Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Förmånsbilspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2016-11-01
Reviderad: 2017-03-30

Policyn gäller för nyanskaffning av fordon och ej de förmånsbilar som redan löper under individuella och generella villkor. Personer som har rätt till förmånsbil enligt sitt anställningsavtal vid tidpunkten för policyns införande har rätt att under hela anställningstiden behålla förmånen i enlighet med anställningsavtalet om ej annat överenskommits. För de som har förmånsbil vid införandet av den nya policyn gäller policyn vid nästa ordinarie bilbyte.

Utgångspunkten för bilpolicyn är att företagets behov av tjänsteresor sker med hänsyn till de krav arbetsuppgifterna ställer avseende kostnadseffektivitet, trafiksäkerhet och miljö.

Om medarbetaren bryter mot någon punkt i denna bilpolicy har arbetsgivaren rätt att ensidigt göra de inskränkningar som man anser behövs i innehavarens rätt att disponera fordonet.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad