Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Informationssäkerhetspolicy för elevhälsans medicinska insats – AcadeMedias gymnasiesegment

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Medicinsk verksamhetschef AcadeMedias gymnasiesegment

I AcadeMedias gymnasiesegment ingår ett antal enskilda bolag. Varje enskilt bolag är juridiskt sett en enskild vårdgivare. Inom AcadeMedia, liksom i denna policy, används begreppet verksamhet, ett begrepp som avser varje enskilt bolag.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) utgörs av befattningarna skolsköterska och skolläkare. För EMI har respektive vårdgivare en utsedd verksamhetschef i enlighet med 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Denna funktion benämns inom AcadeMedias gymnasiesegment för medicinsk verksamhetschef (MVC).

Funktion MVC har det operativa ansvaret för att det systematiskt bedrivs ett kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Uppdragets innebörd och omfattning finns dokumenterat i en delegationsordning från vårdgivarna till utsedda för uppdraget.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad