Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Likabehandlingspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2009-12-08
Reviderad: 2021-03-31

Inledning

AcadeMedia ska som arbetsgivare bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering avseende samtliga sju diskrimineringsgrunder. 

 1. kön
 2. könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. etnisk tillhörighet
 4. funktionsnedsättning
 5. sexuell läggning
 6. religion eller annan trosuppfattning
 7. ålder 

Genom att arbeta med likabehandlingsfrågor tar vi tillvara på våra alla medarbetares kunskap och vi ser olikheter som en tillgång snarare än ett hinder. I en miljö där alla människors olikheter tas tillvara skapas det en dynamisk och attraktiv arbetsplats med förutsättningar att skapa goda resultat. 

Arbetet bedrivs fortlöpande i fyra steg:

 1. undersöka riskerna för diskriminering
 2. analysera konstaterade risker
 3. vidta åtgärder och följa upp
 4. utvärdera arbetet. 

Arbetet sker i samverkan med medarbetarna. Medarbetarna kan utse sina egna representanter i en samverkansgrupp eller utse fackliga representanter som företräder dem. 

AcadeMedias målsättningar med  jämställdhets- och mångfaldsarbetet

 • Det ska finnas lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran samt utveckling.
 • Det får inte förekomma lönediskriminering eller andra osakliga skillnader i anställningsvillkor.
 • Alla anställda ska erbjudas en arbetsmiljö som är väl anpassad för anställda med olika behov. 
 • Alla ska få förutsättningar att förena yrkesrollen med föräldraskapet.
 • Vi tar avstånd ifrån och arbetar aktivt för att förebygga alla former av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen.

Ansvar

Alla våra chefer ansvarar för att denna policy efterlevs. De ansvarar även för att deras medarbetare har god kännedom om vårt likabehandlingsarbete. Det yttersta ansvaret för att vi följer de regler och lagar som finns och att vi bedriver ett målinriktat arbete för lika rättigheter och skyldigheter i arbetslivet har vår VD. 

Som medarbetare har vi alla en skyldighet att säkerställa att varken direkt eller indirekt diskriminering förekommer på arbetsplatsen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad