Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för krishantering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör
Skapad: 2015-07-16
Reviderad: 2019-01-11

En kris för AcadeMedia är en händelse, eller en serie händelser, som hotar företagets, en verksamhets eller en enhets existens, och som den drabbade organisationen (exempelvis en enhet) inte är riggad att hantera.

AcadeMedias medarbetare hanterar varje dag en mängd svåra händelser som för de inblandade individerna är att beteckna som personliga kriser. I dessa lägen kan företaget ha ett arbetsgivaransvar för att bistå den eller de drabbade. Gäller det förskolebarn, elever eller vuxendeltagare finns kraven på insatser definierade i styrdokumenten för elevhälsoarbetet.

Förutom dessa formella krav på insatser som arbetsgivare eller ”skola” ställer AcadeMedia ytterligare krav på alla medarbetare. Människor i kris ska, även om krisen inte har med företaget att göra, bemötas med respekt, empati och professionalitet.

För mer information och frågor kontakta:

Paula Hammerskog, trygghetsdirektör AcadeMedia, 0733 34 87 50.

I dokumentrutan till höger hittar du riktlinjerna i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad