla parter.

Behöver du stöd/råd?

Du som chef kommer att behöva göra bedömningar och anpassningar utefter din verksamhets unika förutsättningar. Om du behöver stöd eller rådgöra med någon så kan du alltid kontakta någon av följande:

 • Din närmsta chef
 • HR: Henrika Holgén, HR-chef på 0761-25 62 10, Anna Garcia Karisaar HR-partner på 0761-44 86 23 eller Helena Dahllöf, HR-partner Hermods på 0703-41 68 25
 • Paula Hammerskog, AcadeMedias trygghetsdirektör på 0733-34 87 50 eller paula.hammerskog@academedia.se.

Bra länkar

Skolverket: Inspiration och stöd i arbetet – Planera för undervisning i sommar och i höst på komvux

Skolforskningsportalen: Stöd för lärare inom vuxenutbildning med anledning av coronapandemin

Innehållsansvarig

Uppdaterad