Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Chefsbedömning (PRP)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Värdet i vad vi på AcadeMedia gör och skapar bygger på samspelet och interaktionen mellan våra medarbetare och våra barn, elever och deltagare. Utan skickliga och engagerade medarbetare, inget AcadeMedia. Därför är det avgörande för oss som företag att engagera och utveckla våra medarbetare och ledare. Vi tror på att varje enskild medarbetare vill driva och känna ett eget ansvar för sin utveckling och karriär, och som företag behöver vi därför aktivt och medvetet skapa förutsättningar för att möta, stimulera och utmana våra medarbetare. Att systematiskt stödja medarbetares utveckling gör också att vi mer effektivt kan identifiera och frigöra potential i organisationen.

Med detta som utgångspunkt har vi tagit fram ett verktyg för att synliggöra prestation, resultat och potential (PRP) hos våra chefer. Verktyget syftar bland annat till att skapa tydlighet, transparens och trygghet i utvecklings- och prestationssamtal mellan chef och dennes chef. Det utgör ett konkret underlag för samtal om den egna utvecklingen, och blir en gemensam utgångspunkt för uppföljning. PRP syftar också till att ge koncernen och segmenten ett gemensamt verktyg och samtalsunderlag för tydlig och övergripande bild av ledarskapsförsörjning, fokus för gemensam ledarutveckling, identifiering av chefstalanger samt ersättarplanering. PRP ska dessutom vara en given del i arbetet att skapa förutsättningar för den interna rörligheten i och mellan våra verksamheter i AcadeMedia.

Målsättningen med användandet av PRP är att på en övergripande nivå ska bli skickligare på att uppmärksamma chefers prestation, skapa fokus på resultat samt hitta och frigöra potential. Vi vill skapa ett gemensamt strategiskt och utvecklande förhållningssätt till våra medarbetare. Tillsammans utvecklar vi ledare och organisation som leder till att:

  • fler personer får rätt förutsättningar i sina jobb
  • fler personer är på rätt plats
  • chefer ger tydligare feedback och stöd till sina direktrapporterande.

Prestation och resultat

För att bedöma prestation och resultat behöver man se tillbaka på vad man har åstadkommit – vad man har gjort samt hur man har gjort det.

Resultat – Vad

Handlar dels om det löpande utvecklingsarbetet i verksamheten (det formativa perspektivet) kopplat till det dynamiska uppdraget att vara chef inom AcadeMedia. Dels vad chefen har levererat i faktiska mått och enligt de resultat som vanligtvis bedöms utifrån bland annat styrkort och måluppfyllelse (det summativa perspektivet). Mätbara resultat kan vara en ökning eller minskning av intäkter, kostnader, volymer, kvalitet, effektivitet eller tid. Andra påtagliga/märkbara resultat kan vara projekt eller utvecklingssatsningar som genomförts i det kontinuerliga utvecklingsarbetet i verksamheten. I PRPs resultatuppföljning lyfts det summativa perspektivet tydligast, men det ska poängteras att det formativa perspektivet i samtal och dialog med respektive ledare är minst lika viktigt.

Prestation – Hur

Handlar om på vilket sätt chefen har levererat resultat. Har det varit på ett sätt som bygger organisationen för framtiden? Exempelvis som attraherar och behåller bra kunder och medarbetare, som utvecklar organisationen och som lever efter organisationens värderingar. Enligt AcadeMedias chefsprofil bedöms här ledaregenskaper som rör exempelvis uppdraget, affärsmässighet och teamledning.

Matris Hur&Vad, Potential

Potential

När vi bedömer potential behöver vi tydliggöra hur chefen förväntas utvecklas under de närmaste två åren, i förhållande till exempelvis kapacitet, kompetens, förmåga och personlig mognad.

Kapacitet jämfört med uppgiftens krav – handlar om komplexitet och svårighetsgrad i personens nuvarande arbetsroll som med rätt avvägning leder till både välbefinnande och effektivitet. Är personen rätt placerad utifrån de krav som ställs gällande storlek och svårighet i rollen? Är personen mogen för svårare/större uppgifter eller är personen inte mogen för nuvarande roll?

När görs bedömningarna?

Bedömningarna ska genomföras någon gång mellan augusti och november, varje år.

Hur görs bedömningen?

Du går igenom materialet tillsammans med din underordnade chef för att skapa förutsättningar för hen att göra en självskattning. Du som chef gör även en bedömning av den underordnade chefen på samma sätt. Därefter bokar ni in ett bedömning- och utvecklingssamtal där ni tar med er bedömningen/självskattning.

Innehållsansvarig

Uppdaterad