Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Förmånsbilspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2016-11-01
Reviderad: 2022-01-05

Policyn gäller för nyanskaffning av fordon och ej de förmånsbilar som redan löper under individuella och generella villkor. Personer som har rätt till förmånsbil enligt sitt anställningsavtal vid tidpunkten för policyns införande har rätt att under hela anställningstiden behålla förmånen i enlighet med anställningsavtalet om ej annat överenskommits. För de som har förmånsbil vid införandet av den nya policyn gäller policyn vid nästa ordinarie bilbyte.

Utgångspunkten för bilpolicyn är att företagets behov av tjänsteresor sker med hänsyn till de krav arbetsuppgifterna ställer avseende kostnadseffektivitet, trafiksäkerhet och miljö.

Om medarbetaren bryter mot någon punkt i denna bilpolicy har arbetsgivaren rätt att ensidigt göra de inskränkningar som man anser behövs i innehavarens rätt att disponera fordonet.

Ansvar 

Medarbetare som har förmånsbil eller ska erhålla förmånsbil ska före avtal tecknas om ny bil känna till innehållet i policyn och efterfölja denna samt känna till och efterfölja aktuella regleringar för förmånsbil inom AcadeMedia, vilka återfinns under Riktlinjer för förmånsbil på AcadeMedias medarbetarwebb. Ansvarig för policyns efterlevnad är i första hand var och en som använder fordonen. Varje berörd chef är ansvarig för uppföljning och efterlevnad av policyn kopplat till sina direktrapporterande. Fordonen är leasingbolagets egendom och var och en som nyttjar dessa ansvarar för att fordonen används enligt lagar och förordningar och att de vårdas på ett sådant sätt att arbetsgivarens kostnader minimeras.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad