Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Antidrogpolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skapad: 2011-03-28
Reviderad: 2020-02-01
Dokumentägare: AcadeMedias HR Direktör

En god och säker arbetsmiljö är en självklar rättighet för alla medarbetare inom AcadeMedia. Därför
ska alla våra arbetsplatser vara fria från alkohol och droger. Drogpåverkade medarbetare försämrar
den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och medför risker både för den påverkade personen
och för omgivningen.

En av våra viktigaste insatser för en god personalpolitik, säker och bra arbetsmiljö och störningsfri
verksamhet är att i samverkan förebygga och snarast ingripa vid missbruk av alkohol eller droger.
AcadeMedia accepterar inte att medarbetare använder alkohol på ett sätt som riskerar
arbetsförmågan, säkerheten eller trivseln. Icke-medicinsk användning av narkotikaklassade preparat
är inte tillåten.

Alla medarbetare har ett ansvar gentemot varandra, våra barn, elever, deltagare och
vårdnadshavare. Genom individanpassade åtgärder kan arbetsgivaren stödja medarbetare med
alkohol-eller drogproblem. Läs mer här om gällande regler och rutiner för detta.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad