Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Checklista vid lokalt coronautbrott

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

DokumentägareAcadeMedias trygghetsdirektör
Upprättat2020-08-31
Uppdaterat: 2021-05-11
Riktar sig till: samtliga segment

Detta är en checklista med aktiviteter och åtgärder vid händelse av ett lokalt utbrott av Covid-19. Med utbrott på enhet menar vi en grupp elever/medarbetare med konstaterad smitta. Antalet kan variera beroende på enhetens storlek men bör omfatta fler än fyra-fem personer. Vid minsta tvekan, kontakta Paula Hammerskog så tar vi gemensam kontakt med den regionala smittskyddsenheten. Vid ett lokalt utbrott är det viktigt att vara förberedd. Checklistan är en hjälp för rektor/skolledare/platschef (nedan kallad rektor).

 1. Informera ledning via närmaste chef (rektor > skolchef/verksamhetschef/UD > segmentschef)
 2. Informera trygghetsdirektör och AcadeMedias coronaansvariga Paula Hammerskog
 3. ÅtgärderRektor arbetar utifrån AcadeMedias upparbetade rutiner för hantering av smitta och beaktar de råd och uppmaningar som framgår av myndigheter och andra expertinstanser.
 4. Smittspårning – Om sjukvården har bekräftat att någon på skolan har covid-19 ska ni informera alla som kan ha kommit i kontakt med personen på enheten om smittorisken. Det gäller både medarbetare och elever/deltagareInformationen ska ske skriftligt. Mall för hur mailet kan se ut på vanlig och lätt svenska finns HÄR. Du informerar elevgruppen /vårdnadshavare och andra som personen i fråga har kommit i nära kontakt med. Är du osäker får du gärna kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör. Vi informerar aldrig vem som bär på smittan, däremot finns inget som hindrar att hen gör det själv om hen vill. Det ska dock ske efter det att du informerat om hur de som kan ha utsatts för smittorisk bör agera.
 5. Snabbtester för hemmabruk för personer utan symtom
  AcadeMedia har köpt in snabbtester för hemmabruk (hemtester) som enheter kan erbjuda symtomfria personer som har varit i nära kontakt med den/de på enheten som testat positivt för covid-19. Hemtesterna är frivilliga (både för enhet och individ) och ersätter inte regionernas provtagning, utan är en extra trygghetsåtgärd för att snabbare kunna identifiera personer som eventuellt bär på smitta utan att ha symtom. Läs mer i rutinen för snabbtester för hemmabruk vid utbrott på enhet
 6. Stänga enhet – Om en enhet ska stängas och undervisning övergå till fjärr- och distansundervisning sker det i dialog mellan rektor och dennes chef. För Vuxenutbildning involveras kunden i beslutet. Beslut om att helt stänga en enhet fattas ytterst av segmentschef tillsammans med AcadeMedias trygghetsdirektör. En rektor ska alltså inte på eget initiativ fatta beslut om att stänga en skola/enhet.
 7. Loggbok – Rektor upprättar loggbok och ansvarar för att den uppdateras löpande under processen. Loggbok ska sparas i ledningssystemet. Mall för loggbok finns HÄR. Loggbok för Pysslingen skolor finns HÄR. 
 8. Kommunikationsplan – Rektor upprättar en kommunikationsplan och ansvarar för att den uppdateras löpande under processen. Kontakta kommunikationsansvariga för hjälp (se kontaktuppgifter nedan). Kommunikationsplanen ska sparas i ledningssystemet.
 9. Åtgärder – Rektor ansvarar för genomförandet av de åtgärder som föreslagits i riskbedömningen och som framgår i loggbok.
 10. Öppning av enhet – Vid beslut om att öppna enheten på nytt ska loggbok och kommunikationsplan uppdateras. När enheten har återgått till ordinarie verksamhet ska detta markeras loggbok och ärendet är avslutat. 

Behöver du stöd/råd? 

Du som chef kommer att behöva göra bedömningar och anpassningar utefter din verksamhets unika förutsättningar. Om du behöver stöd eller rådgöra med någon så kan du alltid kontakta någon av följande: 

Paula Hammerskog, Trygghetsdirektör AcadeMedia, 0733-34 87 50 

Vuxenutbildning 

 • Henrika Holgén, HR-chef, 0761-25 62 10 
 • Helena Dahllöf, HR-partner Hermods, 0703-41 68 25 
 • Anna Garcia Karisaar, HR-partner övriga bolag, 0761-44 86 23 

Förskola:  

 • Isabella Gynne Västberg, HR-chef, 0761-13 54 22

Grundskola och gymnasiet:

 • Klas Aspegren, HR-chef, 070 839 30 04
 • Karin Widengren, HR-partner grundskola, 070-256 42 46
 • Jenny Wahlberg, Kommunikationschef, 073 078 71 82

Innehållsansvarig

Uppdaterad