Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kriskommunikation – vad är det?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kriskommunikation skiljer sig från normal kommunikation genom att den ofta måste produceras mycket snabbt, utan att man har tillgång till all information, dessutom är det yttre trycket oftast hårt och målgrupperna flera. Planerad och i förväg producerad kommunikation vid exempelvis avvecklingar är inte att betrakta som kriskommunikation. Kommunikation vid exempelvis en brand eller ett hot som vi måste agera på, är att betrakta som kriskommunikation.

All information som går ut vid kris bör, om möjligt, först skickas till alla berörda medarbetare, därefter till vårdnadshavare och elever/deltagare och först i tredje hand till media. För att förenkla och kunna få ut information snabbt är det ofta bra att använda exakt samma material till alla grupper (dock vanligtvis med olika kontaktpersoner). Vid kriser är budskapen ofta desamma oavsett målgrupp, dessutom minskar det risken för fel/missförstånd när alla har samma information, formulerad på samma sätt.

Anledningen till att medarbetare bör få informationen först är enkel, de har som medarbetare rätt att veta först av alla.  Vid kriser är ofta händelsen som sådan känd via media, samma regler om vem som ska få information om vad som hänt och/eller ska göras, gäller ändå, medarbetarna kommer alltså först. Vid riktigt stora kriser, eller när tekniska system fallerar, kan man göra medvetna undantag från denna turordning.

Rutiner för hur medarbetare och vårdnadshavare ska nås i akutlägen ska finnas på varje enhet. Vid riktigt stora händelser på en enhet (exempelvis brand eller fysiska attacker som påverkar enheten) ska SMS skickas till samtliga medarbetare och vårdnadshavare/elever.

Har du frågor om detta kan du kontakta AcadeMedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog.

Innehållsansvarig

Uppdaterad