Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kamerabevakning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Regler för kamerabevakning

Uppdatering 210610

Denna sida är under omarbetning. Om du bedömer att du har behov av kamerabevakning, eller vill utöka den kamerabevakning du har, kontakta kommunikationsdirektör Paula Hammerskog innan du påbörjar arbetet. 

 

 

Kameraövervakning av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor blir allt vanligare både hos kommuner och fristående huvudmän. För att få sätta upp kameror behöver det dock finnas goda skäl, som både ska dokumenteras och kommuniceras. Inom AcadeMedia sätter vi endast upp kameror när vi har tydliga och uttalade skäl för det. Idag behövs dock inte tillstånd för att sätta upp kameror inomhus i våra lokaler, beslutet att göra det är vårt. Dessa regler gäller för samtliga AcadeMedias huvudmän, i lokaler som vi äger eller har hyreskontrakt på.

Vill du sätta upp kameror utomhus, eller om du har sådana, kontakta kommunikationsdirektör Paula Hammerskog 

De lagar som reglerar hur vi ska agera när vi beslutar att sätta upp kameror inomhus är kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen (GDPR).

Följande tågordning gäller alltid om enheten ska bevakas av kameror.

1. Fatta formellt beslut om att kamerabevaka

I beslutet, som ska skrivas ner, ska ni förklara varför ni kamerabevakar. Den formella termen är ”intresseavvägning”, vi väger alltså skolans behov och intressen mot det intrång i människors integritet som kameraövervakning innebär. Följande måste vara med i beslutet och protokollet:

Varför vill ni kamerabevaka? Konkretisera detta tydligt. Exempel är:

 • Motverka brottslighet som exempelvis
  • Stölder
  • Skadegörelse
  • Drogrelaterade brott
  • Brott mot person
 • Förhindra kränkande behandling
 • Skydda särskilt dyrbar egendom

Ni behöver också besluta, och dokumentera, vem/vilka som har rätt att hantera bilderna samt göra en konsekvensanalys av vad det betyder för dem som utsätts för kamerabevakningen att de filmas.

2. Informera om att ni kamerabevakar

Kraven på att informera har höjts, det räcker inte längre att ha en skylt som bara visar en bild på en kamera.

 • Sätt upp skyltar vid alla ingångar om att området är kamerabevakat. Skyltarna finns centralt, maila AcadeMedias trygghetsdirektör, så får du den med posten.
 • Lägg till en sida på enhetens webb. Sidan ska innehålla följande information. Använd gärna mallen nedan som grund, den täcker samtliga punkter.
  • Vem/vilka som kamerabevakar
  • Kontaktuppgifter till er och till dataskyddsombudet. Båda bör vara funktionsmailadresser.
  • Varför vi kamerabevakar (intresseavvägningen)
  • Vilken lag/regel/avtal vi stödjer kamerabevakningen på (rättslig grund)
  • Hur länge uppgifterna lagras
  • Vilka rättigheter de som registreras har
  • Att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen
  • Om vi stödjer oss på intresseavvägning, vilka är dessa intressen (=beslutet).
 • Om vi spelar in ljud (mycket ovanligt i våra verksamheter) måste detta anges särskilt.

3. Att tänka på när ni sätter upp kamerorna och hanterar bilderna

 • Var ska kamerorna sitta?
  • Använd bara kameror där det är nödvändigt
  • Placera dem så att minimalt antal kameror behöver sättas upp
 • När på dygnet ska ni filma?
 • Vem har tillgång till materialet? Den/de har tystnadsplikt. Materialet får inte spridas.
 • Om polisen begär att få se bilder ska de få det, de ska dock kunna visa upp ett beslut.

Mall för webbtext

Nedanstående text behöver anpassas till varje enskild enhet. Du ska alltså byta ut all fetstilad text och sedan ta bort de hakparenteser som omger texten.

Information om kamerabevakning

Du som besöker skolan har rätt att få information om hur huvudmannen/skolan behandlar personuppgifter med anledningen av skolans kamerabevakning. Vissa av skolans utrymmen bevakas med hjälp av bevakningskameror. På de områden där skolan kamerabevakar finns skyltar som informerar om att området är kamerabevakat. Ifall du rör dig inom det området, kommer du att synas på skolans bevakningsmonitorer.

Den som är ansvarig för kameraövervakningen på [enhetens namn] är huvudmannen, alltså [huvudmannens namn]. Huvudmannen är därmed också personuppgiftsansvarig.

Syftet med bevakningen i skolans lokaler är att [skriv in det ni säger i beslutet om orsaken]. Skolan har rätt att behandla och bevara bilder som spelas in via bevakningskamerorna. Bildmaterialet sparas som huvudregel i fyra (4) dagar, men kan sparas under en längre period beroende på ändamålet med materialet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Skolan har ett intresse av att [skriv in exempelvis förebygga, motverka, avslöja eller utreda brottslighet, alternativt främja trygghet och säkerhet och förhindra kränkande behandling eller annan grund ni har].

Inspelat material förvaras på särskilt datalagringsmedia i kamerabevakningsutrustningen. Behörighet att få tillgång till materialet är begränsad. Materialet hanteras med sekretess i enlighet med 22 § kamerabevakningslagen. Skolan kan lämna ut materialet till polisen om det föreligger misstanke om brott.

Du har rätt att begära att få veta om skolan behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag mer än en gång per år kan skolan komma att avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du har även bland annat rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Om du begär rättelse, radering, invänder mot behandlingen eller begär begränsning av den kommer skolan att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte. Läs mer på trygg.academedia.se om hur AcadeMedia hanterar personuppgifter.

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Om du anser att skolan har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Du kan komma i kontakt med IMY via epost.  Du kan även ringa dem på 08-657 61 00 eller nå dem per post på adress: IMY, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Vid frågor

Om du har frågor när det gäller skolans personuppgiftsbehandling kan vända dig till skolans dataskyddsombud [mailadress till hen].

För dig som ska använda texten ovan

De huvudmän som omfattas är:

 • AcadeMedia Eductus
 • AcadeMedia Fria Grundskolor AB
 • Coaching och utveckling i Sverige AB
 • Didaktus Skolor AB
 • Didaktus Utbildningar AB
 • Drottning Blankas Gymnasieskola AB
 • EC-Utbildning AB
 • Framtidsgymnasiet i Göteborg AB
 • Framtidsgymnasiet i Sverige AB
 • Framtidsgymnasiet Öst AB
 • Hagströmska Gymnasiet AB
 • Hermods AB
 • Hermods Gymnasium AB
 • IT Gymnasiet Sverige AB
 • Klaragymnasium AB
 • Komptensutvecklingsinstitutet Sverige AB
 • Ljud & Bildskolan LBS AB
 • Mikael Elias Gymnasium AB
 • Movant AB
 • Nordens Teknikerinstitut AB
 • NTI-skolan AB
 • Nya Designgymnasiet i Nacka AB
 • Plusgymnasiet AB
 • Plushögskolan AB
 • Praktiska i Sverige AB
 • Procivitas Privata Gymnasium AB
 • Primaskolan AB
 • Pysslingen Förskolor och Skolor AB
 • Rytmus AB
 • Sjölins Gymnasium AB
 • Sälj- och marknadshögskolan i Sverige AB
 • TGA Utbildning AB
 • Utbildningsborgen i Örebro AB
 • Vittraskolorna AB

Samtliga huvudmän för våra grundskolor har sitt säte på Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 101 24 Stockholm. Huvudmännen för våra gymnasieskolor har sitt säte på Lilla Bommen 4 A, 411 04 Göteborg. Huvudmännen för våra vuxenutbildningar har sitt säte på Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 111 37 Stockholm.

Innehållsansvarig

Uppdaterad