Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Mission och vision

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vår mission är att bidra till nödvändiga och positiva förändringar, både för enskilda individer och för samhället som helhet – vi kallar det ”Change through Education”. 

Vår vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning. Vi arbetar för att göra de samhällen vi verkar i lite bättre, varje dag. Vi vill hjälpa till att förändra människors liv och att skapa hållbara samhällen där alla människors rätt till god utbildning tillgodoses. Vi erbjuder attraktiva förskolor och skolor, där alla barn, elever och deltagare når målen för utbildningen. Vi erbjuder attraktiva arbetsplatser där medarbetare trivs och har möjlighet att utvecklas. År 2023 ska AcadeMedia inte bara vara norra Europas största utbildningsföretag utan även en internationell förebild. Då blir vi även utbildningsbranschens mest attraktiva arbetsgivare. 

Mission – varför finns vi till?

Vision – Vad vill vi uppnå, vad strävar vi efter?

Innehållsansvarig

Uppdaterad