Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Informationssäkerhetspolicy för elevhälsans medicinska insats – AcadeMedias gymnasiesegment

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Medicinsk verksamhetschef AcadeMedias gymnasiesegment

I AcadeMedias gymnasiesegment ingår ett antal enskilda bolag. Varje enskilt bolag är juridiskt sett en enskild vårdgivare. Inom AcadeMedia, liksom i denna policy, används begreppet verksamhet, ett begrepp som avser varje enskilt bolag.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) utgörs av befattningarna skolsköterska och skolläkare. För EMI har respektive vårdgivare en utsedd verksamhetschef i enlighet med 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Denna funktion benämns inom AcadeMedias gymnasiesegment för medicinsk verksamhetschef (MVC).

Funktion MVC har det operativa ansvaret för att det systematiskt bedrivs ett kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Uppdragets innebörd och omfattning finns dokumenterat i en delegationsordning från vårdgivarna till utsedda för uppdraget.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad