Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kommunikationspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Kommunikationsdirektör
Skapad:
2011-05-05
Översyn: 2019-10-29
Beslutad av styrelsen: 2019-11-26

Utgångspunkter

AcadeMedias kommunikationspolicy gäller för samtliga bolag och varumärken. Kommunikationspolicyn är det dokument som styr hur vi arbetar med vår kommunikation och olika kanaler inom koncernen, både internt och externt.

Kommunikationspolicyn anger ramarna för hur och varför verksamheten kommunicerar. Därutöver definierar den ansvar och roller, vilket bidrar till ett professionellt arbetssätt där de kommunikativa aspekterna vägs in i alla beslut där det är relevant.

Kommunikationspolicyn utgår från AcadeMedias uppdrag och värdegrund samt Färdplan 2023.

Mål för AcadeMedias kommunikation

Kommunikationen ska:

● Bidra till att uppfylla mål och vision enligt Färdplan 2023

● Skapa förtroende för koncernen AcadeMedia som helhet och för AcadeMedias varumärken

● Bidra till att AcadeMedia uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

● Stärka vår gemensamma kultur inom koncernen

● Skapa intresse för AcadeMedia och vår aktie, samt hålla kapitalmarknaden informerad om AcadeMedia och framtidsutsikterna, så att aktien återspeglar företagets värde.

Strategi

AcadeMedia har en särställning i den svenska utbildningsbranschen som norra Europas största utbildningsföretag och verkar inom en politisk kontext. Därför är det viktigt att vi är en förebild, både med det AcadeMedia gör och bidrar med, samt hur vi kommunicerar vår verksamhet. Kommunikationen ska vila på vår gemensamma värdegrund där vi utgår från begreppen passion, mod och tillit och vår övertygelse om att tillsammans är vi starkare.

Eftersom vi har många olika varumärken inom vår koncern ställer det särskilda krav på hur vi kommunicerar. Det som förenar oss är att all kommunikation ska bedrivas i enlighet med de övergripande mål som anges i Färdplan 2023. Verksamheten är alltid i fokus när vi kommunicerar, där lärande, attraktivitet, effektivitet och innovativ utveckling ska spegla innehållet i kommunikationen.

Varje medarbetare har ansvar för kommunikation inom sitt eget verksamhetsområde och därigenom bidra till en god kultur. Detta innebär en skyldighet att hålla sig informerad och själv bidra med information men även signalera till ansvarig chef om information saknas inom ett område eller om en specifik fråga. Chefer har ett särskilt ansvar för kommunikation gentemot sina medarbetare.

Finansiell kommunikation

När det gäller finansiell kommunikation styrs den av IR-policyn. All information till kapitalmarknaden ska ske enligt gällande lagstiftning, NASDAQ Stockholms informationsregler, Finansinspektionens föreskrifter samt allmänt erkänd praxis.

Ledord

Vår kommunikation ska kännetecknas av öppenhet och transparens samt proaktivitet.

Öppenhet och transparens

Vår kommunikation ska vara öppen och transparant både när det gäller både positiva och negativa händelser. Vi ska använda ett språk som förstås av alla målgrupper i enlighet med våra skrivregler.

Proaktivitet

Vi är proaktiva och strävar efter att visa bredden av AcadeMedias verksamhet, där samtliga segment och varumärken ska lyftas upp i våra koncernövergripande kanaler.

Budskapsplattform

AcadeMedias budskapsplattform bygger på våra fyra målområden i Färdplan 2023;

● Ledande på lärande

● Attraktivitet

● Effektivitet

● Innovativ utveckling

Exempel på budskap vår externa kommunikation:

● Vår mission är att bidra till nödvändiga och positiva förändringar, både för enskilda individer och för samhället som helhet – vi kallar det Change through Education.

● Vår vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning.

● Vi erbjuder attraktiva förskolor, skolor samt utbildningar där alla barn, elever och vuxenstuderande når målen för utbildningen.

● Vi erbjuder attraktiva arbetsplatser där medarbetare trivs och utvecklas

● Vi har en lång historia som bygger på modiga medarbetare som vill göra skillnad. Det ger oss trovärdighet och styrka.

● Vi bidrar till att våra barn, elever och deltagare får möjlighet att uppfylla sina livsmål.

● Som utbildningsföretag sätter vi alltid lärandet i främsta rummet. Inom förskolan är även omsorg en central del av uppdraget.

● Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kunskap till andra aktörer med syfte att lyfta hela utbildningssverige. Det gör vi under devisen “AcadeMedia delar med sig”.

Målgrupper

Vi har två huvudmålgrupper, en generell och en finansiell målgrupp. Den finansiella behandlas i detalj i IR-policyn.

Generella målgrupper

● Medarbetare och potentiella medarbetare

● Barn, elever, deltagare och vårdnadshavare – befintliga och potentiella

● Politiker och olika typer av opinionsbildare – både på riksnivå och lokalt

● Myndigheter som har ansvar inom våra verksamhetsområden

● Medier – nyhetsredaktioner på riksnivå och lokalt, bransch- och fackpress, m.m.

● Allmänhet

Finansiella målgrupper

● Aktieägare och potentiella aktieägare

● Finansanalytiker

● Affärsmedier

● Nasdaq Stockholm

● Finansinspektionen

● Banker och långivare

Medarbetarkommunikation

Det övergripande målet med medarbetarkommunikationen är att våra medarbetare snabbt och enkelt ska kunna få aktuell information och kunna få stöd och hjälp i vardagen.

Medarbetarkommunikation ska också leda till:

● Ökad delaktighet och stolthet både för koncernen och den egna verksamheten.

● Förståelse för koncernens strategier, mål, vision och vad det egna bolaget och koncernen står för.

● Stärkt gemensam företagskultur och bra arbetsklimat.

Chefernas ansvar

Den närmaste chefen är den viktigaste kanalen för medarbetarkommunikationen. Chefen ansvarar för att kommunikationen fungerar inom den egna medarbetargruppen så att relevant information når medarbetarna. Cheferna har även ett ansvar att föra viktig information eller budskap från sina medarbetare uppåt i koncernen.

För att stödja, i första hand koncernens chefer, har Koncernkommunikation ett speciellt ansvar att ge stöd och råd vid behov. Det kan ske vid specifika situationer men också i form av utbildningar och stödmaterial som riktlinjer, verktyg och mallar.

Den närmaste chefen är ofta den viktigaste och mest förtroendeskapande kanalen till medarbetarna. Chefens kommunikativa förmåga är nyckeln till att skapa engagemang, nå mål och förebygga kriser. Den är också central för ett gott ledarskap av verksamheten totalt sett och innefattar kommunikation med barn, elever, deltagare och vårdnadshavare.

Medarbetarnas ansvar

Det är alla medarbetares ansvar att skaffa sig den information som var och en behöver för att kunna genomföra sitt arbete.

AcadeMedias medarbetare är den största kommunikationskanalen till alla förskolebarn och deras vårdnadshavare, grundskoleelever och deras föräldrar, gymnasister och vuxendeltagare. Våra medarbetare är också våra viktigaste bärare av våra gemensamma värderingar inom koncernen.

Talespersoner gentemot media

Chefer har ett särskilt ansvar att företräda sin verksamhet gentemot media. De bör i möjligaste mån informera presschefen om att de har eller har haft kontakt med media. De förutsätts kunna svara på frågor från media och vara talesperson inom sitt ansvarsområde. Hög tillgänglighet är en förutsättning för goda medierelationer. Vid semestrar eller annan frånvaro ska den som är talesperson alltid utse en ersättare. Observera att en annan turordning för talespersoner kan gälla för finansiell kommunikation, för mer information se IR-policyn.

VD

VD uttalar sig i första hand om övergripande koncernfrågor och frågor som rör AcadeMedia som samhällsaktör.

Kommunikationsdirektör

Uttalar sig om övergripande koncernfrågor.

CFO

Ansvarig talesperson för IR-frågor.

Koncernledningen, verksamhetschefer, utbildningsdirektörer, skolchefer, regionchefer m.fl.

Uttalar sig i frågor som rör deras specifika ansvarsområde

Presschef

Ansvarar för koncernens pressarbete och har ständig pressjour. Är en länk mellan media och organisation/intervjuperson. Hjälper till att ta fram bakgrundsfakta och stöttar medarbetare i mediekontakter och inför intervjuer. När det bedöms som lämpligt kan presschefen ge intervjuer eller kommentarer. Detta avgörs från fall till fall.

Rektorer och enhetschefer

Uttalar sig om frågor som rör den egna förskolan, skolan eller verksamheten.

Specialister/experter

Kan vara talespersoner inom sina specialistområden.

Övriga medarbetare

Medarbetare är våra viktigaste ambassadörer och engagerade medarbetare som delar med sig av sina erfarenheter är positivt för företagets utveckling. Det finns dock inga krav på att en medarbetare, som inte har chefsposition ska uttala sig i media. Blir en medarbetare kontaktad av en journalist och inte vill svara kan hen alltid hänvisa till närmaste chef eller presschefen.

Kanaler

Avdelningen för koncernkommunikation är ansvarig för de övergripande interna- och externa kanalerna för AcadeMedia-koncernen. Det ligger i avdelningens uppdrag att samordna och effektivisera de interna och externa kanalerna så att vi använder vår tid och resurser på bästa möjliga sätt.

academedia.se

Vår externa webbplats är navet i vår externa kommunikation och berättar vilka vi är och vad vi står för, för en bredare målgrupp. Fakta om koncernen och presentation av våra verksamheter inom förskola, skola och vuxenutbildning, liksom IR-kommunikation utgör grunden för den externa webbplatsen.

Varumärkenas egna webbplatser

Varumärkenas egna webbplatser kompletterar academedia.se och har ett specifikt målgruppsperspektiv och vänder sig främst till elever, vårdnadshavare och vuxenstuderande – både befintliga och potentiella.

Sociala medier

Inom AcadeMedia finns en mängd olika typer av sociala medier. Skälet till det är att vi har många olika målgrupper vi vill nå.

Koncernkommunikation ansvarar för publiceringen på AcadeMedias Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube-kanal. Jobba hos oss-sidan på Facebook är ett delat ansvar mellan Koncernkommunikation och Academy.

Varumärkena ansvarar för utveckling och den dagliga publiceringen på varumärkenas sociala medier.

Media

Media är en kanal vi använder oss för att nå ut till våra målgrupper. Vi ska alltid vara öppna och professionella och ge snabb service gentemot media.

AcadeMedias pressfunktion leds av presschefen som har det strategiska och operativa ansvaret för pressfrågor. Presschefen samordnar kontakten med media och stöttar verksamheten i mediekontakter, rådgivning och utbildning.

Vi gör regelbundet egna insatser genom planerad pressinformation och strävar alltid efter att vara proaktiva. Vi analyserar artiklar, notiser och insändare och bemöter artiklar och insändare snabbt och sakligt.

Innehållsansvarig

Uppdaterad