Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Krishantering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Om du befinner dig i en krissituation eller om du tror att det finns risk att en kris kan uppstå, kontakta omgående AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog på telefon 073 334 87 50, så får du det stöd och den hjälp som du behöver.

En krisplan inom AcadeMedia är en dubbelsidig A4, som hjälper oss att komma igång i ett krishanteringsarbete. Varje verksamhet inom AcadeMedia ska ha en egen krisplan. Den ska bygga på mallen du hittar på den här sidan. Fyll i den och bär den med dig utskriven. Alla uppgifter behöver inte finnas med för alla enheter, exempelvis sådant som revisor och advokat är snarare på verksamhetsnivå än för enhetsnivå.

Krisplan ska finnas, och krisgrupp vara utsedd, på verksamhetsnivå och på koncernnivå. På varje enhet ska finnas en krisplan och en krisansvarig. Till exempel ska Vittra Kronhusparken alltså ha en krisplan för sin skola, Vittra ska ha sin krisplan att följa om hela Vittra hamnar i ett krisläge, och AcadeMedia ska ha en övergripande plan.

Alla enhetschefer, verksamhetschefer och utbildningsdirektörer ska också ha gått AcadeMedias krisutbildning. Den ges både till verksamheter (vanligt är att hela rektorsgrupper går tillsammans) och öppet via AcadeMedia Academy. Utbildningen är en heldag och är en dag som blandar teori med praktik, och som hos deltagarna brukar vara något av en ögonöppnare – det skapas många nya insikter och tankar om hur man kan förebygga kriser, och mota dem så tidigt att de aldrig exploderar. Samt hur man gör om det som inte fick hända, ändå händer. AcadeMedia har också beredskapsavtal med en extern leverantör för akuta lägen, läs mer om detta här.

Många enheter och verksamheter har idag lite längre manualer eller krishandböcker. Dessa är ofta bra, och innehåller mycket praktisk information som kan vara bra att kunna/ha. Dessa handböcker är ofta en bra krisförberedelse att ta fram, man tvingas då tänka igenom många av de frågor som blir akuta under en kris. De ersätter dock inte den dubbelsidiga krisplan som alla ska ha.

Skolverket har på sin hemsida en skrift som togs fram av Myndigheten för Skolutveckling 2006. Det är en utmärkt text att läsa för den som kan komma att arbeta med krishantering inom förskola eller skola – det är dock inte en skrift att använda som stöd under akutläget. Den heter När det värsta händer.

I Sverige måste alla arbetsplatser ha beredskap för kriser och rutiner för första hjälpen och stöd. Chefer och arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna genomföra omedelbara åtgärder, organisera och planera om arbetsplatsen råkar ut för en oförutsedd kris. I beredskapen ingår bland annat alltid att det ska finnas anslag med uppgifter om första hjälpen, vilka som kan ge sådan hjälp, telefonnummer till utryckningstjänster (och även taxi).

AcadeMedias tryghetsdirektör Paula Hammerskog är en ofta anlitad expert för krisutbildningar och krishantering även utanför AcadeMedia. Har du frågor om detta ämne får du gärna kontakta henne. Hon har också skrivit en bok om krishantering (100 sidor om effektiv krishantering i företag). Paula är övergripande krisansvarig för koncernen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad