Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Insiderpolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: CFO
Skapad: 2015-08-31
Översyn: 2019-10-28
Reviderad och beslutad av styrelsen: 2021-11-30

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (”marknadsmissbruksförordningen”) och lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (”marknadsmissbrukslagen”) är en person som förfogar insiderinformation om AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia” eller ”Bolaget”) förbjuden att utnyttja denna för egen eller annans räkning (med vissa undantag) för köp eller försäljning av finansiella instrument, det vill säga värdepapper, inklusive aktier, utgivna av Bolaget. Det är också förbjudet att föranleda att någon annan köper eller säljer sådana värdepapper.

Det bör noteras att denna policy av praktiska skäl inte innehåller alla tillämpliga legala bestämmelser. Alla anställda hos AcadeMedia ska känna till och iaktta de bestämmelser som finns intagna i denna policy. Det är även varje persons enskilda ansvar att känna till och följa, inte bara denna policy, utan även vid var tid tillämplig lag och andra regelverk.

Innehållsansvarig

Uppdaterad