Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Arbetsmiljöpolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare och beslutad av: VD
Skapad: 2011-03-28
Reviderad: 2016-04-05

Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande
arbetsplats för samtliga medarbetare och elever/deltagare, där risker för arbetsskador och
arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Våra medarbetare och chefer alla ska ta ett personligt ansvar för att medverka till en god arbetsmiljö.
Därmed är det viktigt att samtliga anställda känner till de kultur och kärnvärden som AcadeMedia
(se färdplan 2023) och dess verksamheter står för.

Arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat i verksamheten och vara en naturlig del i det dagliga arbetet
på samtliga skolor och enheter. Eventuella arbetsmiljöproblem ska så långt möjligt lösas på
arbetsplatsen genom ett kontinuerligt och nära samarbete mellan ansvarig chef, medarbetare och
elever/deltagare.

En god arbetsmiljö är även en konkurrensfråga och därmed en strategisk fråga för AcadeMedia och
dess verksamheter i hela landet. En god arbetsmiljö bidrar till att verksamhetens mål uppfylls och
ökar våra möjligheter att rekrytera och behålla duktiga medarbetare.

Ansvar genom tydlig delegering

Verksamhetschefer/VD och rektorer med delegerat arbetsmiljöuppgifter ska ha tillräcklig kompetens,
befogenhet och resurser för att bedriva ett gott arbetsmiljöarbete. Det innebär att alla chefer och
arbetsledare med personalansvar ska ha genomgått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete,
alternativt kunna dokumentera motsvarande kunskaper.

För AcadeMedia är det väsentligt att ta vara på och utveckla varje medarbetares kompetens och
engagemang. Det innebär att alla medarbetare ska ges möjlighet till delaktighet och påverkan och
därigenom bidra till att en god arbetsmiljö skapas. Likväl ska elever och deltagare ges möjlighet att
delta och påverka genom elev-/studerandeskyddsombud. Detta innebär däremot inte att
medarbetarna och skyddsombuden övertar arbetsgivarens ansvar.

Mål och strategier

Arbetsmiljön omfattar fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska faktorer. För att främja hälsa och
motverka ohälsa ska varje verksamhet inom AcadeMedia ges möjlighet, genom exempelvis
arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och samverkan, att medverka i arbetet med målformuleringar
och strategier.

Regler och rutiner

Arbetsmiljöarbetet ska följa tydliga mål och regelbundet följas upp och utvärderas för att vi ska
kunna införa ständiga förbättringar.

Alla enheter utformar sina egna arbetsmiljömål och handlingsplaner utifrån den egna enhetens
förutsättningar. AcadeMedias arbetsmiljöpolicy utgör ramverket.

I arbetsmiljöarbetet ingår också arbetsanpassning och rehabilitering. Åtgärder ska sättas in
tidigt och i samverkan med de parter som behöver medverka. Målet är att medarbetaren så snart
som möjligt ska kunna komma tillbaka till sin arbetsplats.

Ett viktigt verktyg i arbetsmiljöarbetet är de medarbetarundersökningar som görs årligen. Resultatet
från dessa ska följas upp och vid behov ska konkreta handlingsplaner upprättas.

Innehållsansvarig

Uppdaterad