Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Tillfälliga riktlinjer för elevhälsans hälso- och sjukvårdsinsats (HSL) inom grundskola under pågående coronapandemi

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Chef för centrala elevhälsan inom grundskolan
Reviderad: 2021-12-13

Informationen nedan gäller även efter 9 februari 2022.

Vårdgivaren har tagit fram extraordinära riktlinjer för att HSL-verksamheten ska upprätthålla kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen och vidtar de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter (elever) drabbas av eventuell vårdskada eller allvarlig vårdskada. Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande råden kring hur allmänheten ska förhålla sig under coronapandemin. Vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas​ ​inte​ av råden, utan rekommendationen från smittskyddsenheterna är att dessa ska fortgå som tidigare inom elevhälsans HSL-insats (skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer).

Barn har generellt sett rätt att ha med en vuxen som stöd vid kontakt med hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård kan aldrig neka en vårdnadshavare att delta vid ett besök, men kan rekommendera deltagande på annat sätt beroende på ålder och mognad hos barnet.

WHO rekommenderar att länder ska prioritera och upprätthålla de nationella vaccinationsprogrammen under pågående utbrott av covid-19.

Vid öppen skola med elevgrupper i distansundervisning och/eller vid begränsningar av externa besök:

Skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer arbetar i stor utsträckning på som vanligt med hälsobesök, vaccinationer, skolläkarbesök, öppen mottagning och psykologutredningar. Dock ska antalet deltagare i rummet begränsas, så att max en vårdnadshavare deltar och inga syskon. Alla som deltar fysiskt måste vara symptomfria och hålla avstånd sinsemellan. Om ytterligare en vårdnadshavare önskar delta, erbjuds denne att delta via telefon.

Det finns tydliga riktlinjer om att samtal av känslig karaktär inte får föras med barn, om inte vårdnadshavare är med. Gränsdragningen kan vara svår om vad som är av känslig karaktär för ett enskilt barn, t.ex. övervikt, psykisk ohälsa, oro av något slag, misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning etc. Det finns således inte en enkel åldersgräns att förhålla sig till. En bedömning måste istället göras i varje enskilt fall utifrån barnets förmåga att ta till sig och förstå innebörden av relevant information samt överblicka konsekvenserna av detta.

I dagsläget har vi ingen teknisk lösning som möjliggör att vi genomför säkra hälsobesök eller utredningar som omfattas av sekretess där vårdnadshavare deltar hemifrån via videosamtal, varför alternativen står mellan att vårdnadshavare deltar fysiskt eller via telefon.

Utifrån detta resonemang rekommenderas att lagstadgat arbete genomförs enligt följande:

 • Hälsobesök i F-klass: En vårdnadshavare deltar fysiskt tillsammans med eleven.
 • Hälsobesök i åk 4: Vårdnadshavare deltar via telefon medan eleven är hos skolsköterskan.
 • Hälsobesök i åk 8: Om vårdnadshavare önskar delta sker det via telefon, annars utan vårdnadshavare.
 • Tillväxtkontroller i åk 2 och 6 samt vaccinationer: Sker utan vårdnadshavare. I undantagsfall får individuell bedömning göras, t.ex. vid stickrädda elever.
 • Hälsouppföljning: Om vårdnadshavare önskar delta sker det via telefon.
 • Öppen mottagning: Fortgår som vanligt, dock viktigt att förtydliga att elever inte ska komma till skolsköterskan för bedömning av förkylningssymptom utan då hänvisa vårdnadshavare till att kontakta sjukvården.
 • Skolläkarbesök: Huvudregeln är att en vårdnadshavare deltar på plats, men bedömning får göras från fall till fall utifrån elevens ålder, mognad och vad besöket förväntas innehålla för moment.
 • Skolpsykologer ska diskutera med rektor om vilka insatser som ska prioriteras. Utredningar kring intellektuell funktionsnedsättning bör fortgå, liksom utredningar av elever där eleven far illa i skolan om inte rätt stöd ges.
 • Processer och rutiner enligt befintliga PM ska följas som vanligt, med undantag för dessa tillfälliga riktlinjer.
 • Vid osäkerhet sker samråd med ledningsansvarig skolpsykolog, skolsköterska eller skolöverläkare.

Övriga viktiga rekommendationer att förhålla sig till:

 • Skyddsutrustning i form av munskydd och ev. visir rekommenderas inom sjukvården vid nära kontakt med äldre och andra riskgrupper. Denna rekommendation gäller inte lika självklart hälsovården såsom elevhälsans HSL-insats, eftersom elev och eventuell medföljande vårdnadshavare ska vara symtomfria vid besök. Respektive yrkesperson får därmed själv avgöra i vilka situationer skyddsutrustning bör användas.
 • Skolläkare och skolpsykologer som kan utföra vissa arbetsuppgifter digitalt bör göra det vid de tillfällen det är möjligt, för att förhindra smittspridning mellan olika verksamheter. Vid digitala sekretessamtal är det Teams som ska användas, för att det är vårt bäst krypterade system, och gällande riktlinjer för videosamtal ska följas.
 • Hälsosamtal kan vara möjligt att genomföra utomhus, under förutsättning att det går att säkerställa att samtalet genomförs sekretessäkert (ingen annan hör samtalet) och att eleven verkligen inkluderas i samtalet. Hälsoundersökningen kan då med fördel utföras innan samtalet och ifylld hälsodeklaration och tillväxtkurva kan skrivas ut och tas med till samtalet.
 • Oavsett hur arbetet genomförs ska alltid basal hygien och Folkhälsomyndighetens råd följas, dvs håll avstånd, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och stanna hemma när du är sjuk, även vid lindriga symptom. Handsprit ska användas frikostigt som komplement till handtvätt.
 • God handhygien är ett bra sätt att skydda dig själv och andra!

Innehållsansvarig

Uppdaterad