Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Antidrogpolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skapad: 2011-03-28
Reviderad: 2019-10-16
Dokumentägare: AcadeMedias HR Direktör

En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Därför ska samtliga AcadeMedias arbetsplatser var
helt fria från alkohol och droger. Medarbetare som brukar och är påverkade av droger på
arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och medför stora risker i
arbetet både för den som påverkade och omgivningen.

Alla medarbetare i koncernen har ett ansvar gentemot varandra, elever/deltagare och föräldrar.
Detta ansvar gäller även dem som drabbas av någon form av missbruksproblem. Genom positiv
påverkan och individanpassade åtgärder åtar sig arbetsgivaren att hjälpa och stödja medarbetare
med missbruksproblem på ett respektfullt och mänskligt sätt, både med hjälp av interna och externa
resurser.

Vårt gemensamma synsätt

AcadeMediakoncernen ska alltså vara en drogfri arbetsplats. Huvudregeln är att hantering av alkohol
eller andra droger på arbetsplatsen är förbjuden. Undantag kan förekomma i samband med av
AcadeMedia initierade evenemang, då alkohol får serveras under kontrollerade former. Alkoholfria
alternativ ska alltid erbjudas vid representation, kurser, konferenser och personalfester.

Koncernen accepterar inte att medarbetare har en alkoholkonsumtion som riskerar arbetsförmågan,
säkerheten eller trivseln. Icke-medicinsk användning av narkotikaklassade preparat är inte tillåten.
En av våra viktigaste insatser för en framtida god personalpolitik, säker och bra arbetsmiljö och
störningsfri verksamhet är att i samverkan förebygga och snarast ingripa vid alkohol- och
narkotikamissbruk. När missbruk upptäcks, är vårt mål att missbruket ska bort, och medarbetaren
vara kvar.

Regler och rutiner

Vad gör vi om en medarbetare är påverkad av alkohol/droger på jobbet?

En påverkad person kan utgöra en fara för sin egen och andras säkerhet, dessutom påverkas
personens omdöme och arbetsförmåga. Närmsta chef, eller annan person i chefsställning, ska i detta
läge avvisa medarbetaren från arbetsplatsen. Närmsta chef har skyldighet att ordna så att
medarbetaren skickas hem eller tas om hand av sjukvården. Om möjligt tas kontakt med anhörig.

Hur informeras facket?

Chefen ska informera berörd facklig organisation om de åtgärder som vidtas för medarbetaren med
missbruksproblem. Chefen bör även samarbeta med och utnyttja den hjälp som fackliga
organisationen kan erbjuda till den missbrukande medarbetaren.

Hur dokumenteras händelsen?

Drogförseelser ska dokumenteras på samma sätt som andra tjänsteförseelser. Dokumentation av
händelseförlopp och vidtagna åtgärder har väsentlig betydelse i arbetet med att rehabilitera och
utveckla medarbetare med missbruksproblem.

Drogtester inom AcadeMedia

Inom AcadeMediakoncernen kan det förekomma drogtester, det finns dock inte något för detta.
Tester beslutas om, och genomförs, på verksamhetsnivå. All drogtestning sker i
Företagshälsovårdens regi, de garanterar att all provtagning och analys sker på ett korrekt och säkert
sätt och att aktuella sekretessregler följs.

Provsvar och eventuella åtgärder

Om en testad person lämnat positivt svar, kallas han/hon till personligt samtal med
arbetsgivarrepresentant och Företagshälsovård. Om medarbetaren vill, kan även facklig representant
närvara. Nytt test ska sedan ske inom en 2 månaders period.

Är även det andra provsvaret positivt, kallas medarbetaren till ytterligare ett personligt samtal med
arbetsgivarrepresentant och Företagshälsovård. Medarbetaren får en skriftlig erinran och ombedes
lämna läkarintyg från och med första sjukdag. För att återgå i arbete måste testresultat vara negativt.
Medarbetaren ska även slumpvis testas under kommande 6-månadersperioden. Bidrag till eventuell
behandling av missbruk kan i förekommande fall erbjudas till medarbetaren (se under
Rehabilitering).

Om ovanstående leder till att medarbetaren har fått erinran tre gånger, och den tredje erhålles inom
12 månader efter den senaste, kan detta leda till att anställningen omprövas.

Rehabilitering

Bidrag till eventuell behandling av missbruk kan i förekommande fall erbjudas till medarbetaren. I
förekommande fall kan behandlingskontrakt upprättas. Detta är en överenskommelse mellan
arbetsgivaren och den missbrukande medarbetaren. Denne lovar att delta i det behandlingsprogram
resursgruppen erbjuder. Om den missbrukande avbryter behandlingen eller fortsätter i sitt missbruk
kan företaget omplacera missbrukaren till andra arbetsuppgifter eller som sista åtgärd överväga
medarbetaren framtid i företaget.

Innehållsansvarig

Uppdaterad