Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Jämställdhetspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2009-12-08
Reviderad: 2011-03-10

Inom AcadeMedia och dess dotterbolag ska jämställdhetsarbetet ingå som en naturlig och integrerad del i arbetet. Ansvariga chefer ska känna engagemang och aktivt delta i jämställdhetsarbetet mellan män och kvinnor. Målet för AcadeMedia och dess dotterbolag är att vara en förebild som arbetsplats. I samband med gruppsammansättningar och i fördelning av arbetsuppgifter ska denna aspekt beaktas av chefer.

Det är vår uppfattning att en jämlik arbetsplats är mer kreativ, effektiv och utvecklande.

Det är viktigt att chefer med personalansvar ser till att alla medarbetare får samma möjlighet. Detta innebär att vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män på alla funktioner och nivåer.

Jämställdhetsarbetet ska återspeglas i vårt rekryteringsarbete och när befordringar sker.

Vår utgångspunkt är att arbetsvillkor och lönesättning är könsneutrala. Exempelvis ska skillnader som enbart kan förklaras med kön åtgärdas.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad