Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Färdplan 2023

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Färdplan 2023 beskriver hur vi ska gå tillväga för att öka takten i vårt gemensamma förbättrings- och utvecklingsarbete, för att både nå högre måluppfyllelse i utbildningsverksamheterna och koncernens övergripande mål. Färdplanen tydliggör vår vision och mission, våra värderingar, övergripande målområden och koncerngemensamma mål samt våra viktigaste strategier och våra löften. Vi ska vara med och leda utvecklingen av framtidens utbildning.

I Färdplan 2020 tog vi sikte på att göra AcadeMedia till ett internationellt ledande utbildningsföretag. Idag är vi norra Europas ledande utbildningsföretag med verksamheter i tre länder och ett brett erbjudande med tydliga varumärken inom hela utbildningskedjan. Vi har därmed skapat en bra plattform för fortsatt tillväxt och utveckling.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad