Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rutin: Anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset till Arbetsmiljöverket

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Enligt arbetsmiljölagen* är arbetsgivaren skyldig att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om en medarbetare, en elev eller en vuxenstuderande (i fortsättningen används begreppet ”elev” för de två sistnämnda) exponerats för coronaviruset i sitt arbete/på en enhet. Alla medarbetare/elever som exponerats för, eller blivit smittade av, coronavirus ska inte anmälas, följande kriterier ska vara uppfyllda för att en anmälan ska göras:

 • Exponeringen ska ha skett på arbetet/på enheten.
 • Det ska vara säkerställt att arbetstagaren/eleven har exponerats för coronaviruset av exempelvis kollegor, elever, förskolebarn eller vårdnadshavare som har konstaterad coronavirus via provtagning.

Exponering av coronavirus klassas som ett allvarligt tillbud enligt arbetsmiljölagen. Det betyder att den ansvarige chef som inte skyndsamt gör en anmälan riskerar att dömas till böter.

Om de två punkterna ovan är uppfyllda gör du så är:

1)  Anmäl allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska helst göras samma dag som du som chef fått kännedom om exponeringen. Med hänsyn till Dataskyddsförordningen (GDPR) uppger vi inga namn eller personnummer i anmälan. Om flera medarbetare/elever exponerats vid samma tillfälle behöver det endast göras en anmälan. Anmälan ska göras som ”Allvarligt tillbud utan personskada”. Länk: https://anmalarbetsskada.se/

2)    Anmäl allvarligt tillbud – Servicewebben. Vid konstaterad smitta enligt ovan ska du också göra en anmälan på Servicewebben “Anmälan om tillbud, arbetsskador, olycksfall och kränkande särbehandling”.

3)    Utred och vidta förebyggande åtgärder för att förebygga smitta. Utredningen ska göras i samverkan med lokalt skyddsombud och syftar till att utreda om det finns ett samband mellan det som hänt och arbetsförhållanden. Som stöd kan använda denna blankett från Arbetsmiljöverket användas: https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utredning-olycksfall-tillbud-blankett.pdf

4)   Dokumentera. Exponering för smittämnen i samband med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser ska dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla följande uppgifter:

 1. Vem eller vilka (namn – ej personnummer) har blivit exponerade?
 2. Vilken typ av arbete/aktivitet utfördes?
 3. Vilket smittämne i riskklass 3 och 4 som arbetstagaren/eleven exponerats för? (I detta fall är det alltid coronavirus)
 4. Vilka arbetsuppgifter/vilken aktivitet som utfördes när exponeringen skedde?

5) Arkivering

Anmälan allvarligt tillbud och dokumentationen ska sparas i 10 år. Rektor/chef ansvar för arkivering på enheten (låst arkivskåp där endast ledningen har åtkomst). Dokumentationen ska överlämnas till ny chef vid överlämningen.

 

För mer information och frågor och svar om anmälan av allvarliga tillbud med anledning av exponering för coronaviruset se Arbetsmiljöverkets informationssida.

För frågor, kontakta Paula Hammerskog, krisledare på AcadeMedia, 0733-34 87 50 eller HR-ansvarig för din enhet. 

*Lagrum

Enligt arbetsmiljölagens 3 kap. 3 a § är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla dödsfall eller svårare personskada, skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa till Arbetsmiljöverket. Skyldigheten gäller då det finns ett samband med arbetet Arbetsmiljölagen. Anmälan av allvarliga tillbud ska göras utan dröjsmål då en medarbetare eller elev exponerats för coronaviruset i sitt arbete. Läs mer på Arbetsmiljöverkets informationssida:  Anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset, Arbetsmiljöverket.

Innehållsansvarig

Uppdaterad