Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Arbetsmiljöpolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Beslutad av: VD
Skapad: 2011-03-28
Revidering: 2016-04-05

Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för samtliga medarbetare och elever/deltagare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Våra medarbetare och chefer alla ska ta ett personligt ansvar för att medverka till en god arbetsmiljö. Därmed är det viktigt att samtliga anställda känner till de kultur och kärnvärden som AcadeMedia(se färdplan 2023) och dess verksamheter står för.

Arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat i verksamheten och vara en naturlig del i det dagliga arbetet på samtliga skolor och enheter. Eventuella arbetsmiljöproblem ska så långt möjligt lösas på arbetsplatsen genom ett kontinuerligt och nära samarbete mellan ansvarig chef, medarbetare och elever/deltagare.

En god arbetsmiljö är en konkurrensfråga och därmed även en strategisk fråga för AcadeMedia och dess verksamheter i hela landet. En god arbetsmiljö bidrar till att verksamhetens mål uppfylls och ökar våra möjligheter att rekrytera och behålla duktiga medarbetare.

Innehållsansvarig

Uppdaterad