Torsdag-fredag 4-5/6 kommer det ske förändringar här på medarbetarwebben, det blir en ny startsida samt justeringar i menyerna. Vi ber om överseende att det kan vara lite rörigt under dessa dagar. Har du frågor eller problem att hitta din information kontakta marith.hallman@academedia.se.
Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Insiderpolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias CFO
Skapad 2015-08-31
Översyn: 2019-10-28
Reviderad och beslutad av styrelsen den 2019-11-26

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (”marknadsmissbruksförordningen”) och lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (”marknadsmissbrukslagen”) är en person som förfogar insiderinformation om AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia” eller ”Bolaget”) förbjuden att utnyttja denna för egen eller annans räkning (med vissa undantag) för köp eller försäljning av finansiella instrument, det vill säga värdepapper, inklusive aktier, utgivna av Bolaget. Det är också förbjudet att föranleda att någon annan köper eller säljer sådana värdepapper.

Det bör noteras att denna policy av praktiska skäl inte innehåller alla tillämpliga legala bestämmelser. Alla anställda hos AcadeMedia ska känna till och iaktta de bestämmelser som finns intagna i denna policy. Det är även varje persons enskilda ansvar att känna till och följa, inte bara denna policy, utan även vid var tid tillämplig lag och andra regelverk.

Innehållsansvarig

Uppdaterad