Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Jämställdhetspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2009-12-08
Reviderad: 2011-03-10

Inom AcadeMedia och dess dotterbolag ska jämställdhetsarbetet ingå som en naturlig och integrerad del i arbetet. Ansvariga chefer ska känna engagemang och aktivt delta i jämställdhetsarbetet mellan män och kvinnor. Målet för AcadeMedia och dess dotterbolag är att vara en förebild som arbetsplats. I samband med gruppsammansättningar och i fördelning av arbetsuppgifter ska denna aspekt beaktas av chefer.

Det är vår uppfattning att en jämlik arbetsplats är mer kreativ, effektiv och utvecklande.

Det är viktigt att chefer med personalansvar ser till att alla medarbetare får samma möjlighet. Detta innebär att vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män på alla funktioner och nivåer.

Jämställdhetsarbetet ska återspeglas i vårt rekryteringsarbete och när befordringar sker.

Vår utgångspunkt är att arbetsvillkor och lönesättning är könsneutrala. Exempelvis ska skillnader som enbart kan förklaras med kön åtgärdas.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad