Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för krishantering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Krisledare
Skapad: 2015-07-16
Reviderad: 2021-10-24

 

En kris för AcadeMedia är en händelse, eller en serie händelser, som hotar företagets, en verksamhets eller en enhets existens, och som den drabbade organisationen (exempelvis en enhet) inte är riggad att hantera.

AcadeMedias medarbetare hanterar varje dag en mängd svåra händelser som för de inblandade individerna är att beteckna som personliga kriser. I dessa lägen kan företaget ha ett arbetsgivaransvar för att bistå den eller de drabbade. Gäller det förskolebarn, elever eller vuxendeltagare finns kraven på insatser definierade i styrdokumenten för elevhälsoarbetet.

Exempel på vad som kan göra att krisorganisationen sätts i gång på koncernnivå är:

• Risk för allvarlig skada på företagets rykte och anseende

• Mycket stor brist i uppfyllandet av gällande lagar och regler, exempelvis skollagen, arbetsmiljölagen, börsregler, aktiebolagslagen eller annat.

• Ledningspersoners bristande omdöme/vandel

• Väsentlig ekonomisk skada eller risk för sådan

Både dödsfall och svåra personskador (eller risk för) innebär normalt att både den/de drabbade och de som står nära den/de drabbade hamnar i kris varför lokal eller central krisorganisationen oftast bör aktiveras. Här förväntas krisorganisationen vara ett skydd för att hela den lokala eller centrala organisationen ska hamna i kris.

Vid en kris aktiveras verksamhetens eller AcadeMedias krisorganisation. Vilken nivå som väljs beror på vilken typ av kris det handlar om. Även vid kriser gäller de övergripande målen i vår kommunikationspolicy, övriga punkter i nämnda kommunikationspolicy kan dock bortses från utom vad gäller en punkt, börsreglerna ska följas vad gäller börspåverkande och samtidig informationsgivning.

AcadeMedia har fyra centrala krishanteringsdokument. Dessa är:

• Dessa riktlinjer

• Krisplaner som ska finnas på varje enhet, på varje verksamhet och på koncernnivå. Krisplanen görs likadant överallt, mallen hittar i dokumentrutan här intill.

• AcadeMedias personsäkerhetspolicy.

Organisation

1.1 ORGANISATION FÖR KRISARBETET

Ansvarig krisledare på AcadeMedia är Paula Hammerskog.

Enhetsnivå

Varje enhet (förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningsenhet) ska ha en krisansvarig utsedd. Dennes uppgift är att ha en uppdaterad krisplan, och att varje gång det uppstår en situation som kan utvecklas till en kris, kontakta minst en högre chef för att ta ett gemensamt beslut om en krisgrupp ska tillsättas. Hur detta ska göras står i krisplanen.

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor kan ha utsedda krisgrupper som aktiveras vid kriser på den egna enheten. För mindre enheter kan gemensamma krisgrupper startas på nästa nivå (för förskolor normalt i ledningsteamet). Om en krisgrupp, oavsett nivå, aktiveras, ska AcadeMedias krisledare informeras.

Verksamhetsnivå

Alla verksamheter ska ha en central krisgrupp. Dessa kan, men måste inte, bestå av personer från den egna verksamheten.

Denna krisgrupp fungerar oftast som stöd till enheternas krisarbete, det är ovanligt med kriser som drabbar en hel verksamhet även om det naturligtvis kan förekomma.

Koncernivå

Koncernens krisgrupp leds av utsedd krisledare. Denna ska alltid informeras när en krisgrupp aktiveras, oavsett vari koncernen detta görs. Den som aktiverat krisgruppen fattar, tillsammans med AcadeMedias krisledare, beslut om hur krisarbetet ska hanteras.

I samtliga fall där AcadeMedias centrala krisgrupp sätts i gång ska AcadeMedias IR-ansvarige involveras i arbetet, krisen är då av sådan dignitet att den kan komma att bli börspåverkande.

Extern krishjälp

För akut krishantering finns avtal med 2Secure om kan kontaktas av koncernens krisledare och trygghetschef.

2Secure kan hjälpa till med akut krishantering, personsäkerhetsfrågor, skydd av material och fastigheter och samtalsstöd.

För samtalsstöd anlitar AcadeMedia också som känner vår organisation väl.

Kontaktuppgifter finns på krisplansmallen.

1.2 UTBILDNING / TRÄNING

AcadeMedia Academy utför centralt krisutbildningar och kristräningar. Dessa görs enligt följande:

• Heldagsutbildningar för alla krisledare, genomförs per verksamhet samt i ”uppsamlingsheat” för nya krisledare/krisansvariga. Denna utbildning är en kombinerad teoretisk och praktisk kristräning och är obligatorisk för alla rektorer och motsvarande.

• Krisgrupper, oavsett nivå, ska genomföra en övning varje gång gruppen förändras, samt en gång vartannat år. Övningen kan ledas av någon från AcadeMedias centrala krisgrupp.

• Heldagsutbildningar som görs på begäran. Samma upplägg som för utbildningen ovan, men här tränas enskilda grupper, ofta krisgrupper på stora enheter.

För mer information och frågor om detta dokument, kontakta:
Paula Hammerskog, krisledare AcadeMedia, 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad